Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Матеріали для публікації повинні бути написані українською, польською, німецькою або англійською мовами й оформлені таким чином:

· у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий);

у кожному наступному рядку:

· DOI (ідентифікатор цифрового об'єкту);

· (у називному відмінку виділити напівжирним курсивом) Ім’я Прізвище;

· Авторський ORCID та/або ResearcherID

· (по центру прописними літерами, виділити напівжирним) НАЗВА СТАТТІ;

· (з абзацу, курсив) анотація статті (не менше 2000 знаків) і ключові слова (5-7 ключових слів через крапку з комою) мовою статті.

· текст статті за загальними вимогами до наукових публікацій:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

– формулювання ідей статті (постановка завдань);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження (що відповідають поставленим завданням) і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Посилання на джерела у тексті робити в дужках із вказуванням прізвищ(а) та рік: (Бондаренко, 2018); (Бондаренко, Коваленко, 2018); у разі посилання на декілька джерел одночасно прізвища розділяються крапкою з комою – (Коваленко, 2017; Бондаренко, 2018); у разі прямого цитування – (Коваленко, 2017, с.56).

• Після закінчення основного змісту статті слід відступити один рядок і з абзацу по центру надрукувати підзаголовок напівжирним шрифтом СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Потім з абзацу подати НЕ НУМЕРОВАНИЙ (застосовуючи «висячий відступ» (використовуйте клавіші Ctrl+T) список використаних джерел згідно діючого державного стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» http://lib.pnpu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf/

· Після закінчення списку літератури відступаємо один рядок і з абзацу по центру надрукувати підзаголовок напівжирним шрифтом REFERENCES. Потім з абзацу подати НЕ НУМЕРОВАНИЙ (застосовуючи «висячий відступ» (використовуйте клавіші Ctrl+T) References, оформлений згідно вимог стандарту АРА (http://www.apastyle.org та https://www.library.cornell.edu/research/citation).

Кириличні джерела наводяться у транслітерованому вигляді залежно від мови оригінал

стандартна українська транслітерація (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php)

· російська транслітерація (http://ru.translit.net/?account=zagranpasport)

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують. https://www.crossref.org

• Після закінчення списку джерел та REFERENCES потрібно подати англійською мовою прізвище та ініціали автора (співавторів), назву статті, ключові слова та анотацію.

· Англомовний блок метаданих обов’язково потрібно перевірити на омогліфи http://invitemsg.com/cyrillic_search.php або

http://www.abc2home.ru/blog/kopilka/podmena_simvolov_rus_eng.html

Вимоги для оформлення тексту:

· Обсяг статей, що приймаються на рецензування – 7-12 сторінок. Таблиці та діаграми створювати у редакторах Word або Excel. Елементи графіки мають бути згрупованими. Колір тексту та графіків – чорно-білий.

· Текст статті має бути набраний та відредагований у редакторі Word, без переносів, збережений у форматі doc або rtf, шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ – 1,25 см, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – по 2 см, відступ між словами – 1 пробіл, тире (а – б) не ототожнювати з дефісом (а-б).

Електронний варіант Вашої статті просимо попередньо надіслати для схвалення редакційної колегії на електронну адресу

E-mail: Fazanvv@gmail.com (Фазан Василь Васильович, тел.: 050 634 29 07).

При отриманні позитивної відповіді надіслати копії квитанції про оплату ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ.

Кожній статті надається цифровий ідентифікатор (DOI).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.