КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • O. SOHOKON
  • O. DONETS

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.80.278222

Ключові слова:

інтеграційна система, здоров’я, здоров’язбережувальна компетентність, фахівець, фізична культура

Анотація

У статті проаналізовано професійну підготовку майбутніх фахівців фізичної культури, яким необхідно засвоїти педагогічні, здоров’яформувальні, здоров’язбережувальні технології для науково обґрунтованого та оздоровчого забезпечення навчально-виховного процесу. В умовах сучасної антропоцентричної парадигми освіти здобувачі вищої освіти повинні зробити навчальний процес здоров’язбережувальним, оволодіти професійною здоров’язбережувальною компетентністю, що проявляється в усвідомленні важливості здоров’я, сприянні збереженню та зміцненню здоров’я учнів, в уміннях фахівця фізичної культури використовувати здоров’язбережувальні технології в освітній системі, здатності організувати й регулювати здоров’язбережувальну діяльність в навчальному закладі.
В данному дослідженні розроблені критерії оцінювання здоров’язбережувальної компетентності фахівця фізичної культури. Ми запропонували визначення здоров’язбережувальної компетентності, яка розглядається, як інтегральна, динамічна риса особистості, що має складну системну організацію та характеризується здатністю організовувати свою здоров’язбережувальну діяльність, таким чином, щоб протидіяти впливам, поглядам і переконанням, що суперечать внутрішнім установкам, вміти адекватно оцінювати свою професійну діяльність та поведінку учнів, реалізовувати власні здоров’язбережувальні позиції, виходячи з особисто усвідомлених моральних норм і принципів.
У статті нами визначені та проаналізовані взаємопов’язані компоненти здоров’язбережувальної компетентності: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, інформаційний, технологічний та рефлексивний, які забезпечать готовність майбутнього фахівця фізичної культури до збереження і зміцнення здоров’я учнів, а головне визначать оптимальні прийоми, форми та методи здоров’язбережувальної діяльності.
Досвід спостереження за навчальною діяльністю студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка свідчить, що найкращими методами отримання педагогічних даних за цими компонентами виступають: а) результати вирішення спеціально поставлених валеологічних завдань; б) вміння аналізувати та давати самооцінку процесу і результатам діяльності; в) відсутність напруженості при виконанні типових для майбутнього учителя фізичної культури завдань: манера, стиль, що пов’язані з потребою в підвищеній зосередженості, напрузі, затраті енергії та часу.
Ми рекомендуємо використовувати різні підходи до здоров’язбереження: дидактичний, подієвий, проблемний та індивідуальний, які допоможуть створити здоров'язбережувальне середовище в навчальних закладах; сформують навички здорового способу життя; покращать фізкультурно-оздоровчу роботу; здійснять моніторинг і динамічне спостереження за станом здоров’я дітей тощо.
Нами визначені показники здоров’язбережувальної компетентності майбутнього фахівця, що являють собою процес становлення здоров’язбережувальної особистості, формування професійних компетенцій, які є передумовою успішної майбутньої професійної діяльності у сучасних умовах.
Її змістовою основою має стати особистісно-зорієнтоване навчання та компетентнісна освітня парадигма розвитку майбутніх професіоналів. Цей процес вимагає модернізації української професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до європейської системи підготовки зазначених фахівців.

Посилання

Andriushchenko, T. K. (2012). Formuvannia zdorov’iazberezhuvalnoi kompetentnosti yak sotsialno-pedahohichna problema [Formation of healthy and saving competence as a social and pedagogical problem]. Naukovyi visnyk Volynskoho nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Pedahohichni nauky [Volyn National Scientific Bulletin. University named after Lesya Ukrainka. Pedagogical sciences], 7, 123-127 [in Ukrainian].

Babenko, A. L. (2007). Problema intehratsii v teorii ta praktytsi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [The problem of integration in the theory and practice of training future teachers of physical culture]. Imidzh suchasnoho pedahoha [Image of a modern teacher], 1/2, 104-106 [in Ukrainian].

Bilokur, V. Ye. (2002). Teoretyko-metodychne zabezpechennia fizychnoho vykhovannia u vyshchykh zakladakh osvity [Theoretical-methodical security of physical development in the greater foundations of education]. (Extended abstract of PhD diss.). Rivne [in Ukrainian].

Bobrytska, V. I. (2006). Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia u maibutnikh uchyteliv u protsesi vyvchennia pryrodnychykh nauk [Theoretical and methodical foundations for the formation of a healthy way of life by future teachers in the process of development of natural sciences]. (D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Byshevets, N. (2017). Express estimation of the user’s working posture in learning process. Journal of Education, Health and Sport, 7 (8), 1628-1641.

Danylko, M. T. (2000). Formuvannia hotovnosti do profesiinoi dialnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [Formation of readiness for professional activity of future teachers of physical culture]. (Extended abstract of PhD diss.). Lutsk [in Ukrainian].

Hrynova, M. V., Kononets, N. V., Diachenko-Bohun, M. M., & Rybalko, L. M. (2019). Resursno-oriientovane navchannia studentiv v umovakh zdorov’iazberezhuvalnoho osvitnoho seredovyshcha [Resource-oriented education of students in the minds of a healthy lighting environment]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information technology and education], 72, 4, 182-190 [in Ukrainian].

Khomenko, P. V. (2012). Pryrodnychonaukova pidhotovka fakhivtsia fizychnoi kultury [Prirodnichonaukova training of fakhivtsya physical culture]: monohrafiia. Poltava [in Ukrainian].

Khomenko, P. V. (2014). Teoretychni i metodychni osnovy pryrodnycho-naukovoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoi kultury u vyshchomu pedahohichnomu navchalnomu zakladi [Theoretical and methodical foundations of natural and scientific training of future facsimiles in physical culture in the highest pedagogical background]. (D diss.). Poltava [in Ukrainian].

Sushchenko, L., & Kryshtanovych, S. D. (2021). Model formuvannia profesiinoi kompetentnosti yak rezultat pedahohichnoho modeliuvannia rozvytku maibutnoho fakhivtsia [Model of the formation of professional competence as a result of pedagogical modeling of the development of a future profession]. Osvitni obrii [Educational horizons], 53 (2), 83-85 [in Ukrainian].

Vashchenko, O. (2006). Zdorov’iazberihalni tekhnolohii v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Healthy yazberіgalnі tekhnologii in zagalnosvіtnіh navchalnyh mortgages]. Dyrektor shkoly [Director of the school], 20, 12-15 [in Ukrainian].

Vashchuka, F. H. (Ed.). (2011). Intehratsiia v yevropeiskyi osvitnii prostir: zdobutky, problemy, perspektyvy [Integration into the European illuminating space: benefits, problems, prospects]: monohrafiia. Uzhhorod: ZakDU [in Ukrainian].

Vilchkovskyi, Ye. S. (2002). Profesiina spriamovanist pidhotovky fakhivtsiv z fizychnoho vykhovannia [Professional directing of the preparation of faculty for physical training]. In Rozvytok pedahohichnoi i psykholohichnoi nauky v Ukraini 1992-2002 rr. [Development of pedagogical and psychological science in Ukraine 1992-2002 pp.]: zb. nauk. pr. (P. 1, pp. 301-310). Kharkiv: OVS [in Ukrainian].

Zdaniuk, V. V. (2013). Pidhotovka vchyteliv fizychnoi kultury do realizatsii zdorov’iazberezhuvalnykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti [Training of teachers of physical culture before the implementation of health and safety technologies in professional activity]: monohrafiia. Kam’ianets-Podilskyi: TOV NVP «Interservis» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ