DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.181012

ВПЛИВ, РОЛЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ ОСВІТИ ТА ЦЕРКВИ

V. SHAFRANOVSKY

Анотація


У статті схарактеризовані поняття «релігійної освіти». Акцентовано увагу на поєднання державної освіти з релігійною, що базується на загальнолюдських християнських принципах, на впливі, ролі та взаємодії церкви з освітою.


Ключові слова


релігійна освіта; освіта; релігієзнавство; християнські принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusyshyn, B. I., & Bondarenko, V. D. (2011). Derzhavno-tserkovni vidnosyny: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [State-church relations: history, current state and prospects of development]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Hladkyi, S. (1997). Kulturnytska diialnist parafiialnoho dukhovenstva pravoslavnykh yeparkhii Ukrainy na pochatku XX st. [Cultural activity of the parish clergy of the Orthodox dioceses of Ukraine in the ХХ century.] Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Koliada, N. M. (2002). Nedilni shkoly druhoi polovyny XIX st. – pochatku XX st. – tsentr zaluchennia uchniv do nadban ukrainskoi kultury [Nedіlnі school and friend half of ХІХ century. - cob XX century. - the center of the zaludennya scientific community]. Yevtukh, M. B. (Ed.). Teoretychni pytannia kultury, osvity ta vykhovannia [Theoretical issues of culture, education and upbringing], 22, 80-84 [in Ukrainian].

Pohromska, H. I. (2007). Suchasni problemy zmistu osvity : spivvidnoshennia svitskoi ta relihiinoi osvity [Modern problems of the content of education: the ratio of secular and religious education]. In Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Pedahohika [Bulletin of the Precarpathian University. Pedagogy], No. XV–XVI, pt. 1 : materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 266-274). Ivano-Frankivsk, Horlivka [in Ukrainian].

Fazan V. V. Monastyrsʹka prosvita Ukrayinu kintsya ХVІІІ.[ Monastic education in Ukraine in the ХVІІІ century.] Pedagogical Sciences, 71, 148-154 [in Ukrainian].

Shnurova, O. H. (2002). Relihiieznavcha osvita yak faktor formuvannia dukhovnosti [Religious education as a factor in the formation of spirituality]. Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava. [Bulletin of the Khmelnitsky Institute of Regional Management and Law], 1, 198-202 [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1994). Vykhovnyi ideal[Educational ideal]. Poltava [in Ukrainian].

Yevsiukova, K. I. (2014). Dukhovno-moralne vykhovannia v konteksti khrystyianskykh tsinnostei [The spiritual-moral brining in the context of the Christian values]. Nova paradyhma [New paradigm],119, 122-130 [in Ukrainian].

Zakovych, M. (2005). Relihiina osvita u sotsialnykh kontseptsiiakh khrystyianskykh tserkov Ukrainy [Religious education in the social concepts of the Christian churches of Ukraine]. Ukrainian Religious Studies, 36, 282-293 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.