DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180906

ТЕХНОЛОГІЯ «ПЕРЕВЕРНУТОГО» КЛАСУ В КУРСІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВЖИТКУ (НА ПРИКЛАДІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

S. VASHCHENKO, M. MOROZ

Анотація


У статті досліджується проблема удосконалення змісту та засобів іншомовної професійної підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності за допомогою технології «перевернутого» класу («flipped classroom»). Проаналізовано вимоги роботодавців до підготовки майбутніх фахівців та досліджено можливості інтеграції сучасних технологій навчання на робочому місці, зокрема, застосування систем управління навчанням (LMS), до курсу іноземної мови професійного вжитку.


Ключові слова


іншомовна професійна підготовка; технологія ′перевернутого′ класу; системи управління навчанням; професійна підготовка менеджерів зовнішньоекономічної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Lohutina, N. (2007). Teoretychni osnovy formuvannia hotovnosti maibutnikh menedzheriv zovnishnoekonomichnoi diialnosti do profesiinoho inshomovnoho spilkuvannia [Theoretical bases of formation of readiness of future managers of foreign economic activity to professional foreign language communication]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika [The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Section: pedagogy], 2. 26–30 [in Ukrainian].

Nitsa, A. (2015). Novye tekhnologii v obrazovanii: kak sozdavat’ videouroki dlya «perevernutogo klassa» [New Technologies in Education: How to Create Video Tutorials for an Inverted Class]. Teplitsa sotsial’nykh tekhnologii: Obrazovanie [Greenhouse of social technologies: Education]. Retrieved from https://te-st.ru/2015/08/11/using-videos-in-flipped-learning-environments/ [in Russian].

Prodius, O. I., & Prodius, Yu. I. (2013). Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi maibutnikh menedzheriv v sferi zovnishnoekonomichnoi diialnosti [The competence-based approach in the preparation of future managers in the sphere of foreign economic activity]. Shliakhy realizatsii kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu i testovykh form kontroliu znan studentiv [Ways of implementation of the credit-module system of organization of the educational process and test forms of student knowledge control], 7. 70-74 [in Ukrainian].

Tseluiko, O. (2015). Menedzher iz ZED na pidpryiemstvi: bazovi znannia ta uminnia [FEA Manager at the enterprise: basic knowledge and skills]. Uteka. URL: https://uteka.ua/ua/publication/com-merce-12-ved-i-valyutnye-operacii-7-menedzher-po-ved-na-predpriyatii-bazovye-znaniya-i-umeniya [in Ukrainian].

Yevdokymova-Lysohor, L. A. (2016). Model «Perevernutoho klasu (Flipped classroom)» u protsesi formuvannia

MKK studentiv ekonomichnykh spetsialnostei [The “Flipped classroom” model in the process of forming cross-cultural communicative competence in the students of economics]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky [Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences], 141, 69-72 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.