ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • A. FASTIVETS

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.77.239290

Ключові слова:

професійна підготовка, професійна компетентність, фізична терапія, ерготерапія, майбутній фахівець фізичної терапії та ерготерапії

Анотація

У статті на основі теоретичного аналізу наукової літератури схарактеризовано та узагальнено ґенезу та сучасний стан професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії у системі вищої освіти України. Констатовано, що фізична терапія (реабілітація) суттєво відрізняється від інших спеціальностей сучасної вищої професійної освіти, тому що майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії повинен бути добре орієнтований у професійній сфері, бачити перспективи її подальшого розвитку і вдосконалення. Професійну діяльність фізичного терапевта розглянуто як систему цілеспрямованого застосування професійних умінь та практичних навичок, що ґрунтуються на професійно-орієнтованих знаннях, які гарантують усвідомлене їх використання у досягненні поставленої мети та при вирішення професійних завдань. Визначено перспективні напрямки розвитку статусу професії «фізичний терапевт» в Україні. Доведено що професійна діяльність фахівця з фізичної терапії (реабілітації) та ерготерапії зорієнтована на галузь педагогічної антропології і передбачає такі види професійної діяльності: спортивно-педагогічну, рекреаційно-дозвільну, оздоровчо-реабілітаційну, освітньо-професійну, корекційну, організаційно-управлінську. На основі аналізу комплексу літературних джерел встановлено, що структура професійної підготовки включає професійні знання (спеціальні, методичні, психолого-педагогічні), професійні вміння (дидактичні, організаційні, конструктивні, прогностичні, комунікативні) та професійні якості особистості (ціннісні, здібності, риси характеру). Поняття «компетентність фізичного терапевта, ерготерапевта», що засвідчується документом про професійну освіту, передбачає: компетентність у галузі теорії фізичної терапії та ерготерапії, компетентність у сфері сучасних реабілітаційних технологій і методик, компетентність у проєктуванні й реабілітаційних системах; компетентність у професійній взаємодії з учасниками реабілітаційного процесу (члени мультидисциплінарної команди, пацієнти, члени родини/опікуни пацієнтів), компетентність у галузі теорії і практики дослідження у сферах фізичної терапії та ерготерапії, компетентність в у медичних інноваціях, компетентність в організації та управлінні, компетентність у професійному самовдосконаленні.

Посилання

Artiushyna, M. (2009). Sutnist ta osoblyvosti innovatsiino-zoriientovanoho pidkhodu u suchasnii vyshchii osviti [The essence and features of innovation-oriented approach in modern higher education]. Collection of scientific works of uman state pedagogical university named after Pavel Tychyna, 3, 15-22 [in Ukrainian].

Boichuk, YU. D. (2013). Naukovo-doslidna diialnist studentiv tekhnichnoho vnz yak pedahohichna umova formuvannia profesiinoi kompetentnosti [Research activities of technical university students as an educational condition to form the professional competence]. Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university, 60, 7-11 [in Ukrainian].

Buheria, T. M. (2009). Mizhpredmetni zv’iazky u navchanni profesiino oriientovanykh dystsyplin u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh fizychnykh reabilitolohiv [Interdisciplinary links in the teaching of professionally oriented disciplines in the professional training of future physical rehabilitation specialists]. (Extended abstract of PhD. dissertation]. Luhansk [in Ukrainian].

Chepurka, O. (2020). Sutnist poniattia «profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii» v konteksti suchasnoi osvitnoi paradyhmy [The essence of the concept «professinal training of future specialists in physical therapy» in the context of the modern educational paradigm]. Innovations in upbringing, 12, 285-293 [in Ukrainian].

Kopochynska, Yu. (2020). Poniatiinyi aparat systemy formuvannia profesiinoi identychnosti maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi terapii. Erhoterapii [Conceptual apparatus of the system of formation of professional identity of future physical therapy, ergotherapy specialists]. Ukrainian Educational Journal, 2, 51-59 [in Ukrainian].

Kuksa, V. O. (2002). Profesiina pidhotovka fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Profesiina pidhotovka fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsii u vyshchykh navchalnykh zakladakh]. (Ph.D. diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kurmaiev, P. (2013). Teoretychni ta praktychni aspekty derzhavnoho rehuliuvannia vyshchoi osvity v Ukraini [Theoretical and practical aspects of state regulation of higher education in Ukraine]. Theory and methods of educational management, 10. Retrived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2013_10_17 [in Ukrainian].

Kuts, O. (2002). Novi tekhnolohii ta modeliuvannia pidhotovky vchyteliv fizychnoi kultury [New technologies and modeling of physical education teachers’ training]. The international activity of the university, 6(2), 539-541 [in Ukrainian].

Liannoi, Yu. O. (2017). Teoretychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh mahistriv z fizychnoi reabilitatsii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodical bases of professional training of future masters in physical rehabilitation in higher educational institutions]. (Ph.D. diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Osvitnoprofesiina prohrama «Fizychna terapiia» [Educational and professional program «Physical Therapy»]. (2020). Retrived from https://www.rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/osv_prog_bak_227_fiz_terapi_ergo ter_2020.pdf. [in Ukrainian].

Sushchenko, L. (2007). Formuvannia motyvatsii do uspishnoi profesiinoi diialnosti maibutnikh fakhivtsiv iz fizychnoi reabilitatsii [Formation of motivation for successful professional activity of future specialists in physical rehabilitation]. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, 6, 276-279 [in Ukrainian].

Suvorova, Ya. (2018). Struktura ta zmist profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia z fizychnoi terapii [Structure and content of professional competence of the future specialist for physical therapy]. Scientific journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University. Series Pedagogical Sciences, 62, 194-198 [in Ukrainian].

Voronin, D. Ye. (2008). Model formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi reabilitatsi [Model of formation of professional competence of future specialists in physical rehabilitation]. Scientific Bulletin Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy, 1, 173-183 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-28

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ