DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72.176122

ЗМІСТОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Yuliia Medvid, Oleksandr Vodchyts

Анотація


Серед здобувачів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу дві п’ятих не готові займатись у подальшому службово-бойовою діяльністю. У дослідженні запропоновано змістово-функціональну модель формування готовно- сті майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки. Під час аналізу результатів формувального етапу до- слідно-експериментальної роботи встановлено, що всі умови проведення експе- рименту були витримані, а в експериментальній групі сформовано готовність майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності.


Ключові слова


готовність; офіцери запасу; службово­бойова діяльність; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Medvid M. M. Metodolohiia formuvannia i rozvytku liudskykh resursiv dlia vykorystannia u sluzhbovoboiovii diialnosti : dys. ... d-ra. ekonom. nauk : 08.00.07. Kh., 2015. 584 s.

Medvid M., Komisarov O., Merdova O. Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable development strategy of ukraine in the light of central place theory. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. No. 4 (2). P. 134–140.

Medvid Yu. I., Vodchyts O. H., Medvid M. M. Rezultaty doslidzhennia stanu hotovnosti maibutnikh ofitseriv zapasu do sluzhbovoboiovoi diialnosti. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. 2018. Vyp. 1(36). S. 184–192.

Bryzhatyi Ye. Osoblyvosti profesiinoi hotovnosti ofitseriv zapasu do diialnosti v ekstremalnykh umovakh. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohika. 2016. Vyp. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_5_5

Skvorok I. M. Pidhotovka ofitseriv zapasu v zarubizhnykh krainakh. Viiskova osvita. 2013. No. 1. S. 207–216.

Balendr A. V. Formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do vyrishennia konfliktnykh sytuatsii : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04. Khmelnytskyi, 2011. 20 s.

Kubitskyi S. O. Systema otsiniuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv do profesiinoi diialnosti: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. K., 2001. 20 s.

Platonov I. V. Dynamika psykholohichnoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv vnutrishnikh viisk do pravookhoronnoi diialnosti : avtoref. dys. ... kand. psykholoh. nauk: 20.02.02. Khmelnytskyi, 2001. 17 s.

Starchuk O. O. Metodyka formuvannia fizychnoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv do viiskovo-profesiinoi diialnosti : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02. Khmelnytskyi, 2011. 20 s.

Ulich V. L. Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv do upravlinskoi diyalnosti : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi, 2007. 20 s.

Poperedu zmin u viiskovykh systemakh vyshchoi osvity ta profesiinoi oriientatsii / M. M. Medvid ta in. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky). 2016. Vyp. 14. S. 76–87.

Medvid Yu. I. Udoskonalennia protsesu pidhotovky ofitseriv zapasu v Ukraini yak pedahohichna problema. Nauka i osvita. 2017. No. 2. S. 9–15. DOI: https://doi.org/10.24195/2414- 4665-2017-2-2.

The ways of development higher military school in the conditions of permanent changes of military theory / M. Medvіd, K. Fisun, S. Bielai, Ya. Pavlov, Yu. Medved, V. Demyanishin. ძალა და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2017. No. 2 (42). S. 163–179.

Medvid' Yu. I. Priminenie podkhodov i printsipov vospitaniya i obucheniya v protsesse for- mirovaniya gotovnosti budushchikh ofitserov zapasa k sluzhebnoboevoi deyatel'nosti. East European Science Journal. 2018. No. 5 (33). S. 35–39.

Novikov D. A. Statisticheskie metody v pedagogicheskikh issledovaniyakh (tipovye sluchai). Moskva : MZ-Press, 2004. 67 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.