ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Yevgeniya Goncharova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.71.177131

Ключові слова:

індивідуалізація навчання, диференціація навчання, педагогічні умови, дидактичні умови, дидактична взаємодія, контроль, самоконтроль, рефлексія

Анотація

Проаналізовано сутність і роль індивідуалізації навчання студентів вищої школи у контексті реалізації гуманістичної парадигми системи освіти. Визначено та теоретично обґрунтовано на основі вивчення та аналізу психологопедагогічної літератури шляхи формування оптимальної моделі взаємодії викладача зі студентами. Запропоновано комплекс дидактичних умов диференціації навчання фахових дисциплін, основною функцією яких є оптимальне забезпечення організаційно-педагогічного супроводу процесу навчання.

Посилання

Bieliaieva O. M. Udoskonalennia pedahohichnoho kontroliu yak faktor pidvyshchennia yakosti vyshchoi osvity. Suchasni pidkhody do navchannia inozemnoi movy: shliakhy intehratsii shkoly ta VNZ : materialy V Mizhnar. konf, 17 kvit. 2015 r. / MON Ukrainy, KhNU imeni V. N. Karazina, KVNZ «Kharkivska akademiia neperervnoi osvity». Kharkiv : Vyd-vo KhNU imeni V. N. Karazina, 2015. S. 15–16.

Volodko V. M., Soldatenko M. M. Indyvidualizatsiia navchannia studentiv. Pedahohika i psykholohiia. 1994. No. 3. S. 91–99.

Efendiieva S. Formuvannia hotovnosti vykladacha do innovatsiinoi diialnosti v praktytsi vykla- dannia inozemnoi movy u VDNZU «UMSA». Aktualni problemy romano-hermanskoi filolohii ta prykladnoi linhvistyky : naukovyi zhurnal. 2017. Vyp. 1 (14). S. 169–173.

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: [biblioteka z osvitnoi polityky / pid zah. red O. V. Ovcharuk]. K. : KIS, 2004. 112 s.

Korol T. H. Anhlomovna kompetentnist u chytanni finansovoi fakhovoi literatury yak ob’iekt testovoho kontroliu. Nauka i osvita. 2015. No. 6. S. 48–54.

Lerner I. Ya. Razvitie myshleniya uchashchikhsya v protsesse obucheniya istorii. M. : Prosveshchenie, 1982. 191 s.

Lytvyn A. V. Metodolohichni zasady poniattia «pedahohichni umovy» : na dopomohu zdobuvacham nauk. stupenia. Lviv : Spolom, 2014. 76 s.

Malykhin O. V. Metodolohichni osnovy vyznachennia dydaktychnykh umov u doslidzhenniakh z teorii navchannia (u vyshchii shkoli). Naukovi pratsi : naukovo-metodychnyi zhurnal. Mykolaiv : ChDU im. Petra Mohyly, 2013. Vyp. 203. T. 215: Pedahohika. S. 11–14.

Makhmutov M. I. Sovremennyi urok: Voprosy teorii. M. : Pedagogika, 1981. 191 s.

Novye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya : ucheb. posobie [dlya stud. ped. vuzov i sistemy povysh. kvalif. ped. kadrov] / E. S. Polat. M. : Akademiya, 2002. 272 s.

Pedagogika: pedagogicheskie teorii, sistemy, tekhnologii : uchebnik [dlya stud. vyssh. i sred. ped. ucheb. zavedenii] / pod red. S. A. Smirnova. M. : Akademiya, 2001. 512 s.

Pionova R. S. Pedagogika vysshei shkoly. Mn. : Universitetskoe, 2002. 256 s.

Sapohov V. A. Dyferentsiiovanyi pidkhid do studentiv yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti na- vchalnoho protsesu v pedahohichnomu VNZ : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.01. Istoriia i teoriia navchannia. Kyiv, 1994. 22 s.

Talyzina N. F. Formirovanie poznavatel'noi deyatel'nosti mladshikh shchkol'nikov. M. : Prosveshchenie, 1988. 175 s.

Unt I. E. Individualizatsiya i differentsiatsiya obucheniya. M. : Pedagogika, 1990. 188 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ