ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА)

Автор(и)

  • A. SHUKANOVA
  • P. SHUKANOV

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289397

Ключові слова:

професійна компетентність викладача, заклад вищої освіти, географічні дисципліни, методи викладання, цифрові інструменти навчання

Анотація

В статті обґрунтовано доцільність, розкрито зміст, проаналізовано методи та досвід формування професійної компетентності майбутнього викладача у процесі вивчення дисципліни «Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі» на прикладі підготовки магістрів освітньої програми «Середня освіта (Географія)». У засвоєнні програмного змісту дисципліни провідна роль відводиться виконанню компетентісно-орієнтованих завдань. При проведенні практичних занять доцільним є використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема цифрових інструментів для розробки інтерактивного навчального контенту (ментальних карт, хмар слів, інфографіки, презентацій) із дотриманням принципу академічної свободи здобувачів у доборі різноманітних додатків та онлайн застосунків. Специфікою вивчення географічних дисциплін є використанням геосервісів, які озброюють викладача новим дидактичним інструментом – інтерактивними картами. Для формування індивідуального стилю викладання використовуються інтерактивні форми навчання (дебати, дискусії, майстер-класи).
Проаналізувавши підходи до розкриття структури професійної компетентності викладача вищої школи, з’ясовано, що у викладачів ЗВО України домінують функції викладання над дослідженням, тому потрібно націлювати студентів, як майбутніх викладачів географічних дисциплін, на самовдосконалення у функціональних напрямках, які прийняті в Європейському освітньому просторі: розвиток профілю науковця через посилення наукової роботи і публікаційної активності, здатність залучати зовнішнє фінансування наукових досліджень, здійснювати популяризацію власних наукових досліджень, володіти навичками самоменеджменту та керівництва дослідницькими проєктами.

Посилання

Biletskyi, M. I., Vanda, I. V. & Kotyk, L. I. (2014). Suchasni osoblyvosti vykladannia dystsypliny «Sotsialna heohrafiia» u vyshchii shkoli [Modern features of teaching the discipline «Social geography» in high school]. Naukovyi chasopys NPU meni M. P. Drahomanova. Seriia 4 : Heohrafiia i suchasnist [Scientific Journal of NPU by M.P. Drahomanov. Series: Geography and Modernity, 20 (32), 173-180 [in Ukrainian].

Vaintraub, M. (2019). Profesiina pidhotovka vykladacha vyshchoi shkoly v konteksti internatsionalizatsii osvitnoho prostoru [Professional preparation for higher school teacher in the context of educational space internetalisation]. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Seriia: Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of Flight Academy. Section: Pedagogical Sciences]. Issue 6, 36-41. doi: 10.33251/2522-1477-2019-6-36-41 [in Ukrainian].

Vishnikina, L. P., Shukanov, P. V., Shukanova, A. A., Fedii, O. A., Sarnavskyi, S. P., Yermakov, V. V. … Halushka, L. (2022). Kompetentnisne navchannia ta vykladannia heohrafii u systemi neperervnoi pedahohichnoi osvity [Competency of studies and teaching of geography in the system of continuous pedagogical education]: kolektyvna monohrafiia. Poltava. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/19702 [in Ukrainian].

Denysyk, Hr. I., Lavryk, О. D. & Tsymbaliuk, V. V. (2022). Heohrafichna osvita v Ukraini: QUO VADIS? [Geographical education in Ukraine: QUO VADIS?]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Teoriia ta metodyka navchannia pryrodnychykh nauk [Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky. Section: Theory and methods of teaching natural sciences]. 2, 18-32. doi: 10.31652/2786-5754-2022-2-18-32 [in Ukrainian].

Dokumentatsiia OpenAI. Pereklad ofitsiinoi dokumentatsii [OpenAI documentation. Translation of official documentation] Spilnota ChatGPT.[ChatGPT Community]. Retrieved from https://chatgpt.com.ua/doc [in Ukrainian].

Zubyk, A. I. & Lozinsky, R. M. (2022). Suchasna heohrafichna osvita i nauka [Modern geographic education and science]. Lviv [in Ukrainian].

Klymenko, V. (2013). Suchasni modeli vyvchennia kursu «Fizychna heohrafiia Ukrainy» u vyshchii shkoli [Modern models to study the course «Physical geography of Ukraine» in high school]. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii [The Problems of Continuing Geographical Education and Cartography: Collection of scientific works]. Issue 18, 77-80 [in Ukrainian].

Krylovets, M. H. (2009). System of methodical preparation of future teachers of geography (Extended abstract of D diss.). Kyiv. [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2019). Teoretychni zasady pidhotovky vykladachiv vyshchoi shkoly do proektuvannia dydaktychnykh system v umovakh mahistratury [Theoretical foundations of higher education lecturers training for didactic systems designing in the conditions of Master’s Degree programme]. (D diss.). Poltava. Retrieved from http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7981 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V., Strelnikov, V. Yu. & Strelnikov, M. V. (2020). Suchasni tekhnolohii navchannia i metodyky vykladannia dystsyplin [Modern learning technologies and methods of teaching disciplines]. Poltava: ASMI, 2020 [in Ukrainian].

Lozynskyy, R. M. (2012). Heohrafichna osvita u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Geographical education in higher educational institutions of Ukraine]. Heohrafiia ta turyzm [Geography and Tourism]. 2012. 19, 298-305. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_19_50 [in Ukrainian].

Malchikova, D. S. (2018). Profesiina pidhotovka vchyteliv heohrafii u konteksti osvitnikh reform i vyklykiv hlobalizatsii [Professional training of geography teachers in the context of educational reforms and challenges of globalization]. In Heohrafichna nauka ta osvita: vid konstatatsii do konstruktyvizmu [Geographical science and education: from ascertainment to constructivism]: Collection of scientific works. (pp. 225-227). Kyiv [in Ukrainian].

Vaintraub, M. (2019). Profesiina pidhotovka vykladacha vyshchoi shkoly v konteksti internatsionalizatsii osvitnoho prostoru [Professional preparation for higher school teacher in the context of educational space internetalisation]. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Seriia: Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of Flight Academy. Section: Pedagogical Sciences]. Issue 6, 36-41. doi: 10.33251/2522-1477-2019-6-36-41 [in Ukrainian].

Klymenko, V. (2013). Suchasni modeli vyvchennia kursu «Fizychna heohrafiia Ukrainy» u vyshchii shkoli [Modern models to study the course «Physical geography of Ukraine» in high school]. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii [The Problems of Continuing Geographical Education and Cartography: Collection of scientific works]. Issue 18, 77-80 [in Ukrainian].

Lozynskyy, R. M. (2012). Heohrafichna osvita u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Geographical education in higher educational institutions of Ukraine]. Heohrafiia ta turyzm [Geography and Tourism]. 2012. 19, 298-305. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_19_50 [in Ukrainian].

Mamchur, O., Vanda I. & Kotyk, L. (2015). Suspilno-heohrafichni dystsypliny: rol u formuvanni profesiinykh kompetentnostei [Human-geographical disciplines: role in subject specific competencies formation]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia [Scientific Notes Ternopil National Volodymyr Hnatyuk Pedagogical University. Series: Geography.] Ternopil. 2, 73-81. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2015_2_15 [in Ukrainian].

Niemets, L. M. & Sehida, K. Yu. (2013). Osoblyvosti vykladannia dystsypliny «Osnovy sotsialnoi heohrafii» [Peculiarities of teaching the discipline «Fundamentals of social geography»]. Naukovi poshuky heohrafichnoi hromadskosti : mynule, sohodennia, maibuttia [Scientific searches of the geographic public: past, present, future]: materialy konf. (pp. 289-293). Luhansk. Retrieved from http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9866 [in Ukrainian].

Ogienko, O. (2015). Pidhotovka vykladacha vyshchoi shkoly v umovakh mahistratury: andrahohichnyi pidkhid [Preparation of future university teachers in conditions of Master’s degree programme: andragogical approach]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 6 (50), 336-342 Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_44 [in Ukrainian].

Profesiinyi standart na hrupu profesii «Vykladachi zakladiv vyshchoi osvity» [Professional standard for the group of professions “Teachers of higher education institutions”]: Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 23.03.2021 r. № 610 [Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine dated March 23, 2021. №610]. Retrieved from: https://cutt.ly/z0DOXPl [in Ukrainian].

Rovenchak, I. & Kotyk L. (2021). Aktualnist vykladannia navchalnoi dystsypliny «Heokultura i heoosvita Ukrainy» u vyshchii shkoli [Actuality of teaching the course «Geoculture and geoeducation of Ukraine» in higher education]. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii [The problems of continuous geographical education and cartography], 33, 69-77. doi: 10.26565/2075-1893-2021-33-08 [in Ukrainian].

Romankova, K. O. (2021). Profesiini kompetentsii maibutnikh vchyteliv u sferi heohrafichnoi osvity: sutnist, spetsyfika, tekhnolohiia formuvannia [Professional competencies of future teachers in the field geographical education: essence, specifics, technology formation]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy [Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects], 80 (Vol. 6), 106-110. doi 10.31392/NPU-nc.series5.2021.80.2.22 [in Ukrainian].

Smal, V. V. (2013). Zakhidni heohrafy pro vyshchu heohrafichnu osvitu: dosvid dlia Ukrainy [Western geographers about higher geographical education: Experience for Ukraine]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal [Ukrainian Geographical Journal], 2, 67–72 [in Ukrainian].

Timets', O. V . ( 2 0 1 1 ) . Theory and practice of forming professional competence in future teacher of geography in the process of professional preparation (D diss.).Cherkasy [in Ukrainian].

Topuzov, O. (2022). Aktualni problemy shkilnoi heohrafichnoi osvity [Actual problems of school geographical education]. In Heohrafichna nauka ta osvita: perspektyvy y innovatsii [Geographical Science and Education: Prospects and Innovations]: Coll. Materials II International Scientific-Practical Conf. (pp. 142-145). Pereіaslav, October 19-20, 2022 [in Ukrainian].

Shorobura, I. M., & Chubrei, O. S. (2019). Sotsialno-pedahohichni strukturni skladnyky pidhotovky maibutnikh uchyteliv heohrafii [Social and Pedagogical Structural Components of Preparation of Future Geography Teachers]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of modern teacher], 5 (188), 75-78 [in Ukrainian].

Yavorska V., Chubrei O., Pidgirna V., Yemchuk Т. & Yachniuk М. (2021). Profesiy̆na pidhotovka may̆butnikh uchyteliv heohrafiı̈ v pedahohichniy̆ teoriı̈ i praktytsi. [Professional training of future geography teachers in pedagogical theory and practice]. Pedahohika formuvannia tvorchoï osobystosti u vyshchiy̆ i zahalnoosvitniy̆ shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools], 75 (Vol. 6), 160-164. doi 10.32840/1992-5786.2021.75-3.31 [in Ukrainian].

Criteria for recognizing merit. University of Copenhagen. Retrieved from https://employment.ku.dk/faculty/criteria-for-recognising-merit [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-20

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ