ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ПРАКТИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • O. SOHOKON
  • Ye. SHOSTAK
  • O. DONETS

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249818

Ключові слова:

інноваційні підходи, природничо-наукова підготовка, майбутній учитель, фізична культура, впровадження, компетентність, професійна підготовка

Анотація

У поданій статті проаналізовані та схарактеризовані інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Модернізація освіти ставить на перший план формування фахівця високої якості та компетентності, здатного до інноваційного пошуку шляхів самореалізації в умовах неперервної інтеграції України в європейський освітній простір. Від фахівця фізичної культури залежить посилення оздоровчого потенціалу молоді, забезпечення диференційованого підходу до різновікових груп дітей, прогнозування їхнх потреб та мотивація до фізичного розвитку та самовдосконалення.
Нами розроблена інтегрована система медико-біологічної освіти, розкриті шляхи реалізації принципу єдності теоретичних знань з навчально-тренувальною практикою. У сучасній підготовці майбутнього фахівця фізичної культури чільне місце посідає професійна та практична, гуманітарна та соціально-економічна підготовки, проте відбулося зменшення загального відсотка природничонаукових дисциплін, що відобразилося на якості і конкурентоздатності фахівця фізичної культури на ринку праці, він виявився обмежним у знаннях і інноваційних технологіях, які забезпечують цінність професійної діяльності. Таким чином, нами була зроблена спроба конструювання змісту інтегрованих природничих навчальних дисциплін та побудова наскрізно логіко-дидактична структура, поновлена система знань відповідно до нових досягнень дисциплін природничонаукового циклу; посилення взаємозв’язку фундаментальності і фахової спрямованості навчання; забезпечення варіативності та альтернативності, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу; удосконалення природничонаукової освіти та налагодження тісного звязку зі спортивно-спеціалізованою підготовкою. У даному дослідженні виявлені основні напрями, чинники, показники і критерії інтенсифікації навчання студентів з використанням інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій.
В основі даного дослідження покладені модернізаційні ідеї філософської інтерпретації цінності людини у контексті професійної освіти, виховання здорового покоління нації, що актуалізує гуманітарне значення природничонаукових знань та відкриває широкі можливості міжпредметної і транспредметної інтеграції для використання у процесі підготовки сучасних фахівців та досягнення високих спортивних результатів. Нами доведена ефективність природничонаукової та професійно-педагогічної компетентності, що забезпечується за допомогою створення інноваційного освітнього середовища, яке характеризується відкритістю й автономністю, інформаційною насиченістю та інтегративністю, гнучкістю та синхронізованістю, багатовекторністю та креативністю. Завдяки використанню інноваційних підходів при підготовці майбутніх учителів фізичного виховання підвищується пізнавальна активність, розвивається креативне мислення та професіоналізм, набагато краще засвоюються інноваційні технології фізичного виховання, а головне, відбувається оволодіння професійними компетентностями педагогів-науковців, педагогів-новаторів. Нами доведено, що концепція підготовки фахівців фізичної культури нового типу вимагає оволодіння наскрізним багатоваріантним циклом творчої праці від пошуку нових принципів та ідей до розроблення і впровадження в життя та виробництво нових технологій на основі максимальної автоматизації процесів оброблення інформації та їх практичної реалізації.
Рекомендуємо при плануванні навчально-виховного процесу у ЗВО фізкультурного профілю чітко обирати і враховувати взаємозв’язки з попередніми і наступними дисциплінами, корегувати зміст дисципліни, що вивчається з метою попередження дублювання навчального матеріалу. Інтегративний підхід є найбільш прогнозованим та необхідним, вирішення проблеми інтеграції ми вбачимо в тісному поєднанні природничонаукової зі спортивно-спеціалізованою підготовкою. Природничонаукові дисципліни в загальних рисах мають включати професійно орієнтовані знання, особливості методики викладання та виховання. За такого підходу відбувається засвоєння професійно орієнтованих дисциплін через принцип зв’язку теорії з практикою, таким чином актуалізуються знання у професійно-педагогічній діяльності.

Посилання

Akhmetov, R. F. (2007). Problemy y perspektyvy formuvannia profesiinoi maisternosti fakhivtsiv fizychnoi kultury zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii [Problems and prospects of formation of professional skill of specialists of physical culture by means of innovative technologies]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical Sciences, 34, 50-52 [in Ukrainian].

Akimova, O. V. (2007). Teoretykometodychni zasady formuvannia tvorchoho myslennia maibutnoho vchytelia v umovakh universytetskoi osvity [Theoretical and methodical bases of formation of creative thinking of the future teacher in the conditions of university education]. Vinnytsia: Vinnytska miska drukarnia [in Ukrainian].

Azhyppo, O. Yu. (2012). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do profesiinoi diialnosti v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh (teoretychnyi i metodychnyi aspekty) [Preparation of future physical education teachers for professional activity in secondary schools (theoretical and methodological aspects]. Kharkiv [in Ukrainian].

Babenko, A. Formuvannia intehrovanykh znan i vmin u protsesi profesiinometodychnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia fizychnoho vykhovannia [Formation of integrated knowledge and skills in the process of professional and methodological training of future physical education teachers]. Retrived from http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1132 [in Ukrainian].

Balakhnycheva, H. V., Zaremba, L. V., & Tsos, A. V. (2013). Profesiina maisternist uchytelia fizychnoho vykhovannia [Professional skills of a physical education teacher.]. Lutsk [in Ukrainian].

Bergier, J. Bergier, B., & Tsos, A. (2017). Variations in physical activity of male andfemale students from the Ukraine in health-promoting life style. Ann Agric Environ Med, 24 (2), 217-221.

Bielikova, N. O. (2013). Suchasni tendentsii profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoho vykhovannia ta sportu [Current trends in the training of future professionals in physical education and sports]. Visnyk Chernihivskoho nats. ped. untu im. T. H. Shevchenka. Seriia : Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport [Bulletin of the Chernihiv National University ped. University named after T. G. Shevchenko. Series: Pedagogical sciences. Physical education and sports], 112(2), 52-56 [in Ukrainian].

Brizhatyi, O. V. (2011). Osnovy naukovoi pidhotovky maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury [Fundamentals of scientific training of future physical education teachers]. Hlukhiv: RVV HNPU im. O. Dovzhenka [in Ukrainian].

Byshevets, N. (2017). Express estimation of the user’s working posture in learning process. Journal of Education, Health and Sport, 7(8), 1628-1641.

Drahniev, Yu. V. (2013). Profesiinyi rozvytok maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury v umovakh informatsiinoosvitnoho prostoru: teoriia ta praktyka [Professional development of the future teacher of physical culture in the informationeducational space: theory and practice]. Luhansk: DZ «LNU im. Tarasa Shevchenka» [in Ukrainian].

Drahniev, Yu. V., Yermakov, S. S., & Chekunov, M. V. (2012). Informatyzatsiia vyshchoi fizkulturnoi osvity: stan ta perspektyvy [Informatization of higher physical education: state and prospects]. Luhansk: DZ «LNU im. Tarasa Shevchenka» [in Ukrainian].

Hrynchenko, I. B. (2014). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia : dosvid yevropeiskykh krain [Professional training of future physical education teachers: the experience of European countries]. Means of Academic and Scientific Research Work, 42, 39-50 [in Ukrainian].

Konovalchuk, I. I. (2015). Teoretychni ta tekhnolohichni zasady realizatsii innovatsii u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Theoretical and technological bases of realization of innovations in general educational institutions]. (D. dissertation). Zhytomyr [in Ukrainian].

Serhiienko, I. R., Serhiienko, K. M., & Byshevets, N. H. (2015). Profesiina diialnist fakhivtsia fizychnoi kultury v umovakh informatyzatsii osvity [Professional activity of a physical culture specialist in the conditions of informatization of education]. In V. V. Hamalii, V. O. Koshuba, & O. A. Shynkaruk (Eds.), Suchasni biomekhanichni ta informatsiini tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni i sporti [Modern biomechanical and information technologies in physical education and sports] : Proccedings of Scientific Conference (pp. 102-106). Kyiv [in Ukrainian].

Serhiienko, K. M., & Byshevets, N. H. (2017). Informatsiini tekhnolohii u pidhotovtsi fakhivtsiv z fizychnoi kultury i sportu [Information technologies in the training of specialists in physical culture and sports]. In V. V. Hamalii, V. O. Koshuba, & O. A. Shynkaruk (Eds.), Suchasni biomekhanichni ta informatsiini tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni i sporti [Modern biomechanical and information technologies in physical education and sports] : Proccedings of Scientific Conference (pp. 81-83). Kyiv [in Ukrainian].

Sushchenko, L. P. (2003). Teoretykometodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological principles of professional training of future specialists in physical education and sports in higher educational institutions]. (D. dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Vatseba, O. M., Petryshyn Yu. V., Prystupa Ye. N., & Bodnar, I. R. (Comps.). (2005). Aktualni problemy teorii i metodyky fizychnoho vykhovannia [Current issues of theory and methods of physical education]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii [in Ukrainian].

Voskoboinyk, T. A. (2014). Profesiino-pedahohichna kompetentnist maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [Professional and pedagogical competence of future physical education teachers]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools], 34, 120-124 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ