DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72.176137

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА КУЗЬМИЧА ЗАГАЙКА (1928 – 2013 рр.)

Viktoriia Opanasenko

Анотація


Стаття присвячена висвітленню змісту і своєрідності педагогічної діяльності відомого вітчизняного педагога-просвітника Петра Кузьмича Загайка. Працюючи у Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка, П. К. Загайко органічно поєднував викладацьку, науково-дослідну та громадсько-просвітницьку діяльність; проводив дослідження у галузі літературознавства, мовознавства, педагогіки і педагогічної майстерності; сприяв розвиткові української літератури й утвердженню української національної ідеї на Полтавщині у другій половині ХХ століття.

Ключові слова


Петро Загайко; Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка; педагогічна діяльність; українська література; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Poltavskoi oblasti. F. R–1507 (Poltavskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut imeni V. H. Korolenka). Op. 1. Spr. 853. 175 ark.

Derzhavnyi arkhiv Poltavskoi oblasti. F. R–1507. Op. 1. Spr. 1112. 175 ark.

Zahaiko Petro Kuzmych (Biohrafichna dovidka). Zahaiko Petro Kuzmych. Pedahoh. Literaturoznavets. Hromadskyi diiach : biobibliohr. pokazhch. /uporiad.: H. I. Radko, H. M. Bilyk ; zah. red. O. V. Kulyk. Poltava : ASMI, 2003. S. 2–3.

Zahaiko Petro. Z dumoiu pro Ukrainu. Zahaiko Petro Kuzmych. Pedahoh. Literaturoznavets. Hromadskyi diiach : biobibliohr. pokazhch. / upor.: H. I. Radko, H. M. Bilyk ; zah. red. O. V. Kulyk. Poltava : ASMI, 2003. S. 4–9.

Zahaiko P. K. Ideino-khudozhni osoblyvosti ukrainskoi polemichnoi literatury kintsia XVI – pochatku XVII stolit : avtoref. dys. … kand. filol. nauk. K., 1967. 11 s.

Zahaiko P. K. Chomu ya ne mozhu pratsiuvaty u Poltavskomu pedinstytuti. Poltavska dumka. 1997. No. 7. S. 1, 7.

Literaturna studiia «Zaspiv» filolohichnoho fakultetu Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka. Ridnyi krai : nauk. publits. khudozh.-lit. almanakh / Poltav. derzh. ped. in-t im. V. H. Korolenka ; holov. red. V. Pashchenko. Poltava, 2000. No. 2 (3). S. 7–10.

Radko H. Fanatychno zaliublenyi u literaturu. Ridnyi krai / holov. red. M. I. Stepanenko ; Poltav. derzh. ped. un-t imeni V. H. Korolenka. Poltava, 2009. No. 2 (21). S. 92–98.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.