Педагогічні науки https://pednauki.pnpu.edu.ua/ <p>У збірникові представлено результати досліджень науковців із актуальних проблем вищої і загальноосвітньої школи у методолого-теоретичному, методичному, історико-ретроспективному та практико зорієнтованому аспектах. Акцентовано увагу на шляхах і перспективах розвитку освітньо-виховної системи України в контексті імплементації Закону «Про вищу освіту».</p> <p>Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23454-13294 ПР від 02.07.2018. Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України від від 13 липня 2015 р. № 747. Журнал входить до переліку фахових видань МОН України з педагогічних наук.</p> <p>Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (категорія "Б") (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 р. № № 1188).</p> <p>Також входить до багатьох ресурсів індексування наукової періодики (Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory та ін.). Видання індексується в IndexCopernicus.</p> uk-UA Fazanvv@gmail.com (Vasyl Fazan) Fazanvv@gmail.com (Vasyl Fazan) чт, 28 гру 2023 09:53:42 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 БІОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ ВАСИЛЯ ЛОБУРЦЯ (1930–2006) https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295111 <p>Обґрунтовано доцільність використання біографічного підходу для студіювання педагогічної персоналії видатного історика, краєзнавця, викладача, організатора освіти та науки Василя Лобурця (1930–2006). На основі аналізу праць зарубіжних (Erik Erikson,<br>C. Wright Mills, Carlo Ginzburg, Ronald A. Giere, William H. McNeill, Antonina Kloskowska) та українських (Г. Бєлан, Н. Дічек, М. Лещенко, Н. Лісовська-Мускеєва, М. Сидоров, О. Сухомлинська) учених розкрито особливості використання біографічного підходу, висвітлено джерела та методи вивчення творчої біографії вченого-педагога.</p> A. YERMOLENKO Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295111 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОТИПОЖЕЖНА ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА» https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295113 <p>Ця стаття спрямована на проведення всебічного аналізу навчального курсу «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка», що викла- дається на 4 курсі (7 семестрі) в Національному університеті цивільного захисту України. Курс призначений для здобувачів, що навчаються за спеціальностями «Пожежна безпека», освітньо-професійними програмами «Пожежна безпека» та «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи». Дисципліна складає 3 кредити ЄКТС та має обсяг 40 аудиторних годин, включаючи 14 годин лекцій та 26 годин практичних занять. Курс охоплює широкий спектр тем, у тому числі: експлуатація протипожежної техніки, технічне обслуговування автомобілів, безпека дорожнього руху, а також питання експлуатації пожежно-технічного оснащення. Анонімне опитування курсантів, що навчаються офлайн, у якому взяли участь 97 респондентів зі загальної кількості 105, включало оцінку таких параметрів, як корисність курсу для подальшої служби, відповідність кількості аудиторних годин, логічність структури курсу, якість викладання, доступність викладача для консультацій, ефективність системи оцінювання тощо. Результати опитування вказують на високу оцінку корисності курсу для майбутньої служби в підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яку виразили 79,4% учасників. Однак, виділено проблеми щодо доступності викладача для консультацій та нестабільності системи тестування OpenTEST 2.3.0, яка призве- ла до труднощів під час проведення оцінювання знань студентів. Отримані результати свідчать про необхідність акцентування уваги на практичній складовій навчання, удосконаленні матеріально-технічної бази для засвоєння предмету та зміні у системі оцінювання. Респонденти також висловили пропозиції щодо збільшення кількості практичних занять та вдосконалення системи оцінювання знань. Основний висновок дослідження полягає в підкресленні важливості удо- сконалення навчального процесу на основі здобутих думок студентської аудито рії для підвищення ефективності викладання курсу «Протипожежна та аварійно- рятувальна техніка».</p> S. VYNOHRADOV Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295113 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 THE ACTIVITIES OF THE HOLY FATHERS IN ESTABLISHING THE SPIRITUAL TRADITIONS OF ORTHODOX SINGING https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295114 <p>In the modern world, there is a problem of the young generation’s loss of spiritual landmarks, which is manifested in the dominance of pragmatism, focus on obtaining material goods, indifference to the feelings of other people, including loved ones. Education of moral qualities of an individual cannot be effective if all social institutions are not involved in it: family, school, cultural institutions, church. Nowadays, the importance of religious education is gaining a high status in the domestic society - children and teenagers get used to attending church, study in Sunday schools, where they participate in choir singing. Musical spiritual works today are not limited to church life, but are included in the repertoires of singing groups of general secondary and primary music education institutions, are offered for listening to music at school, etc. [8]. The urgent task of preserving the traditions of Orthodoxy in its competition with the Catholic and Uniate influences on the Ukrainian community determines the special interest of teachers and scientists in the educational possibilities of Orthodox music.</p> M. US Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295114 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ANN AND EDUCATIONAL INTEGRITY: EXAMPLE OF SOLOMON’S POLYFUNCTIONAL https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295116 <p>The analysis of the relationship between the growing interest in artificial neural network and it’s negligent exploitation by students of secondary and higher schools in order to minimize personal intellectual effort is conducted in work. The au- thor has proposed the biographical and literary pattern from the ancient history - Solomon’s polyfunctional as one of the self stimulation tools of participation in educational process. That is considered as a universal analogue of comprehensive use of personal potential. The personal development path is confirmed by biological data.</p> V. POGREBNOI Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295116 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ЗАКОНОМІРНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295119 <p>У статті порушено проблему управління професійним розвитком науково- педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти. Теорія управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників у комунальних закладах вищої освіти характеризується володінням власним об›єктом, предметом, підходами та методами дослідження, що дозволяє стверджувати, що ця теорія має не лише свій унікальний термінологічний апарат, але й власну методологічну основу, зокрема сутність, закономірності, принципи та інші аспекти. Під час дослідження використано такі методи: порівняльно-зіставний, критично-порівняльний та контент аналіз даних; систематизація та класифікація теоретичних і статистичних даних, опитування респондентів. Аналіз науково-педагогічної літератури, обласних програм розвитку освіти та інших джерел дозволи виявити сукупність закономірностей. Стисло обґрунтовано доцільність їх врахування при управлінні професійним розвитком науково-педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти. З’ясовано, що управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників буде результативнішим: чим динамічніше відбувається інтегрований «горизонтальний професійний розвиток»; чим якісніше забезпечується реалізація організаційно-педагогічних умов в комунальному закладі вищої освіти; чим органічніше інтегруються державні та регіональні програми розвитку; чим ефективніше відбувається інтеграція до європейського та світового освітньо-наукового просто- ру; ґрунтовніша консолідуюча ідея менеджменту комунального закладу вищої освіти щодо професійного розвитку науково-педагогічних працівників; чим виваженіше відбувається процес академічного інбридингу як способу свідомого «горизонтального та вертикального професійного розвитку; чим ефективніше організована діяльність наукових шкіл. Перспективою дослідження визначено подальше дослідження теоретико-методологічного базису – принципів управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти.</p> V. ODARCHENKO Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295119 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ДИСТАНЦІЙНЕ МАЙБУТНЄ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295121 <p>Освіта повинна враховувати зміни, що відбуваються в структурі навчальних знань сучасного суспільства, які визначають актуальність розробки та впровадження нових освітніх послуг на основі інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій. Сьогодні онлайн навчання набуває особливого значення у сфері освіти молоді різного віку, культурного і соціального рівня та учбової мотивації. В статті аналізується структура онлайн та офлайн форм навчання, теорія та методика, а також тенденції до впровадження змішаного навчання в контексті дистанційного майбутнього освітнього простору. Дистанційна освіта може розглядатися як засіб модернізації системи освіти.</p> I. PAVLIUCHENKO Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295121 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК АКТУАЛІТЕТ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295073 <p>У статті розкрито становлення ідеї індивідуалізації навчання в творчості Жан- Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau), Готфріда Гердера (Johann Gottfried Herder), Хелен Паркхерст (Helen Parkhurst), Марії Монтессорі (Maria Montessori), Джона Дьюї (John Dew- ey) та ін. На основі студіювання праць зарубіжних дослідників, зокрема Кена Робінсона(Ken Robinson), Діани Лорілард (Diana Laurillard), Кендіс Тілле (Candace Thille) та ін., висвітлено ключові теоретичні аспекти розвитку індивідуалізації навчання: діагностика; персоналізація; гнучкість; саморегуляція; зворотний зв’язок. Розкрито основні механізми практичної реалізації ідеї індивідуалізації навчання в американський, британській та швейцарській системах освіти (персоналізація навчання засобом формування цифровогонавчального середовища; використання індивідуальних навчальних планів; дуальна освіта; варіативність освітніх програм і курсів; добір і опрацювання аналітичних даних щодо перебігу навчального процесу; співпраця педагогів та батьків у навчальному процесі; розвиток творчості, самостійності та відповідальності особистості тощо).</p> L. SEMENOVSKA, I. VAZHENINA, V. FAZAN Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295073 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В УМОВАХ МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295086 <p>Мета статті полягає в дослідженні педагогічних засад професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх офіцерів через аналіз літературних джерел та досвіду професійної підготовки у військовій галузі, використовуючи методи моделювання умов бойової діяльності. Визначено ключові аспекти педагогічних засад професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх офіцерів та вказує на важливість цієї підготовки для успішної військової діяльності в умовах бойових операцій. Наведено аналіз навчальних програм закладів вищої військової освіти, що свідчить про проблему формування професійно-прикладної фізичної підготов- леності, а також розрив між складниками навчання, що не забезпечує реальну фі- зичну готовність до службово-бойових завдань.<br>Досліджено комплекс навичок та вмінь, які необхідні для ефективної дії в умовах бойових ситуацій; підкреслюється, що для успішної діяльності в екстремальних умовах важливий високий рівень фізичної підготовки та стійкість до психо-емоційних труднощів. Розглянуто комплекс факторів фізичної підготовки здобувачів військового вищого навчального закладу, які містять чотири ключові складники: освітній, мотиваційно-ціннісний, практико-діяльнісний та фізичний. Встановлено, що успішне вдосконалення вимагає постійної зміни умов, варіативності тренувальних засобів та науково обґрунтованого дозування навантажень.<br>Проаналізовано результати експертних оцінок фізичної підготовки здобувачів вищої військової освіти, виявляючи низку стандартних недоліків, таких як відсутність ситуацій моделювання бойової діяльності та неврахування специфіки служби. Зазначено важливість модернізації змісту програми з фізичного виховання з фокусом на моделюванні бойових умов.</p> P. KHOMENKO, R. FENICH Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295086 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАННЄВИХ РЕСУРСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295090 <p>Дослідження присвячене аналітичним аспектам перспектив інтеграції знаннєвих ресурсів та інформаційних технологій у систему професійної підготовки курсантів військових закладів вищої освіти. Здійснено аналіз сучасних тенденцій розвитку галузі військової освіти, що потребують оптимізації за допомогою інтеграції знань та інформаційних технологій. Розкрито зміст поняття «знаннєвий ресурс», охарактеризовано цінність знаннєвих ресурсів у підготовці військовослужбовців. Обґрунтовано доцільність упровадження інформаційних технологій у систему військової професійної освіти. У дослідженні розкрито вплив інтегрованого підходу на активність, мотивацію та здатність курсантів адаптуватися до сучасних викликів та загроз. Обґрунтовано відмінність між інформаційними технологіями і знаннєвими ресурсами. З’ясовано, що інформаційні технології є інструментами для обробки та передачі інформації, тоді як знаннєві ресурси є самою інформацією, яка використовується для отримання знань і розв›язання завдань. Отримані результати можуть слугувати базою для подальших розробок освітніх програм та стратегій розвитку військової освіти, спрямованих на підготовку майбутніх військових лідерів.</p> I. ATAMANENKO Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295090 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295094 <p>У статті комплексно проаналізовано особливості та переваги впровадження інформаційних технологій в освітній процес.<br>Відзначено, що в даний час інформаційні технології стають неодмінною складовою сучасної освіти, сприяючи підвищенню якості та ефективності навчання. Інтерактивність та залучення студентів, а також індивідуалізація навчання, дозволяють студентам розвивати навички та знання в оптимальному для них темпі.<br>У статті з’ясовано, що індивідуалізація навчання реалізується за допомогою інформаційних технологій шляхом створення персоналізованих навчальних програм. Кожен студент має можливість навчатися відповідно до своїх індивідуальних потреб та темпу. Адаптивні навчальні платформи враховують рівень знань та можливостей кожного студента, надаючи індивідуальні завдання та рекомендації. Це значно сприяє покращенню рівня розуміння та засвоєння навчального матеріалу.<br>Крім того, інформаційні технології відкривають нові можливості для дослідження та вивчення складних процесів і явищ. Глобальний обмін знань завдяки Інтернету дозволяє студентам та викладачам обмінюватися знаннями та досвідом з людьми з усього світу. Це розширює горизонти та дозволяє отримувати різноманітні погляди на предмети навчання.<br>Відмічено, що завдяки аналітиці для поліпшення навчання, інформаційні технології дозволяють збирати та аналізувати дані про успішність студентів та ефективність навчальних програм. Це дозволяє ідентифікувати проблемні моменти та поліпшувати навчання на основі даних.<br>Нами з’ясовано, що інформаційні технології внесли суттєвий вклад у сучасний освітній процес, забезпечуючи інтерактивність, індивідуалізацію, доступність та розширені можливості для дослідження та глобального обміну знань. Ця стаття висвітлює ключові переваги та особливості цього розвитку в освіті, що сприяє покращенню навчання та підготовці молодого покоління до викликів сучасного світу.</p> Yu. DASHKO, V. MIROSHNICHENKO Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295094 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295096 <p>У статті розкрито спортивно-педагогічний супровід засобами легкої атлетики, охарактеризовано зміст і структуру навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики», відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт, яку впроваджено в освітній процес факультету фізичного ви- ховання та спорту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка як складову змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі фізичної культури і має на меті допомогти майбутнім спеціалістам набути теоретичні та практичні знання щодо спортивно-педагогічного вдосконалення, знати історію виникнення видів легкої атлетики, вивчити теорію і методику видів легкої атлетики, а також організацію проведення та суддівство змагань.<br>Зміст матеріалу з навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики» включає як практичні заняття, так і теоретичні розділи, направлені на формування фізичної культури здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, заснованого на глибоких знаннях та переконаннях, прагнення до досягнення гармонійної єдності фізичного і духовного в людині, звичці самостійно піклуватися про своє здоров’я і фізичне вдосконалення.<br>Очікуваними результатами навчання з дисципліни є відтворити термінологію з легкої атлетики: класифікація легкоатлетичних вправ, крос, фосбері-флоп, стіпль-чез, естафетний біг, пейсмейкер тощо; описати техніку видів легкої атлетики, що вивчаються та методику навчання легкоатлетичним вправам, історію розвитку легкоатлетичного спорту; назвати правила змагань з легкої атлетики, їх організацію і проведення; планувати навчальний матеріал з легкої атлетики у школі, дитячих таборах відпочинку тощо; розробити план-конспект з легкої атлетики; продемонструвати проведення уроку/заняття з легкої атлетики та вміння спілкуватися українською мовою в професійному середовищі; позитивно сприймати необхідність професійних етичних стандартів, цінувати бажання працювати самостійно, здатність до фізичного самовдосконалення; брати участь у дискусіях з одногрупниками, викладачами, ставити запитання, слухати у процесі розучування виду легкої атлетики; повторити, імітувати основні технічні елементи під час навчання легкоатлетичним вправам у процесі розучування виду легкої атлетики; оцінити рівень теоретичних знань та розвитку фізичних якостей у легкій атлетиці.</p> O. MOMOT, Yu. ZAITSEVA, Ye. SHOSTAK Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295096 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ПРОЄКТНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПРОБЛЕМА НАУК ПРО ОСВІТУ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295098 <p>У статті здійснено аналіз та обґрунтування науково-теоретичних основ змісту проєктно-аналітичної діяльності та розвитку проєктно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів. Констатовано, що у сучасних умовах військово-політичного контексту високі вимоги до рівня професійної підготовки офіцерів, обумовлені постійним удосконаленням військової техніки та змінами в умовах бойових дій. Проєктно-аналітична діяльність визначається як ключовий елемент, що забезпечує ефективність інших видів діяльності військових фахівців. Підкреслюється, що проєктно-аналітична компетентність майбутніх офіцерів включає інтегративні якості та вміння, необхідні для аналізу та проєктування результатів військово-професійної підготовки.<br>Доведено, що проєктно-аналітична компетентність військових офіцерів включає в себе різноманітні аспекти, такі як ставлення до інформації, критичне мислення, інформаційно-аналітичні знання, навички та вміння. Проєктно- аналітична діяльність та компетентність розглядаються як основа військової підготовки, сприяючи розвитку особистісних якостей майбутніх офіцерів, таких як аналітичне мислення, уважність, творчість та відповідальність. У дослідженні визначено структуру проєктно-аналітичної діяльності офіцера, що включає предмет, мотиви, мету, засоби, умови організації та здійснення, результат. Підкреслюється, що процес підготовки майбутніх офіцерів до проєктно- аналітичної діяльності в системі військово-професійної освіти включає послідовні етапи: мотиваційно-цільовий, теоретико-аналітичний, практично-професійний і військово-спеціалізувальний навчання. Також встановлено, що проєктно- аналітична компетентність виконує мотиваційно-цільову, інформаційно- аналітичну, прогностичну, організаційну і контрольно-корегувальну функції в системі військово-професійної освіти. Узагальнено, що проєктно-аналітична діяльність офіцерів, визнана пріоритетною в військово-професійній сфері, вимагає спеціалізованої підготовки майбутніх військових; вона сприяє розвитку креативності, самостійності та інновацій фахівців.</p> D. ZADOROZHNYI Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295098 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПРОБЛЕМА НАУК ПРО ОСВІТУ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295099 <p>Стаття визначає важливість компетентнісного підходу у військовій освіті та вказує на необхідність удосконалення сучасних методів та підходів для досягнення вищого рівня підготовки військових фахівців. Аналіз якості підготовки випускників військових закладів вищої освіти вказує на недоліки діючої освітньої моделі, спрямованої на засвоєння конкретного обсягу інформації, і не гарантує досягнення основної мети вищої військової освіти - підготовки компетентних військових фахівців. Структура військово-професійної компетентності офіцера включає знання, вміння та навички професійної діяльності, а також мотиви, інтереси, потреби та особистісні якості, які визначають спрямованість його особистості. Дослідження також виявило, що важливими компонентами є соціальні, психологічні, командні та загальнонаукові компетентності, які сприяють успішній діяльності в різних соціальних групах та бойових ситуаціях.<br>Вивчено військово-професійну компетентність як процес формування досвіду опанування військово-професійної діяльності; особлива увага приділяється характеристикам цієї компетентності, таким як об’єм і різноманітність, ситуаційна оформленість, інтегрованість, індивідуалізованість та інші.<br>Підкреслюється необхідність формування професійної компетентності на основі нових принципів, враховуючи світові інтеграційні процеси та роль військового фахівця в інформаційному світі. Наголошується, що військово- професійна компетентність випускника військового закладу виражається в об’єднанні загальновійськової підготовленості та орієнтації на військово- професійну діяльність. Зазначається важливість професійної культури майбутнього офіцера, яка є системною основою для успішного виконання його обов’язків у Збройних Силах.</p> O. ILCHENKO Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295099 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295100 <p>У поданій статті розглянуті стратегії інноваційного розвитку практичного компоненту освітніх програм в навчальних закладах фізкультурного профілю. Науково-педагогічні працівники у своїй практичній діяльності повинні застосовувати інноваційні продукти – новітні технології, які істотно поліпшують якість навчання, зокрема у випадку проведення дистанційних навчальних курсів чи контролю знань студентів. Уважаємо, що використання інформаційно- комунікаційних технологій навчання та оцінювання знань студентів створює основу інформаційного забезпечення якості освіти та є важливим аспектом реформування системи освіти в Україні, стратегічним пріоритетним напрямом інноваційної діяльності.<br>На нашу думку, для вчителя фізичної культури готового до практичної діяльності із залученням інноваційних засобів навчання повинні бути сформовані наступні елементи:<br>1) розуміння змісту, структури, завдань освітнього процесу, існуючих навчально-виховних проблем школи;<br>2) мати чітку, громадянську та соціальну позицію;<br>3) уміння по-сучасному, якісно організовувати мету, визначати завдання уроку, знаходити правильні рішення та успішно досягати результатів;<br>4) залучити особистісно орієнтований підхід для розвитку фізичних здібностей кожної дитини згідно з її можливостями;<br>5) налаштованість на успішну, якісну роботу, здатність нестандартно мислити, користуватися сучасними освітніми технологіями, засобами інноваційного навчально-виховного процесу;<br>6) усебічний розвиток особистості майбутнього фахівця фізичної культури.<br>Нами визначені показники готовності вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності:<br>1) ґрунтовне володіння теоретичною базою про новітні освітні технології, знання новаторських методик роботи;<br>2) усвідомлення потреби у запровадженні педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці;<br>3) налаштованість на експериментальну діяльність, бажання створення власних творчих завдань, методик та втілення їх у навчальний процес;<br>4) готовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності;<br>5) оволодіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та виявлення бажання постійно вдосконалюватись та розробляти авторські методики роботи.<br>У поданій статті розроблені стратегії інноваційного розвитку практичного компоненту освітніх програм при підготовці конкурентоспроможного фахівця фізичної культури, у якого сформована готовність до творчої педагогічної, наукової, самоосвітньої, інноваційної діяльності.<br>Ми розробили рекомендації, щодо покращення змісту професійно-практичного компоненту освітніх програм фізкультурного профілю у ЗВО:<br>1. Підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої освіти з дотриманням міжпредметної інтеграції дисциплін природничого та професійно-практичного напрямків, набуття навиків дотримання здорового способу життя і вміння їх передавати іншим.<br>2. Збільшення кредитів освітніх програм при вивченні дисципліни “Англійська мова” та введення англійськомовного викладання дисциплін спортивного профілю.<br>3. Інтеграція традиційних форм, методів і засобів проведення дисциплін спортивного напрямку до інноваційних, що сприятиме підвищенню інтенсивності й результативності навчального процесу та активізує фізкультурно-оздоровчу діяльность у позанавчальний час.<br>4. Приведення у відповідність викладання змісту дисциплін спортивного напрямку до сучасних досягнень теорії і методики фізичного виховання, європейської фізкультурно-оздоровчої освіти та актуальних потреб розвитку особистості.<br>5. Введення дисципліни “Спортивний менеджмент” при підготовці фахівців фізичної культури.<br>6. Урізноманітнення форм, методів і засобів проведення лекційних і практичних занять та систематичне залучення здобувачів вищої освіти до фізкультурно-оздоровчих заходів.<br>7. Дотримання принципів індивідуалізації та диференціації фізичних навантажень, посилення мотивації та інтересу до систематичних занять фізичними вправами, реалізація особистісно орієнтованого підходу.<br>8. Залучення здобувачів вищої освіти до самостійних занять фізичним вихованням та спортом, тренування у спортивних секціях, що сприятиме розширенню оздоровчого потенціалу та вихованню здорової нації.<br>Вважаємо, що професійна готовність майбутнього вчителя в умовах закладу вищої освіти відповідатиме сучасному рівню, тільки тоді, коли будуть взаємодоповнювальними зміст, форми і методи природничої, фахової, організаційно-методичної, психолого-педагогічної підготовки, відбуватиметься взаємозв’язок професійно-практичної з науково-дослідною діяльністю здобувачів вищої освіти, що надасть можливість реалізувати завдання сучасної інноваційної освіти.</p> O. SOHOKON, O. DONETS, S. NOVIK Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295100 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ ЯК ПІДСУМКОВА ФОРМА КОНТРОЛЮ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295103 <p>Стаття присвячена питанню підсумкового контролю з профільних дисциплін на спеціальності 061 «Журналістика». Проаналізовано опитування більше 100 студентів кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які представили своє бачення творчого завдання як форми заліку або іспиту. Серед питань були теми розподілу балів за окремі види завдань, особливості підготовки творчого завдання, проблеми виконання творчих робіт в умовах дистанційного навчання тощо. Опитування передбачало різні форми відповідей: як вибір варіанту, так і розгорнуті коментарі. Анкети заповнили студенти всіх курсів першого та другого рівнів вищої освіти очної та заочної форми навчання, а також випускники кафедри.<br>З’ясовано, що більшість студентів бачать творче завдання як обов’язкову складову семестрових підсумків. При цьому ідеальною формою заліку або іспиту вважають комбінований варіант – презентація творчого завдання та перевірка теорії. Констатовано, що студенти-журналісти надають перевагу індивідуальному виконанню творчих робіт, хоча і припускають командні формати.<br>Виокремлені головні виклики, які постають перед майбутніми журналістами в умовах онлайнового навчання в контексті виконання творчої роботи. З’ясовано, що після початку повномасштабної фази російсько-української війни кількість складнощів збільшилася та вони частіше стали пов’язаними з внутрішнім станом студентів. Найчастіше респонденти називали такі проблеми, як виконання робіт в умовах стресу, пошук мотивації, пошук натхнення, знаходження тем для матеріалів. Проблеми організації навчання з боку вишу відійшли на другий план у порівнянні з часами карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.<br>Зроблено висновок, що попри наявні складнощі дистанційного навчання студенти все одно бачать семестрові підсумки з профільних дисциплін у вигляді виконання творчого завдання як заздалегідь підготовленого, так і зробленого під час іспиту чи заліку.</p> E. TSURINA Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295103 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЕФІНІЦІЙ STEM-ОСВІТИ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295105 <p>Розглянуто та систематизовано термінологічний аналіз дефініцій STEM- освіти, що є основоположними для розуміння новітнього напрямку. Узагальнено ключові поняття зі STEM-освіти, які мають велику актуальність для вдосконалення спільного розуміння та практичного застосування STEM-освіти, а також для підвищення якості навчання та підготовки молоді до сучасного технологічного світу. Розкрито зміст найбільш актуальних навичок та знань XXI століття. Виокремлено характерні специфічні компоненти у складі STEM-компетентності. Виявлено перспективи та напрями подальшого розвитку STEM-освіти та з’ясовано основні підходи, що формують її зміст. Запропоновано узагальнену дефініцію термінів, що враховує загальноприйняті риси та характеристики. З’ясовано важливість уточнення та стандартизації термінології, що сприяє розумінню та ефективному впровадженню STEM-освіти.</p> A. KOKARIEVA Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295105 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 INNOVATIVE APPROACHES OF NATURAL SCIENTIFIC TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295106 <p>The presented article analyzes and characterizes innovative approaches to the natural science training of future physical education teachers. Modernization of education prioritizes the formation of a specialist of high quality and competence, capable of innovative search for ways of self-realization in the conditions of continuous integration of Ukraine into the European educational space. Strengthening the health potential of youth, providing a differentiated approach to groups of children of different ages, forecasting their needs and motivation for physical development and self-improvement depends on the physical culture specialist.</p> O. SOHOKON, O. DONETS, V. FAZAN, O. SHERSTIUK Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295106 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295107 <p>У статті на основі теоретичного дослідження науково обгрунтовано необхідність формування професійної компетентності при застосуванні інноваційних технологій навчання при підготовці майбутніх кваліфікованих робітників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України.</p> V. TYTARENKO Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295107 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295108 <p>Предметом статті є технології дистанційного навчання, що використовуються в освітньому процесі. Темою статті є стан та перспективи впровадження технологій дистанційного навчання в освітньому процесі навчальних пунктів Аварійно- рятувальних загонів спеціального призначення Головних управлінь ДСНС України у областях. Мета статті полягає у визначенні раціонального підходу щодо впровадження моделі «змішаного навчання» у навчальних закладах. Застосування отриманих результатів створить передумови для повноцінної реалізації техно- логій дистанційно навчання в освітній діяльності навчальних пунктів Аварійно- рятувальних загонів спеціального призначення Головних управлінь ДСНС України у областях при підготовці майбутніх кваліфікованих робітників оперативно- рятувальної служби цивільного захисту «без відриву від несення служби».</p> Yu. SRIBNA Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295108 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СПОРТИВНИЙ МАСАЖ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295109 <p>Проаналізовано питання щодо вивчення дисципліни «Спортивний масаж» у процесі формування знань фахівців з фізичної культури закладів вищої освіти. Визначено, що навчальна дисципліна «Спортивний масаж» виконує важливу роль в навчальному плані з підготовки майбутніх фахівців у спортивній галузі. Безумовно, компетенції, набуті в процесі опанування дисципліни «Спортив- ний масаж», дозволяють майбутнім фахівцям застосовувати їх в професійній діяльності в різних випадках (від лікування різних захворювань і травм до проведення реабілітаційних заходів зі спортсменами).</p> Ya. DEMUS, A. LIEBIEDIEVA Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295109 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295044 <p>У статті на основі аналізу наукової літератури та результатів досліджень педагогічного спрямування актуалізовано проблему формування сімейних цінностей у дітей дошкільного віку. Зазначено, що головною метою національної дошкільної освіти є створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до самої себе, сім’ї, людей, природи, культури, світу. Наголошено, що сім’я у співпраці із закладами дошкільної освіти володіють значними можливостями у формуванні в дошкільників поняття змістовного «образу сім’ї», представлені шляхи здійснення батьками завдань з виховання сімейних цінностей у дітей. Доведено, що формування сімейних цінностей у дітей дошкільного віку може бути ефективним лише при дотриманні певних педагогічних умов, які розглядаються як система існуючих форм, методів, ситуацій чи матеріальних обставин, що склалися або суб’єктивно створені для досягнення конкретної педагогічної цілі.<br>Для більш детального висвітлення проблеми, авторами представлено результати проведеного експериментального дослідження на базі ЗДО № 46<br>«Бджілка» м. Полтава. Визначені фактори, які дозволили здійснити об’єктивну оцінку рівня сформованості сімейних цінностей у дошкільників, порівняти результати до та після проведення виховних заходів і зробити висновки, наскільки успішно відбулося формування сімейних цінностей у дітей вікової групи. Розкрито хід та висвітлені результати педагогічного експерименту. Доведено ефективність використання програми з формування сімейних цінностей у дітей дошкільного віку.</p> N. MANZHELIY, O. VASHAK, T. FAZAN Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295044 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТА СПОРТИВНО-МАСОВИХ ПРОГРАМ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД США https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295046 <p>У статті розглянуто інноваційний досвід реформування фізкультурної освітньої галузі в Сполучених Штатах Америки у руслі суголосності з ідеями вітчизняної реформи «Нова українська школа». Мета статті – на основі вивчення нормативних актів та наукової літератури здійснити аналіз сучасних програм організації рекреаційно-оздоровчої та спортивно-масової урочної і позаурочної діяльності в Сполучених Штатах Америки та визначити перспективи подальшої імплементації їх у практику української системи шкільної фізичної культури.<br>Аналіз прогресивного зарубіжного досвіду, зокрема інноваційних програм «Активні школи», «Одна школа, одна громада, одна дитина», «Програма комплексної шкільної фізичної активності», що на загальнодержавному рівні реалізуються в закладах загальної середньої освіти США, спрямовані на реалізацію глобальної стратегії підвищення рівня фізичної активності школярів, формування фізично здорового, емоційно стійкого та гармонійно розвинутого покоління, яке має розуміти важливість активного способу життя, здорового харчування та прагнути самовдосконалення.<br>Нами з’ясовано, що окреслені інноваційні моделі розвитку шкільної фізичної культури в США є перспективним для використання в Україні. Співзвучними визначаємо ідеї: посилення освітнього акценту навчальної дисципліни, що підвищує її статусність як чинника підвищення академічної успішності та соціалізації школярів; посилення вимог до професійної, зокрема, організаційно-методичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури; консолідації школи і громади, педагогів та батьків, а також залучення фахівців (психологів, лікарів, дієтологів, фітнес-тренерів тощо) з метою формування культури здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості учнівської молоді; оздоровче спрямування урочної та позаурочної форм фізичної активності, популяризацію нових її видів; розвиток інфраструктури закладів загальної середньої освіти, їх інклюзивності та безбар’єрності для занять рекреаційною та спортивно-масовою фізичною культурою різних категорій населення.</p> O. DANYSKO, V. BONDARENKO, S. SYNYTSIA, T. SYNYTSIA Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295046 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ФОРМУВАННЯ У ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕМАТИЧНИХ ВИСТАВОК https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295050 <p>Сьогодні виставкова діяльність є актуальною сферою сучасної культури та розвитку суспільства. Виставки мають важливу естетичну, культурну, наукову, освітню та філософську місію. Організація виставок – важливий елемент діяльно- сті вчителя трудового навчання та технологій. У статті подана характеристика од- нієї з найпоширеніших форм виставок – тематичної.<br>Виставки на військову тематику зараз є актуальними та необхідними, вони сприяють формуванню національної самосвідомості, формуванню світогляду і сис- теми цінностей учнів, несуть патріотичний зміст.<br>Презентовано узагальнений і систематизований досвід побудови тематичної виставки «Життя переможе смерть» у Полтавському краєзнавчому музеї імені Ва- силя Кричевського, що розміщувалась у військовому наметі, складалась з артефак- тів війни, волонтерської допомоги, переданої на фронт, особистих речей захисни- ків.</p> V. TYTARENKO, M. KONDRATENKO Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295050 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295072 <p>Зараз важко уявити людину без власного гаджета. Усі суб’єкти навчально-ви- ховного процесу сучасної школи також активно використовують технічні засоби у дидактичному процесі. В умовах XXI століття сучасному вчителю важливо усві- домлювати всі виклики часу, бути обізнаним у сфері гаджетозалежності та знати позитивні і негативні аспекти, які приносить телефон. Крім того, важливо осмис- лювати, що батькам необхідно розуміти значення смартфона як джерела пошуку навчальної інформації.<br>Практика доводить, що для ефективного використання учнями гаджетів не- обхідно налагодити тісну взаємодію школи і сім’ї, вчителів та батьків. Педагогічно доцільна співпраця дозволить здобувачам освіти якісніше засвоювати знання у су- часноу світі.</p> I. KRAVCHENKO, M. KHYZHA Авторське право (c) 2023 https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/295072 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200