DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180980

РОЗВИТОК ІДЕЇ ПОЛІТЕХНІЗМУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

L. SEMENOVSKA

Анотація


Розкрито антропоцентричну сутність ідеї політехнізму на тлі новітніх соціально-культурних перетворень. Визначено основні характеристики політехнічної освіти (універсальність, науковість, проблемність, трансдисциплінарність). На основі узагальнення праць П. Атутова, І. Гавриш, Д. Епштейна, О. Овчарук, А. Пугач, О. Савченко, В. Сидоренка та ін. обґрунтовано стратегічні напрями реалізації ідеї політехнізму в умовах становлення інформаційно-освітнього простору України.

Ключові слова


ідея політехнізму; інформаційно-освітній простір;освіта; особистість; виробництво; технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Atutov, P. R. (1999). Kontseptsiya politekhnicheskogo obrazovaniya v sovremennykh usloviyakh [The concept of polytechnic education in modern conditions]. Pedagogika [Pedagogy], 2. 17-20 [in Russian].

Byrka, M. F. (2018). Bariery, vyklyky ta pryntsypy efektyvnoi realizatsii STEM-osvity v Ukraini [Barriers, challenges and principles of effective implementation of stem-education in Ukraine]. Scientific Note, 13, 6-23 [in Ukrainian].

Dotsenko, S., & Khairulina V. (2016). Dydaktychnyi potentsial kompetentnisnoi modeli osvity u rozvytku tvorchykh zdibnostei uchniv proektnykh klasiv «Intelekt Ukrainy» [Didactic potential of competency based education model in development of creative abilities of project classes pupils «Intellесt of Ukraine»]. Ridna shkola, 4, 32-38 7 [in Ukrainian].

Epshtein, D. A. (Ed.). (1979). Politekhnicheskii printsip v obuchenii osnovam nauk v srednei shkole [Polytechnic principle in teaching the basics of science in high school]. Moskva: Prosveshchenie [in Russian].

Kyrylenko, S., & Kiian, O. (2016). Polifunktsionalnyi urok u systemi STEM-osvity: teoretyko-metodolohichni ta metodychni sehmenty [Multifunctional lesson in STEM education: theoretical, methodological and methodological segments]. Ridna shkola, 4, 50-54 [in Ukrainian].

Lakoza, N., & Bilyk, Zh. (2018). Pryrodnycho-naukova doslidnytska ekskursiia yak zasib pidvyshchennia motyvatsii shkoliariv do navchannia u konteksti STEM-pidkhodu v osviti [Organizing scientific research excursions as a means of increasing the motivation of students to learn biology in the context of the stemapproach in education]. Scientific Note, 11, 204-215 [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. (2003). Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity [Competency is the key to upgrading your life]. In Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: Rekomendatsii z osvitnoi polityky[Reformatization Strategy in Ukraine: Recommendations for Politics] (Vol. 296, pp. 13-41). Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ya. (2010). Systemnyi pidkhid do modernizatsii zmistu zahalnoi serednoi osvity [Systemic code to modernization of the middle of the world]. Ridna shkola, 1/2. 3-7 [in Ukrainian].

Stryzhak, O. Ye. (2016). Transdystsyplinarnist navchalno-informatsiinoho seredovyshcha [Transdistsiplіnarnіst of educational-informative environment]. Scientific Note, 8, 13-27 [in Ukrainian].

Sydorenko, V. Kalihaieva, O. (2005). Politekhnichna osvita: suchasne bachennia problem [Polytechnic education: a modern vision of the problem]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity [Work training in educational institutions], 2. 4-7 [in Ukrainian].

Vasylashko, I., & Bilyk, T. (2017). Uprovadzhennia STEM-navchannia – vidpovid na vyklyk chasu [Implementing STEM training is a response to the challenge of time]. Upravlinnia osvitoiu [Management of education], 2(386), 28-31 [in Ukrainian].

Zavalevskyi, Yu., Havrysh, I., & Puhach, A. (2016). Trendy suchasnoi serednoi osvity: tsyvilizatsiinyi i natsional-nyi kontekst [Trends of modern secondary education: civilization and national context]. Ridna shkola, 4, 3-7 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.