МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ (НА ПРИКЛАДІ ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА)

Автор(и)

  • L. PETRENKO

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249864

Ключові слова:

Г. Ващенко, методологія, принципи, підходи, методи, персоналія

Анотація

У статті висвітлено методологію дослідження персоналії, зокрема спадщини Г. Ващенка. Проаналізовано праці науковців, висвітлення у словниках, розкрито поняття методології, основні підходи, принципи, методи, які необхідні для висвітлення наукової проблеми. Схарактеризовано принципи й методи, що необхідні для розкриття багатоаспектної спадщини педагога.

Посилання

Arkhiv Ukrainskoho Vilnoho Universytetu (m. Miunkhen). Fond : Hryhorii Vashchenko, 18781967 (Ukrainskyi pedahoh, uchenyi, ta hromadskyi diiach) [Archives of the Ukrainian free university (Munich) foundation: Hryhoriy Vashchenko, 18781967 (ukrainian pedagogue, scientist, and public figure)]. Pryvatnyi arkhiv rodyny I. O. Maksymenka [Private archive of IO Maksymenko’s family] [in Ukrainian].

Bohuslavskyi, M. (1999). Struktura suchasnoho istoryko-pedahohichnoho znannia [The structure of modern historical and pedagogical knowledge]. Way of education, 1, 37-40 [in Ukrainian].

Boiko, A. (2008). Tvorchist H. Vashchenka – dukhovno-moralna osnova natsionalnoi pedahohiky [G. Vashchenko’s work is the spiritual and moral basis of national pedagogy]. Pedagogical Science, 4(62), 10-18 [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2003). Tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Dovbnia, V. (2006). Pratsi Hryhoriia Vashchenka yak dzherelo istorii filosofii osvity [Works of Hryhoriy Vashchenko as a source of the history of philosophy of education]. Siverian chronicle, 1, 82-95 [in Ukrainian].

Dubaseniuk O. A., Antonova O. Ye. (2017). Metodyka vykladannia pedahohiky [Methods of teaching pedagogy]. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Frolov, I. T. (Ed.). (2001). Filosofskii slovar [Philosophical Dictionary]. Moskva [in Russian].

Haluzynskyi, V. M., & Yevtukh, M. B. (1995). Pedahohika: teoriia ta istoriia [Pedagogy: theory and history]. Kyiv : Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom-Inter [in Ukrainian].

Kuznetcov, V. G. (Ed.). (2005). Slovar filosofskikh terminov [Dictionary of Philosophical Terms]. Moskva: INFRA-M [in Russian].

Petrenko, O. B. (2017). Problema retrospektyvnoho metodu v istorii pedahohiky [The problem of retrospective method in the history of pedagogy]. In Berezivska, L. D., Lapaienko, S. V., Sukhomlynska, O. V., & Tarnavska, S. V. (Eds.), Suchasni vymohy do orhanizatsii ta provedennia istorykopedahohichnykh doslidzhen [Modern requirements for the organization and conduct of historical and pedagogical research] (pp. 10-11). Kyiv: DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho [in Ukrainian].

Piatnytska-Pozdniakova, I. S. (2003). Osnovy naukovykh doslidzhen u vyshchii shkoli [Fundamentals of research in higher education]. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].

Ruzavin, G. I. (1999). Metodologiia nauchnogo issledovaniia [Research methodology]. Moskva: IuNITI-DANA [in Russian].

Semenova, A. V. (Ed.). (2006). Slovnykdovidnyk z profesiinoi pedahohiky [Dictionary of professional pedagogy]. Odesa: Palmira [in Ukrainian].

Slovnyk pedahohichnykh terminiv [Dictionary of pedagogical terms]. Retrived from http://pidruchniki.com/pedagogika/

slovnik_pedagogichnih_terminiv Sukhomlynska, O. (2007). Metodolohiia doslidzhen istoryko-pedahohichnykh realii druhoi polovyny XX stolittia [Methodology of research of historical and pedagogical realities of the second half of the XX century]. Way of education, 4, 6-12 [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (2003). Istorykopedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem [Historical and pedagogical process: new approaches to general problems]. Kyiv: A.P.N. [in Ukrainian].

Sych, T. V. (2016). Metodolohichni pidkhody do analizu rozvytku metodolohii doslidzhennia problem upravlinnia osvitoiu v istorii vitchyznianoi pedahohichnoi nauky [Methodological approaches to the analysis of the development of the methodology of research of education management problems in the history of domestic pedagogical science]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychologe, 79, 92-95 [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O., & Krystopchuk, T. Ye. (2013). Metodolohiia naukovopedahohichnykh doslidzhen [Methodology of scientific and pedagogical research]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1994). Vykhovnyi ideal [Educational ideal] (Vol. 1). Poltava: Poltav. visnyk [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1997). Zahalni metody navchannia [General teaching methods]. Kyiv: UVS [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (2000). Tvory [Writings] (Vol. 4: Pratsi z pedahohiky ta psykholohii [Works on pedagogy and psychology]. Kyiv: Shkoliar [in Ukrainian].

Vyshnevskyi O. Peredmova [Preface]. In H. Vashchenko, Vybrani pedahohichni tvory [Selected pedagogical works.] (pp. 3-6). Drohobych [in Ukrainian].

Yanchenko, T. V. (2016). Pedolohiia v Ukraini ta zarubizhzhi: teoriia i praktyka [Pedology in Ukraine and abroad: theory and practice]. Chernihiv: Desna-Polihraf [in Ukrainian].

Zaichenko, I. V. (2017). Do pytannia pro poniatiino-katehorialnyi aparat deiakykh pedahohichnykh nauk [On the question of the conceptual and categorical apparatus of some pedagogical sciences]. In Berezivska, L. D., Lapaienko, S. V., Sukhomlynska, O. V., & Tarnavska, S. V. (Eds.), Suchasni vymohy do orhanizatsii ta provedennia istorykopedahohichnykh doslidzhen [Modern requirements for the organization and conduct of historical and pedagogical research] (pp. 7-9). Kyiv: DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ