ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У НАВЧАННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • L. PETRENKO
  • A. ZHURENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289365

Ключові слова:

організаційно-педагогічні умови, веборієнтовані технології, ІКТ, старшокласники, дизайн в освіті, інтернет-залежність, мережа Інтернет

Анотація

У статті схарактеризовано організаційно-педагогічні умови на уроках інформатики та розглянуто їхній вплив на формування цифрової компетентності через використання веборієнтованих технологій у навчанні старшокласників закладів середньої освіти. З`ясовано, що дотримання організаційно-педагогічних умов формують всебічно розвинену особу, яка прагне до самопізнання, вдосконалення, несе відповідальність за свої дії при роботі в Всесвітній мережі Інтернет. Проаналізовано, що використання веборієнтованих технологій, які базуються на організаційно-педагогічних умовах створюють оптимальні умови для розкриття потенціалу особистості учнів старших класів. Виокремлено й схарактеризовано проблеми впровадження веборієнтованих технологій на організаційно-педагогічних умовах у навчанні старшокласників закладів середньої освіти.

Посилання

Aktualni pytannia suchasnoi nauky ta osvity [Current issues of modern science and education]: zbirnyk naukovykh prats (statei) fakultetu humanitarnoi ta ekonomichnoi osvity. Retrieved from https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/2020/05_may/19/03/zbirka_2020.pdf [in Ukrainian].

Baranova, K. K. (2016). Vykorystannia kiberprostoru v osviti [Using cyberspace in education]. In Aktualni zadachi tadosiahnennia u haluzi kiberbezpeky [Current tasks and achievements in the field of cyber security]: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 17-18). Kropyvnytskyi: KNTU [in Ukrainian].

Kiberzlochynnist v Ukraini. Era tsyfrovykh tekhnolohii – era novykh zlochyniv [Cybercrime in Ukraine. The era of digitaltechnologies is the era of new crimes]. Retrieved from https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013606 [in Ukrainian].

Kornytska, I. A. (2018). Rozvytok piznavalnoi aktyvnosti uchniv pochatkovykh klasiv zasobamy navchalnykh onlain-servisiv [Development of cognitive activity of primary school students by means of educational online services]. Young Scientist, 3 (55), 551-554 [in Ukrainian].

Kuzhel, I. Yu., & Nitchenko, H. M. (2015). Internet-zalezhnist yak aktualna problema suchasnoi shkoly [Internet addiction as an actual problem of the modern school]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences], 124, 86-89. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_124_24.s [in Ukrainian].

Leshchenko, M. P., & Yastrebov, M. M. (2016). Teoriia i praktyka vykorystannia veboriientovanykh tekhnolohii u zdoroviazberezhuvalnomu navchanni uchniv pochatkovykh klasiv [Theory and practice of using web-oriented technologies in health education of primary school students ]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technologies and teaching aids], 4 (54), 53-71. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_54_4_7 [in Ukrainian].

Mashbytsia, Yu. I. (Ed.). (1997). Osnovy novykh informatsiinykh tekhnolohii navchannia [Basics of new educational information technologies]: posibnyk dlia vchyteliv. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].

Nikitska, O. V. (2017). Metody zapobihannia fishynhu ta yoho riznovydy [Methods of preventing phishing and its varieties]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy [Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine], 12, 21, 169-175 [in Ukrainian].

Nosenko, Yu. H., & Sukhikh, A. S. (2016). Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti navchannia uchniv osnovnoi shkoly zdorov’iazberezhuvalnomu vykorystanniu prohramnoaparatnykh zasobiv [Psychological and pedagogical features of teaching elementary school students to health-preserving use of hardware and software tools]. Humanitarnyi visnyk DVNZ «PereiaslavKhmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» [Humanitarian Bulletin of the Pereyaslav Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda], Dod. 1 do vyp. 37, II (70), 160-172 [in Ukrainian].

Popovych, I. Ye. (2016). Istorychni aspekty rozvytku profesiinoi pidhotovky vchytelia-doslidnyka u vyshchykh navchalnykh zakladakh Velykoi Brytanii [Historical aspects of the development of professional teacher-researcher training in higher educational institutions of Great Britain]. Naukovi zapysky. Psykholoho-pedahohichni nauky [Proceedings. Psychological and Pedagogical Sciences], 1, 274-280 [in Ukrainian].

Sukhikh, A. S. (2018). Zdoroviazberezhuvalne vykorystannia prohramno-aparatnykh zasobiv uchniamy osnovnoi shkoly [Health-saving use of software and hardware by primary school students]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Tomchuk, M. I., & Tomchuk, S. M. (2014). Destruktyvnyi vplyv informatsiinykh zasobiv na emotsiino-pochuttievu sferu osobystosti u doshkilnomu-iunatskomu vitsi [Destructive influence of information media on the emotional and sensory sphere of the personality in preschool and adolescent age]. Nauka i osvita [Science and education], 9, 85-88. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_9_17 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-20

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ