ANN AND EDUCATIONAL INTEGRITY: EXAMPLE OF SOLOMON’S POLYFUNCTIONAL

Автор(и)

  • V. POGREBNOI

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.82.295116

Ключові слова:

штучна нейронна мережа, штучний інтелект, неавторська робота, патерн, Соломон, гармонійний розвиток

Анотація

The analysis of the relationship between the growing interest in artificial neural network and it’s negligent exploitation by students of secondary and higher schools in order to minimize personal intellectual effort is conducted in work. The au- thor has proposed the biographical and literary pattern from the ancient history - Solomon’s polyfunctional as one of the self stimulation tools of participation in educational process. That is considered as a universal analogue of comprehensive use of personal potential. The personal development path is confirmed by biological data.

Посилання

Anakht D. (1975). Sochynenyia. Moskva: Mysl [in Russian].

Berdo, R. S., Rasiun, V. L., & Velychko, V. A. (2023). Shtuchnyi intelekt ta yoho vplyv na etychni aspekty naukovykh doslidzhen v ukrainskykh zakladakh osvity [Artificial intelligence and its impact on ethical aspects of scientific research in Ukrainian educational institutions]. Akademichni vizii [Academic visions], 22. Retrieved from https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/469 [in Ukrainian].

Bysaha, Yu. M., Bielov, D. M., & Zaborovskyi, V. V. (2023). Shtuchnyi intelekt ta avtorski i sumizhni prava [Artificial intelligence and copyright and related rights]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University], 2, 76, 299-304 [in Ukrainian].

Bratskyi poedynok chata Gpt protyv novoi Gpt-4. Retrieved from https://vc.ru/future/

Briuhheman, U. (2009). Vvedenye v Vetkhyi Zavet. Kanon y khrystyanskoe voobrazhenye [Introduction to the Old Testament. The Canon and the Christian Imagination]. Moskva: BBY [in Russian].

Dauma, Y. (2011). Dorohamy Vetkhoho Zaveta [Dorohami Old Testament] (Vol. 3: Lyteratura mudrosty). Cherkasy: Kollokvyum [in Ukrainian].

Dodonova, V. I., & Dodonov, R. O. Problemy i perspektyvy vzaiemodii liudyny ta shtuchnoho intelektu [Problems and prospects of human-artificial intelligence interaction]. DOI: 10.31548/hspedagog13(3).2022.158-168 UDK 174+519,687 [in Ukrainian].

Feoktyst (Yhumnov), ep. (2022). Chtenyia Velykoho Posta s sovremennymy kommentaryiamy. Knyha Prytchei [Great Lent reading with contemporary commentary. Book of Proverbs]. Moskva: Nykeia, 2022. [in Russian].

Kokarcha, Yu. A., (2023). Etyka vykorystannia shtuchnoho intelektu: doslidzhennia moralnykh ta etychnykh problem, povʼiazanykh z vykorystanniam shtuchnoho intelektu v riznykh sferakh liudskoi diialnosti [The ethics of the use of artificial intelligence: the investigation of moral and ethical problems related to the use of artificial intelligence in the rich spheres of human creativity]. In Tsyfrove suspilstvo: upravlinnia, finansiy ta sotsium [Digital society: management, finance and society]: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Vol. 1). Dnipro: Universytet mytnoi spravy ta finansiv [in Ukrainian].

Kostiukova, T. A. (2000). Yudeiskaia pedahohyka kak fenomen myrovoi kultury [Jewish pedagogy as a phenomenon of world culture]. Vestnyk THPU. Pedahohyka [Herald of TYPE. Pedagogy], 8 (24), 65-68 [in Russian].

Matusevych, T. V. (2023). Tekhnolohii shtuchnoho intelektu v osviti dlia vidpovidalnoho hromadianstva: kontseptualni perspektyvy ta etychni perestorohy [Artificial intelligence technologies in education for responsible citizenship: conceptual perspectives and ethical cautions]. In Kontseptualni, metodolohichni ta praktychni problemy sotsialnoi filosofii, filosofii osvity ta osvitnoi polityky [Conceptual, methodological and practical problems of social philosophy, philosophy of education and educational policy]: materialy dopovidei ta vystupiv uchasnykiv Mizhnarodnoi-naukovo praktychnoi konferentsii (pp. 41-46). Kyiv: Vyd-vo UDU imeni Mykhaila Drahomanova [in Ukrainian].

Nalyvayko, O. O. (2023). Perspektyvy vykorystannia neyr̆ omerezh u vyshchiy̆ osviti Ukrainy [Prospects for the use of neural networks in higher education of Ukraine]. Informatsiyni tekhnolohiï i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 97, 5. DOI: 10.33407/itlt. v97i5.5322 ISSN: 2076-8184

Pavlysh, O. Heits prohnozuie perekhid na 3-dennyi robochyi tyzhden zavdiaky ShI [Perspektyvy vykorystannia neyr̆ omerezh u vyshchiy̆ osviti Ukrainy]. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/ [in Ukrainian].

Pavlov, D. A. (2017). Yskusstvennye neyr̆ osety v kontekste nauky y obrazovanyia [Artificial neural networks in the context of science and education]. Kompiuternye ynstrumenty v obrazovanyi [Computer tools in education], 6, 25-30 [in Russian].

Pedro, F. (2019). Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. Paris: published in by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Platon. Zakony [Laws]. Knyha VII. Retrieved from http://psylib.org.ua/books/plato01/30zak07.htm [in Russian].

Rad, Gerhard. (1972). Wisdom in Israel. Nashville: Abingdon Press.

Rohozha, M. M. (2019). Moralni dylemy u haluzi shtuchnoho intelektu [Moral dilemmas in the field of artificial intelligence]. In A. Ye. Konverskyi (Ed.), Katehorii. Moral [Categories. Morality]: zbirnyk naukovykh materialiv za rezultatamy Vseukrainskoho kruhloho stolu «Chytannia pamiati Ivana Boichenka-2019. Liudyna. Istoriia. Moral» (pp. 45-50). Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Serhyi (Akymov), arkhym. (2018). Bybleiskaia knyha Ekklesyasta y lyteratura mudrosty Drevnei Mesopotamyy [The Bible book of Ecclesiastes and the wisdom literature of Ancient Mesopotamia]. Moskva: Znanye [in Russian].

Zakharov, V. Mozok treba trenuvaty, inakshe vin stariie i khudne [The brain must be trained, otherwise it gets old and thin]. Retrieved from https://maup.com.ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ