http://pednauki.pnpu.edu.ua/issue/feed Педагогічні науки 2021-12-29T21:14:20+02:00 Vasyl Fazan Fazanvv@gmail.com Open Journal Systems <p><span style="font-size: medium;">У збірникові представлено результати досліджень науковців із актуальних проблем вищої і загальноосвітньої школи у методолого-теоретичному, методичному, історико-ретроспективному та практико зорієнтованому аспектах. Акцентовано увагу на шляхах і перспективах розвитку освітньо-виховної системи України в контексті імплементації Закону «Про вищу освіту».</span></p><p><span style="font-size: medium;">Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23454-13294 ПР від 02.07.2018. Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України від від 13 липня 2015 р. № 747. Журнал входить до переліку фахових видань МОН України з педагогічних наук. </span></p><p><span style="font-size: medium;">Також входить до багатьох ресурсів індексування наукової періодики (Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory та ін.). Видання індексується в IndexCopernicus.</span></p> http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249811 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 2021-12-29T09:02:51+02:00 L. SEMENOVSKA Fazanvv@gmail.com <p>У статті подано аналіз особливостей підготовки докторів філософії до професійно орієнтованого іншомовного спілкування. На основі опрацювання нормативних документів, наукових досліджень Л. Андрейко, Ю. Баклаженко, О. Коваленко, Ю. Лавриш, О. Осової, С. Ніколаєвої, Ю. Пассова, Ю. Скарлупіної та ін., а також узагальнення освітньої практики схарактеризовано новітні тенденції розвитку й сучасні вимоги до іншомовної компетентності аспірантів.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249813 ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО УМОВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 2021-12-29T09:10:36+02:00 O. DANYSKO Fazanvv@gmail.com O. KORNOSENKO Fazanvv@gmail.com V. BONDARENKO Fazanvv@gmail.com <p>Актуальність дослідження полягає у нагальній потребі диверсифікації моделей вищої освіти з урахуванням сучасних тенденцій й вимог сьогодення, а також упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як гнучких форм організації освітнього процесу та інноваційних засобів навчання у підготовку майбутніх учителів фізичної культури. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні й експериментальній перевірці ефективності веб-квесту як засобу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до умов змішаного навчання. На констатувальному етапі з’ясовано, що 74,2% респондентів обізнані із сутністю змішаного навчання, але досвід такого навчання мають лише 38,7%, виявлено недостатню сформованість навичок контент-пошуку й аналізу інформації в мережі Інтернет (48,4%), проєктного (16,1%) та проблемно-дослідницького (13%) навчання. На формувальному етапі у програму обов’язкової дисципліни «Історія фізичної культури» було впроваджено веб-квест «Олімпіонік», що мало сприяти набуттю досвіду використання різних сервісів Веб 2.0 (відео-, мультимедійні, геосервіси тощо). Ефективність формувального впливу веб-квесту забезпечувалась використанням спеціальних методів – заохочення, гейміфікації, змагання, рефлексивного аналізу. Встановлено, що дидактичні можливості веб-квесту полягають у розвиткові у студентів навичок дослідницької діяльності, формуванні стійкого пізнавального інтересу та позитивного ставлення до майбутньої професійної діяльності, вдосконалення умінь використовувати освітньо-інформаційні ресурси й сервіси з метою побудови та самоконтролю власної освітньої траєкторії. Експериментально доведено ефективність веб-квесту як засобу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до умов змішаного навчання, виявлено покращення навичок використання інтерактивних вправ, проблемно-дослідницького навчання, здійснення контент-пошуку і аналізу інформації в мережі Інтернет, онлайн-тестування, роботи з навчальним відео.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249818 ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ПРАКТИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 2021-12-29T09:19:21+02:00 O. SOHOKON Fazanvv@gmail.com Ye. SHOSTAK Fazanvv@gmail.com O. DONETS Fazanvv@gmail.com <p>У поданій статті проаналізовані та схарактеризовані інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Модернізація освіти ставить на перший план формування фахівця високої якості та компетентності, здатного до інноваційного пошуку шляхів самореалізації в умовах неперервної інтеграції України в європейський освітній простір. Від фахівця фізичної культури залежить посилення оздоровчого потенціалу молоді, забезпечення диференційованого підходу до різновікових груп дітей, прогнозування їхнх потреб та мотивація до фізичного розвитку та самовдосконалення.<br>Нами розроблена інтегрована система медико-біологічної освіти, розкриті шляхи реалізації принципу єдності теоретичних знань з навчально-тренувальною практикою. У сучасній підготовці майбутнього фахівця фізичної культури чільне місце посідає професійна та практична, гуманітарна та соціально-економічна підготовки, проте відбулося зменшення загального відсотка природничонаукових дисциплін, що відобразилося на якості і конкурентоздатності фахівця фізичної культури на ринку праці, він виявився обмежним у знаннях і інноваційних технологіях, які забезпечують цінність професійної діяльності. Таким чином, нами була зроблена спроба конструювання змісту інтегрованих природничих навчальних дисциплін та побудова наскрізно логіко-дидактична структура, поновлена система знань відповідно до нових досягнень дисциплін природничонаукового циклу; посилення взаємозв’язку фундаментальності і фахової спрямованості навчання; забезпечення варіативності та альтернативності, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу; удосконалення природничонаукової освіти та налагодження тісного звязку зі спортивно-спеціалізованою підготовкою. У даному дослідженні виявлені основні напрями, чинники, показники і критерії інтенсифікації навчання студентів з використанням інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій.<br>В основі даного дослідження покладені модернізаційні ідеї філософської інтерпретації цінності людини у контексті професійної освіти, виховання здорового покоління нації, що актуалізує гуманітарне значення природничонаукових знань та відкриває широкі можливості міжпредметної і транспредметної інтеграції для використання у процесі підготовки сучасних фахівців та досягнення високих спортивних результатів. Нами доведена ефективність природничонаукової та професійно-педагогічної компетентності, що забезпечується за допомогою створення інноваційного освітнього середовища, яке характеризується відкритістю й автономністю, інформаційною насиченістю та інтегративністю, гнучкістю та синхронізованістю, багатовекторністю та креативністю. Завдяки використанню інноваційних підходів при підготовці майбутніх учителів фізичного виховання підвищується пізнавальна активність, розвивається креативне мислення та професіоналізм, набагато краще засвоюються інноваційні технології фізичного виховання, а головне, відбувається оволодіння професійними компетентностями педагогів-науковців, педагогів-новаторів. Нами доведено, що концепція підготовки фахівців фізичної культури нового типу вимагає оволодіння наскрізним багатоваріантним циклом творчої праці від пошуку нових принципів та ідей до розроблення і впровадження в життя та виробництво нових технологій на основі максимальної автоматизації процесів оброблення інформації та їх практичної реалізації.<br>Рекомендуємо при плануванні навчально-виховного процесу у ЗВО фізкультурного профілю чітко обирати і враховувати взаємозв’язки з попередніми і наступними дисциплінами, корегувати зміст дисципліни, що вивчається з метою попередження дублювання навчального матеріалу. Інтегративний підхід є найбільш прогнозованим та необхідним, вирішення проблеми інтеграції ми вбачимо в тісному поєднанні природничонаукової зі спортивно-спеціалізованою підготовкою. Природничонаукові дисципліни в загальних рисах мають включати професійно орієнтовані знання, особливості методики викладання та виховання. За такого підходу відбувається засвоєння професійно орієнтованих дисциплін через принцип зв’язку теорії з практикою, таким чином актуалізуються знання у професійно-педагогічній діяльності.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249827 РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2021-12-29T09:30:56+02:00 O. MOMOT Fazanvv@gmail.com <p>У статті розкрито здоров’язбережувальну активність у вихованні особистості майбутнього вчителя в умовах створення здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти як природовідповідну рухову діяльність майбутнього вчителя; вона забезпечує розвиток та вдосконалення здоров’язбережувальних процесів життєдіяльності, підтримки і зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я майбутнього фахівця.<br>Охарактеризовано навчальну дисципліну «Спортивно-педагогічне вдосконалення», яка передбачає озброєння студентів комплексом знань, умінь і навичок, для розвитку здоров’язбережувальної активності та досвідом навчально-тренувальної роботи, що дозволить проводити заняття на високому професійному рівні з обраного виду спорту. Вивчення дисципліни є необхідною складовою підготовки майбутнього вчителя. Значною мірою реалізації пропонованої дисципліни сприяють практичні заняття, які мають за мету поглиблення знань, умінь і навичок студентів з окремих видів спорту шляхом застосування активних методів навчально-тренувального процесу.<br>Специфікою дисциплін є те, що методи предмета передбачають використання класичних методів, форм і засобів педагогіки вищої школи; відбувається накопичення знань про обраний вид спорту, необхідних для розвитку фізичних якостей, підвищення активності, самооцінки та корекції поведінки студентів.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249832 ІНКЛЮЗИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 2021-12-29T09:39:05+02:00 Ya. DEMUS Fazanvv@gmail.com <p>У статті розглянуто особливості інклюзії – врахування розмаїття усієї учнівської спільноти та визначення особливих потреб усіх дітей, які мають ті чи інші відмінності, зумовлені культурним середовищем, етнічною приналежністю, мовними, релігійними, соціально-економічними причинами, рівнем навчальних здібностей та іншими чинниками, що впливають на розвиток та навчання дітей.<br>Розкрито цінності інклюзивного навчання: взаємна повага; толерантність; усвідомлення себе частиною суспільства; надання можливостей для розвитку навичок і талантів конкретної людини; взаємодопомога; можливість вчитися один у одного; можливість допомогти самим собі і людям у своєму суспільстві.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249834 СПЕЦИФІКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 2021-12-29T09:45:58+02:00 O. KOLESNYK Fazanvv@gmail.com K. TARANENKO Fazanvv@gmail.com <p>Актуалізовано питання дослідження специфіки та ефективності комп’ютерного контролю знань як пріоритетного методу діагностики рівня навчальних досягнень студентів. Розкрито сутність взаємопов’язаних понять: «комп’ютерний контроль знань»; «комп’ютерне тестування»; «тестові завдання». На основі аналізу опрацьованої літератури з’ясовано мету комп’ютерного тестування, підстави отримання об’єктивних підсумків, що досягається за рахунок двох складових: якісно створеного тесту та дієздатної системи програмно-технічних засобів. Водночас, виокремлено основні властивості тесту: валідність, складність, надійність, стійкість, репрезентативність, значущість, достовірність, гіпотеза тестування та дискримінантність тесту. Тест, як правило, складається з двох частин: інформаційної та операційної. Охарактеризовано технологію конструювання тестових завдань, що передбачає дотримання низки правил: кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі; перевіряти відповідний рівень засвоєння знань, в тому числі вищі когнітивні рівні та час, виділений на тестове завдання, повинен бути витрачений на пошук відповіді, а не на розуміння умови питання. Разом з тим, проаналізовано ефективність комп’ютерного тестування, що залежить від варіативності та різноманітності створених тестових завдань.<br>На основі результатів дослідження, маємо підстави стверджувати: як перспективний напрямок сучасного освітнього процесу, комп’ютерне тестування стає однією із складових діагностики знань. Воно розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень, є альтернативою традиційним методам перевірки, може проводитись з урахуванням різних видів та форм контролю як інструменту оперативного керування. Комп’ютерне тестування надає можливість перевірки знань одночасно у великої кількості людей за короткий час; випадкового вибору запитань з розділу дисципліни; обробки результатів тестування на персональному комп’ютері з використанням шкали оцінок.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249840 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 2021-12-29T09:58:04+02:00 A. SVERTNEV Fazanvv@gmail.com E. SHAPARENKO Fazanvv@gmail.com S. NOVIK Fazanvv@gmail.com S. GALUZA Fazanvv@gmail.com <p>Охарактеризовано сучасний погляд на формування готовності майбутніх тренерів до професійної діяльності у процесі проходження виробничої практики. Обґрунтована структура готовності тренера до майбутньої професійної діяльності як сукупність мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, креативного і рефлексивного компонентів. Увагу акцентовано на тому, що з позицій сьогодення важливого значення набуває розроблення нoвих підхoдів дo змісту й організації виробничої практики, які стимулюють активність студентів до оволодіння прoфесійнo орієнтованими знаннями, уміннями й навичками. Показано, що існує потреба в теоретичному обґрунтуванні форми, змісту (діагностичної, організаторської, комунікативної та мотиваційної функцій) та структури виробничої практики, як необхідної умови формування готовності майбутніх тренерів до професійної діяльності.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249844 ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ТУРИЗМ» В ІТАЛІЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 2021-12-29T10:08:29+02:00 B. KLYK Fazanvv@gmail.com <p>Представлено особливості підготовки бакалаврів за спеціальністю «Туризм» в італійських університетах шляхом аналізу освітніх програм та відповідних освітніх компонент в SAPIENZA Università degli Studi di Roma «La Sapienza»; Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»; Università degli studi di Genova; Università degli Studi di Perugia; Università degli Studi di Catania. Схарактеризовано навчальні плани та відповідні освітні компоненти кожного університету, наявні науково-дослідні сектори, в рамках яких узагальнено дисципліни за спільними ознаками, кількість CFU (італійський відповідник ECTS), а також визначено специфіку дисциплін з урахуванням циклів освітньої діяльності (TAF – Tipologie di Attività Formative).</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249847 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 2021-12-29T10:19:01+02:00 P. KHOMENKO Fazanvv@gmail.com M. PRYLUTSKYI Fazanvv@gmail.com <p>У статті визначено педагогічну сутність і зміст проєктної компетентності майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту. Доведено, що що проєктна діяльність становить сукупність дій щодо складання й розроблення проєкту, планування певної роботи й послідовного її виконання, тобто проєктна діяльність – це конструктивна й продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілевизначення, планування і здійснення проекту.<br>Встановлено, що проєктна компетентність майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту може бути представлена в динамічній єдності таких компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивно-оціночного. Зміст функціональних компонентів зазнає змін в умовах формування проєктної компетентності майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту, що наочно показує виділена нами сукупність функцій проєктної компетентності: світоглядна, дослідницька, евристична, інтегруюча, прогностична, рефлексивнооцінювальна, конструктивно-управлінська. Формування проєктної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту передбачає розвиток специфічних проєктних умінь: проблематизації, умінь проектування, умінь теоретико-практичної свідомої діяльності щодо реалізації проекту, умінь доцільного вибору й застосування комп’ютерних та інших технологій у проектній технології, умінь рефлексійної діяльності.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249849 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 2021-12-29T10:31:58+02:00 T. DENYSOVETS Fazanvv@gmail.com O. KVAK Fazanvv@gmail.com <p>У статті проаналізовано та обґрунтовано, що здоров’я людини є найвагомішою соціальною цінністю і тісно пов’язане з фундаментальним правом особистості на фізичне, духовне, соціальне благополуччя в умовах максимальної тривалості активного життя. Здоров’я потрактовуємо як комплексно-цілісний, різновекторний динамічний стан, що проявляє поступ у процесі реалізації генетичного потенціалу в контексті конкретного соціального й екологічного середовища і дає змогу людині різною мірою зреалізовувати її важливі біологічні й соціальні функції.<br>Визначено, здоровий спосіб життя майбутнього вчителя фізичної культури репрезентує систему сформованих теоретичних умінь і практичних навичок щоденної поведінки, функціональним спрямуванням якої є збереження і зміцнення власного здоров’я у різних його проявляннях (фізичне, психічне, моральне, духовно-соціальне, професійне), дотримання важливих провідних настанов щодо здійснення педагогічної діяльності, яка ґрунтується на організації освітнього процесу з урахуванням формування здоров’язберігальних умінь.<br>Ґрунтовно проаналізовано рівень розробленості питання стосовно підготовки учителів фізичної культури до формування здорового способу життя учнівської молоді в освітній царині. Детально розкрито сутність поняття «здоровий спосіб життя», охарактеризовано особливості його формування в школярів різних вікових категорій.<br>Визначено структуру готовності вчителя фізичної культури до організації й впровадження здоров’язбережувальної діяльності, провідними компонентами якої, на наш погляд, є: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, оздоровчий, рефлексивний. Схарактеризовано основні рівні сформованості готовності вчителя фізичної культури до організації здоров’язбережувальної діяльності – високий, достатній, базовий, елементарний.<br>Встановлено, що готовність вчителя фізичної культури до організації здоров’язбережувальної діяльності є результатом комплексної підготовки до професійного виконання ролі педагога, організатора, модератора здоров’язбережувального, фізкультурно-оздоровчого, спортивно-масового процесу в закладі освіти. Вчитель повинен креативити здоров’язберігальну культуру та здоровий спосіб життя учнів і активно долучатися до створення здоров’язбережувального освітнього середовища.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249852 СУТНІСТЬ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 2021-12-29T10:42:00+02:00 O. PAVLENKO Fazanvv@gmail.com <p>Сьогодення вимагає знання іноземних мов задля уникнення бар’єрів спілкування між людьми всього світу. Таким чином вивчення іноземних мов є актуальним майже в будь-якому віці.<br>Мета цієї статті - розгляд загальноприйнятих методів та визначення ефективності кожного з них під час навчання. Для досягнення вільного володіння іноземною мовою необхідно іншомовну комунікативну компетентність поділити на ряд компонентів та розвивати їх як поодинці, так і в комплексі. Кожна з моделей є окремим та самостійним методом, який можна використовувати для вдосконалення певних компонентів іншомовної комунікативної компетентності. До основних компонентів належать: розвиток мовлення, письма, читання, а також вивчення лексики. У науковій літературі не існує єдиного підходу і щодо визначення структури іншомовної комунікативної компетентності, оскільки загальний вигляд цієї компетентності можна подати у сукупності таких компонентів, як лінгвістична, соціолінгвістична та прагматична компетенції. Тому, зупинитись на конкретному методі, як ідеальному для формування компетентності, не можливо, оскільки кожен з них має свої недоліки та переваги. Формування іншомовної комунікативної компетентності вимагає тривалого та ретельного вивчення матеріалу, що пропонується вчителем, який використовує певний метод.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249855 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ ВИХОВУЮЧИХ ВІДНОСИН З УЧНЯМИ 2021-12-29T10:49:07+02:00 A. KHOMENKO Fazanvv@gmail.com <p>У статті на основі методолого-теоретичного аналізу наукових праць розкрито сутність і специфіку професійної підготовки майбутнього вчителя до формування суб’єкт-суб’єктних виховуючих відносин з учнями.<br>З’ясовано, що основною тенденцією вивчення готовності майбутнього вчителя до формування суб’єкт-суб’єктних відносин є визначення його підготовки як цілісного складного багаторівневого особистісного новоутворення. Установлено, що цілісність професійної підготовки майбутнього вчителя до формування виховуючих відносин доцільно розглядати в єдності взаємозумовлених і взаємозалежних компонентів: науково-теоретичного, методичного і практично-діяльнісного.<br>Визначено і систематизовано критерії й показники готовності майбутнього вчителя до формування суб’єкт-суб’єктних відносин з учнями: критичний тип мислення (особистісна флексібельність, знання специфіки гуманної взаємодії, виховна позиція у відносинах з учнем); творчо-професійна активність (знання технологій гуманного виховання, демонстрація власної педагогічної майстерності, використання системи методів педагогічно-психотерапевтичного впливу); сформованість практичних умінь і навичок (рефлексивно-перцептивні уміння, діагностичні уміння, уміння створювати виховуючі ситуації, навички діалогічно-гуманного спілкування).</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249857 ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗВО ДО ІНТЕГРАЦІЇ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОГО СПОРТУ 2021-12-29T10:56:24+02:00 V. FAZAN Fazanvv@gmail.com <p>Головною проблемою у системі комплексної реабілітації хворих та інвалідів практично будь-яких груп є «боротьба» з наслідками вимушеної малорухливості, активізація діяльності всіх збережених функцій та систем організму людини, профілактика величезної кількості хвороб, що зароджуються внаслідок гіподинамії та гіпокінезії. Для адаптивної фізичної культури важливо не тільки те, наскільки успішно засвоюються учнями рухові вміння і навички, а й те, наскільки успішно усі процеси сприяють засвоєнню розвивально-соціальних навичок. Придбання моторних навичок, фізичне вдосконалення дітей тут є переважно засобом та сприятливою умовою для набуття соціалізації.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249860 КОНЦЕПТ ПРАЦІ СОФІЇ РУСОВОЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНА УСТАНОВА — ДІЯЛЬНА ШКОЛА 2021-12-29T11:03:46+02:00 L. ZELENSKA Fazanvv@gmail.com O. KOSTENKO Fazanvv@gmail.com <p>У контексті метаморфоз, через які проходить держава Україна та українська школа, доцільним стає вивчення і ретроспективний аналіз педагогічної думки конкретно історичного періоду задля пошуку відповідей та формування зрілих рішень щодо тих складних питань, які постають у сучасних умовах. Через певну схожість історичних умов, теоретичний наробок та практичні реалізації педагогічних ідей українських педагогів початку ХХ століття мають глибокий потенціал як ідейно-натхненне джерело для сучасності. Спираючись на вивчення першоджерел, за допомогою порівняльного теоретичного аналізу та аналітичного узагальнення, у статті зібрано та проаналізовано провідні ідеї Софії Русової щодо суті і шляхів реалізації концепту праці (діяльного методу навчання) в системі дошкільних установ та діяльної (трудової) школи у 20-ті роки ХХ століття. Конкретизовано рекомендації щодо застосування цього методу з урахуванням віку дітей та специфіки навчальних предметів. На основі аналізу праць Софії Русової («Нова школа соціального виховання», «Теорія і практика дошкільного виховання», «Єдина діяльна (трудова) школа», «Позашкільна освіта») визначено переваги діяльнісного методу, його потенційні можливості для формування й розвитку особистості дитини. Простежено зв’язок ідей Софії Русової з класичною та тогочасною європейською педагогічною думкою та практичним застосуванням подібних освітніх концепцій в інших європейських країнах. Акцентовано увагу на суголосності ідей Софії Русової щодо переваг діяльнісного методу навчання завданням реформування національної системи освіти початку XXI століття.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249863 НАУКОВА ШКОЛА «ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ОСВІТЯНИНА» ПРОФЕСОРА ВАЛЕНТИНИ ТИТАРЕНКО 2021-12-29T11:13:49+02:00 A. TSINA Fazanvv@gmail.com <p>У статті подано узагальнення, що відповідають світовим та вітчизняним освітнім процесам, ідеям та формам розвитку науково-педагогічної школи «Естетична культура у підготовці майбутніх вихователів» професора В. Титаренко.<br>Методом історико-ретроспективного аналізу виявлено прогресивні досягнення наукової школи як дослідницького центру та колективної форми наукової творчості в галузі технологічної освіти щодо теоретичних та методологічних аспектів технологічної освіти учнів засобами естетичної культури та дизайну. Вивчення закономірностей формування естетичної культури учнів та студентів засобами українських народних промислів розпочалося з пошуку та вивчення зразків української народної вишивки, опису її технік, розповсюдження на різних ділянках тих чи інших орнаментів, кольорів, традицій. Результатом цієї роботи стали її книги “Український рушник як засіб національної освіти та твір народного декоративно-ужиткового мистецтва”, “Полтавська традиційна вишивка: минуле і сьогодення”.<br>В. Титаренко - одна із перших ініціаторок проведення в Україні комплексних досліджень та експериментів у галузі декоративно-ужиткового мистецтва, а також методології науково-педагогічних досліджень у цій галузі знань. Наукові інтереси наукової школи Валентини Титаренко зосереджені на вивченні закономірностей формування естетичної культури учнів та студентів за допомогою українських народних промислів. Творчий колектив однодумців протягом останніх років успішно проводить дослідження, що фінансуються з державного бюджету на тему «Теорія та методика формування естетичної культури майбутніх учителів технологій у процесі особистісно-орієнтованого навчання», а сьогодні завершує дослідження на тему «Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнів та студентів засобами культури та дизайну». Продовження фундаментальних та прикладних досліджень з цієї теми впроваджено в Полтавській обласній спеціальній дослідницькій групі викладачів трудового навчання та технологій «Дизайн як метод пізнання в освітній галузі технологій», яка працює під керівництвом професора В. Титаренко. Сформульовані результати наукової діяльності з теоретичних та методичних аспектів технологічної освіти учнів та студентів засобами естетичної культури та дизайну, які ми можемо спостерігати в результаті вивчення В. Титаренко способів використання змісту та техніки підготовки майбутніх учителів трудового навчання та студентської молоді для навчання українських народних промислів, розлого представлені в матеріалах дисертаційних досліджень представників її наукової школи.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249864 МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІЇ (НА ПРИКЛАДІ ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА) 2021-12-29T11:20:40+02:00 L. PETRENKO Fazanvv@gmail.com <p>У статті висвітлено методологію дослідження персоналії, зокрема спадщини Г. Ващенка. Проаналізовано праці науковців, висвітлення у словниках, розкрито поняття методології, основні підходи, принципи, методи, які необхідні для висвітлення наукової проблеми. Схарактеризовано принципи й методи, що необхідні для розкриття багатоаспектної спадщини педагога.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249866 ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАСАДАХ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИННОЇ ПЕДАГОГІКИ 2021-12-29T11:29:01+02:00 T. FAZAN Fazanvv@gmail.com <p>У статті розкрита сутність формування духовно-моральних цінностей дошкільників на засадах української родинної педагогіки. Висвітлені поняття духовність, духовно-моральне виховання та принципи формування духовно-моральних цінностей дітей дошкільного віку. Узагальнено значення родинної педагогіки у розвитку духовно-моральних цінностей дітей, охарактеризовано основні принципи родинної педагогіки та шляхи її реалізації у закладах дошкільної освіти України.<br>З’ясовано, що основне завдання вихователя в дитячому садочку та батьків вдома реалізувати впровадження даних компонентів у виховний процес дошкільника. Формування духовно-моральних цінностей дитини на засадах родинної педагогіки цілком залежить від виховного потенціалу сім’ї та її міцної співпраці із ЗДО.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249867 ПІДСУМКИ ЕДУКАЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ ПРИДВОРНИХ РЕНЕСАНСНИХ МИСЛИТЕЛІВ У КОНЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ «ІДЕАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЯ» 2021-12-29T11:34:45+02:00 D. LOBODA Fazanvv@gmail.com <p>Стаття присвячена висвітленню результатів педагогічних ініціатив ренесансних мислителів у контексті проблеми виховання «ідеального правителя».<br>Окрім теоретичної розробки образу «ідеального правителя» та ідей щодо його виховання гуманісти мали змогу безпосередньо долучитися до виховання дітей вельмож в період XIV – XVI століть. Так, у статті проаналізовано передовий досвід елітарної освіти доби Пізнього Середньовіччя за авторськими методиками придворних гуманістів. Важливим аспектом моніторингу ефективності та реальності проведених гуманістами заходів щодо формування особистості керманича є характеристика тих історичних персоналій та їхнього життєпису, з якими вони перебували у стосунках «вихователь – вихованець». У статті простежено підсумки виховних впливів філософів-педагогів Ренесансу через дослідження подальшої долі владних осіб Європи, зокрема завдяки просопографічному та архонтологічному спеціально-історичних методах наукового пізнання. Імагологічний підхід дав можливість стверджувати, що набутий педагогами-гуманістами досвід «плекання державців з пелюшок» мав як свої здобутки (наприклад, Філіп IV Красивий та Сиґізмунд Август), так і поразки (наприклад, Фердінанд Арагонський та Марія Тюдор). Ідеї виховання правителя з їх практичним ренесансним втіленням у конкретному продукті – сформованій особі державного діяча, є важливою складовою обґрунтування необхідності виховання лідерів сучасності.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249870 ПЕДАГОГІЧНА ПОСТАТЬ В. ЛОБУРЦЯ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ 2021-12-29T11:41:15+02:00 A. YERMOLENKO Fazanvv@gmail.com <p>Розкрито на основі провідних історико-педагогічних підходів педагогічну постать видатного вченого, педагога, організатора наукової роботи В. Лобурця. Доведено, що актуалізація його науково-педагогічного доробку виступає рушійною силою ретровідродження прогресивних надбань вітчизняної вищої освіти, а також важливим чинником продукування нових педагогічних знань, створення інноваційних освітніх систем і технологій.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249778 ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ СУЧАСНИХ ІГРОВИХ ТА МИСТЕЦЬКИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ MAGIC-EFFECT 2021-12-28T21:35:20+02:00 O. HNIZDILOVA Fazanvv@gmail.com <p>У статті розглянуто проблему формування креативності дітей дошкільного віку засобами ігрових та мистецьких матеріалів з magic-effect.<br>З’ясовано, що в сучасних умовах глобалізації дитину вже з перших років оточує середовище, наповнене різноманітними процесами, проблемами, змінами та трансформаціями, що актуалізує необхідність і важливість формування креативності з дошкільного віку. Сучасне інформаційне суспільство ставить підвищені вимоги до компетентності молодого покоління та активно впливає на процес його формування.<br>У статті здійснено короткий аналіз нормативної бази із зазначеної проблеми. З’ясовано, що закон України Про дошкільну освіту (2021 р.), Базовий компонент дошкільної освіти (2021 р.), комплексні та парціальні програми проголошують формування креативності як базової якості особистості з дошкільного дитинства.<br>З’ясовано, що в Україні низка науковців присвячує свої науково-педагогічні дослідження сутності понять «креативність», «креативність дітей старшого дошкільного віку».<br>У статті виявлено та схарактеризовано креативний потенціал сучасного ігрового та мистецького матеріалу з magic-effect (світлові дошки для малювання, фломастери та фарби, що світяться), запропоновано вихователям закладів дошкільної освіти у його використанні з дітьми дошкільного віку обирати ігрові методи та прийоми.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249779 КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 2021-12-28T21:43:05+02:00 T. SOBCHENKO Fazanvv@gmail.com V. VOROZHBIT-HORBATIUK Fazanvv@gmail.com L. SHTEFAN Fazanvv@gmail.com <p>У статті порушено актуальну проблему інноваційної діяльності закладів педагогічної вищої освіти. Автори мають позицію, що у контексті зміни ролі педагога в сучасному суспільстві питання підготовки педагогічних фахівців нової генерації є затребуваним та вимагає негайного вирішення. Одним із шляхів вирішення проблеми є введення у цикл загальної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти навчальних дисциплін, які сприятимуть формуванню здатності здобувачів розв’язувати складні професійні задачі, забезпеченню якості навчання і викладання, підтримці, мотивуванню, психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, їхнього особистісного та професійного розвитку.<br>Метою статті є конкретизація змістового наповнення навчальної дисципліни «Коучингові технології в освіті» для Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.<br>Авторами статті представлено досвід впровадження та змістове наповнення вибіркової навчальної дисципліни «Коучингові технології в освіті» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наведено перелік загальних і фахових компетентностей, які формуються у майбутніх педагогів під час вивчення дисципліни, уточнено програмні результати. Цільові і змістові аспекти вибіркової навчальної дисципліни презентовано через призму стандартизованих вимог до вчителя загальної середньої освіти.<br>Розкрито методи навчання, серед яких частково-пошуковий, виконання практичних вправ, бесіда, дискусія, робота з основною і допоміжною літературою, інформаційними джерелами, розповідь, розв’язання кейсів, практичні вправи, написання есе, ділова гра, складання ментальних карт, сторітелінг, метод кейс-стаді, метод «Світове кафе».<br>Особливу цінність має презентований зміст вибіркової навчальної дисципліни, що складається з двох модулів «Філософія, принципи та види коучингу», «Коучинг в освіті». Представлено тематичний план та форми проведення лекцій та семінарських занять. Конкретизовано особливості проведення занять у формі коучинг-сесій. Перспективи подальших наукових розвідок полягають у розробленні практичних та методичних комплексів до навчальної дисципліни.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249780 ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2021-12-28T21:50:27+02:00 A. PASICHNICHENKO Fazanvv@gmail.com <p>У статті розкрито актуальність проблеми формування креативного потенціалу особистості. З’ясовано сутність, характеристику дефініції «креативність» та описано погляди науковців на структуру креативності. Зазначено, що не існує єдиного трактування поняття «креативність» та наявні різні підходи до її формування. Креативність є багатовимірним утворенням та визначається як здатність до творчої діяльності, як комплекс інтелектуальних, особистісних властивостей індивіда, прояв індивідуальності та її здатність самостійно ставити проблему, створювати нові та оригінальні ідеї, виходити за межі заданої ситуації, нешаблонно розв’язувати завдання, досягати незвичних результатів.<br>Визначено зміст поняття «креативність дитини дошкільного віку». Показано, що креативність є базовою якістю особистості дошкільника поряд із спостережливістю, самостійністю, ініціативністю, відповідальністю, чуйністю, справедливістю. Вказано, що дошкільний вік є сенситивним для становлення творчої діяльності та розвитку креативності, оскільки у цей віковий період дитина активно накопичує знання та оволодіває необхідним для творчості досвідом, виявляє допитливість, спостережливість, прагне пізнавати нове. Інтенсивний розвиток пізнавальної та особистісної сфери, включення у різноманітні види діяльності є підґрунтям розвитку креативності.<br>На основі аналізу результатів наукових досліджень та педагогічної практики зроблено висновок про необхідність урахування умов для становлення та реалізації креативного потенціалу дошкільника. Зокрема, створення необхідного розвивального середовища, що випереджає розвиток дитини; забезпечення позитивного психологічного клімату, який передбачає наявність доброзичливої атмосфери як у сім’ї, так і в закладі дошкільної освіти; надання дитині свободи у виборі діяльності, засобів її виконання, способів дій та максимальне уникнення чіткої регламентації; сприяння формуванню пізнавальної мотивації, пізнавальної активності шляхом створення необхідних умов для творчої діяльності дитини; сприяння розвитку уяви, критичного мислення, формування уміння комбінувати раніше відомі способи дій з новими, здатності відмовлятися від шаблонності мислення, пропонувати незвичні варіанти та знаходити альтернативи у вирішенні поданих завдань.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249781 ВИХОВАННЯ ЧУЙНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ДОБРОЧИННИХ АКЦІЙ 2021-12-28T21:59:21+02:00 L. ZIMAKOVA Fazanvv@gmail.com <p>У статті на основі вивчення вітчизняної і зарубіжної літератури здійснено термінологічний аналіз педагогічної сутності поняття «чуйність», як провідної моральної якості особистості, фундамент якої закладається в дошкільному дитинстві. Поняття чуйність потрактовано як уважне і сердечне, доброзичливе, прихильне ставлення до людей, до чийого-небудь горя, до чиїхось переживань, потреб; турбота про потреби, запити і бажання людей, уважність до їхніх проблем, інтересів; співчуття до навколишніх, готовність прийти на допомогу; здатність активно, швидко реагувати на життєві події, факти усним схваленням або дією підтримки з приводу нещастя, горя, що спіткали кого-небудь.<br>Розглянуто проблему залучення дітей дошкільного віку до добровільної, благодійної, вмотивованої, суспільно корисної діяльності й виховання у них чуйності як базової якості особистості. Доведено, що доброчинні акції виступають активною формою освітньої практики, за якої дитина стає ініціативною та самостійною у виборі способів вияву своїх інтересів, у наданні безкорисливої допомоги тим, хто її потребує.<br>Розкрито значення соціально-педагогічних і екологічних акцій, як середовища, де у дошкільників формується готовність приходити на допомогу, виявляти співчуття і співпереживання, розуміти проблеми іншої людини (тварини) та нюанси її душевного і фізичного стану. Наголошено, що залучення дітей дошкільного віку до доброчинної діяльності сприяє вправлянню у здатності бачити труднощі інших людей (тварин), адекватно на них реагувати, приходити на допомогу з власного бажання, діяти безкорисливо, радіти проявам своєї доброзичливості й турботи про інших, вихованню небайдужості до оточуючих.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249782 СПІВПРАЦЯ ЗДО І СІМ’Ї У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОФЕСІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2021-12-28T22:05:19+02:00 N. KOVALEVSKA Fazanvv@gmail.com <p>У статті розкрито особливості формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку у процесі взаємодії вихователів закладу дошкільної освіти з родинами. Проаналізовано мету взаємодії двох важливих для дитини соціальних інститутів у процесі формування уявлень про професії. Розкрито змістове наповнення основних етапів співпраці. Схарактеризовано процес партнерської взаємодії педагогів закладу дошкільної освіти і батьків як двобічний та поетапний.<br>Висвітлено особливості реалізації сучасних традиційних та нетрадиційних форм взаємодії педагогів закладів дошкільної освіти з родинами у процесі формування уявлень про професії.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249784 МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ЗГУРТОВАНОГО УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 2021-12-28T22:14:50+02:00 I. KRAVCHENKO Fazanvv@gmail.com M. TIKHONENKO Fazanvv@gmail.com <p>У статті розкрито систему основних методів і прийомів формування учнівського колективу в закладах професійної освіти. Колектив розглядається як кінцева мета виховання, як комфортне середовище, у якому кожна особистість має можливість розвивати свої здібності, реалізовувати дидактичні завдання, зберігати свою індивідуальність. Під колективом розуміємо не випадкове зібрання людей, а таке, що об’єднане спільною суспільно значущою метою, груповою діяльністю по досягненню цієї мети, де наявні органи самоуправління і координації та існують відносини відповідальної залежності.<br>Важливе місце у нашому дослідженні відводилося побудові системи взаємовідносин між класним керівником, активом та членами навчальної групи як по горизонталі так і по вертикалі. В організованому колективі повинні бути взаємини відповідальної залежності, спільної відповідальності за колективну справу. На шляху формування згуртованого учнівського колективу важливим було застосування індивідуального підходу до особистості, врахування індивідуальних психологічних якостей кожного учня, творче використання педагогічних ідей видатних науковців, практиків з метою впровадження результатів у сучасних закладах професійної освіти.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249800 ХАРАКТЕРИСТИКА МИСТЕЦЬКО-ДІЯЛЬНІСНОГО КРИТЕРІЯ СФОРМОВАНОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦЬКОІГРОВОГО МАТЕРІАЛУ 2021-12-29T07:05:30+02:00 V. KRAMARENKO Fazanvv@gmail.com <p>Стаття присвячена дослідженню мистецько-діяльнісного критерію креативності через призму показників креативності дітей дошкільного віку засобами сучасного мистецько-ігрового матеріалу. У дослідженні виявлено три рівні показників мистецько-діяльнісного критерію креативності, а саме: мистецько-ігрової грамотності, мистецько-ігрових дій та імпровізаційно-творчої діяльності, що з’ясовано за допомогою експериментальної роботи на базі вікових груп закладів дошкільної освіти і діагностовано, як високий, середній та низький рівні креативності мистецько-діяльнісного критерію креативності дітей 5-7 років. Практичним шляхом з’ясовано рівень проблем зі сприйняття сучасного мистецько-ігрового матеріалу дитиною дошкільного віку і можливості вирішення цих проблем через ігрові та комунікативні перспективи формування креативних здатностей дошкільників.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249802 ПРОФІЛАКТИКА ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО 2021-12-29T07:12:00+02:00 O. VILKHOVA Fazanvv@gmail.com N. MANZHELII Fazanvv@gmail.com <p>У статті розкрито поняття «професійне вигорання», схарактеризовано способи саморегуляції емоційних станів вихователів сучасних закладів дошкільної освіти. Зʼясовано методи підвищення професійної компетентності і самооцінки педагогів. Означено, як знаходити баланс і гармонію у професійній діяльності, щоб уникнути перевантаження і запобігти професійному вигоранню.<br>Зміни, які сьогодні відбуваються у дошкільній освіті, висувають нові вимоги до професійної підготовки педагогів. Щоб оптимізувати діяльність вихователів, слід збалансувати режим роботи і відпочинку. Приділяючи цьому питанню належну увагу, можна уникнути достатньо роповсюдженого сьогодні явища – професійного вигорання.<br>Ставлення до своїх колег, дітей, батьків має грунтуватися на основних принципах педагогіки партнерства: повага до особистості, позитивне ставлення та доброзичливість, розподілене лідерство. За таких умов вихователі ЗДО зможуть досягти максимального успіху у своїй діяльності, створити ефективне освітньо-ігрове середовище, яке уможливить сформувати всебічно розвинену особистість і допоможе педагогу зберегти ентузіазм на довгі роки.<br>У статті акцентовано увагу на тому, що фахівці повинні вміти запобігати впливу несприятливих зовнішніх факторів, які виникають під час професійної діяльності. Основним вектором життєвої позиції вихователя повинен бути оптимізм, самоефективність, використання продуктивних стратегій володіти власним емоційним станом, зберігати спокій у будь-якій ситуації. Варто навчитися підтимувати душевну рівновагу, внутрішні і зовнішні ресурси, творчий потенціал.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249803 ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ПРАКТИЧНИЙ КОНЦЕПТ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 2021-12-29T07:18:58+02:00 L. ZADOROZHNA-KNIAHNYTSKA Fazanvv@gmail.com O. TSYBULKO Fazanvv@gmail.com M. NETREBA Fazanvv@gmail.com <p>У статті аналізується ідея інклюзивної освіти як практичного компоненту соціальної справедливості. Розвиток інклюзивної освіти передбачає зміну освітньої парадигми. Інклюзія будується на принципі доступності освіти для всіх учнів, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, а не лише для людей з інвалідністю.<br>Інклюзивна освіта - це перехід від теорії постулатів, правил, моделей, що стосуються виключно осіб з обмеженими можливостями здоров’я, до освітньої системи яка включає дітей з особливими освітніми потребами. Це є значним зрушенням у сфері освіти до комплексного, цілісного підходу, заснованого на інтересах дитини (учня).<br>Подібний підхід вимагає створення та реалізації концепції соціальної справедливості та подолання дискримінації у різних її формах, розробки стратегії підготовки та підвищення кваліфікації педагогів та адміністративних працівників, відкриття централізованих ресурсних центрів та соціально орієнтованих програм, залучення батьків як суб’єктів суспільства, розвитку мультивідомчої співпраці та взаємодії всіх зацікавлених сторін на локальному рівні, управління на рівні закладу освіти, планування освіти для всіх, глобального партнерства, вирішення проблем раннього втручання.<br>Важливість інклюзивного навчання безсумнівна, і стосується вона як дітей, що нормально розвиваються, так і дітей з особливими потребами. Перші під час включення у процес навчання переконуються у цьому, що є і інші діти, не такі, як вони самі, але до яких потрібно ставитися як до себе, і приймати цих дітей такими якими вони є; інші, тобто аномальні діти, будучи прийнятими, мимоволі виявляються більш соціалізованими та інтегрованими в соціум. Однак, реальні результати інтеграції (у вигляді терпимої взаємодії та прийняття інших якими вони є) проявляються повільно, і передбачають достатню просунутість у готовності батьків дітей з нормальним психічним розвитком до того, щоб їхні діти могли навчатися спільно з дітьми, що потребуть особливого ставлення.<br>Тенденція конструктивного переосмислення накопиченого в Україні досвіду багато в чому пов’язана і з подоланням ще недавно культивованого нами негативістського підходу до світового досвіду виховання дітей з особливими освітніми потребами. Оскільки знаходження балансу цих підходів у теорії та практиці сприятиме визначенню прийнятних шляхів у реалізації інклюзивної освіти в нашій державі.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/249804 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДОРОСЛИХ 2021-12-29T07:34:28+02:00 Yu. DUBOVYK Fazanvv@gmail.com <p>У статті презентовано результати пілотажного дослідження обізнаності дітей старшого дошкільного віку з професійною діяльністю дорослих. З’ясовано, що старші дошкільники мають недостатню обізнаність з спортивними, мистецькими, робітничими, військовими, медичними професіями. Виявлено наявність у дітей гендерних стереотипів у вияві вподобань до певної професії. Проведене дослідження слугувало підґрунтям для розробки педагогічних умов поглиблення уявлень у дошкільників про професії: оновлення змісту ознайомлення дітей дошкільного віку з працею дорослих, підбір ефективних засобів і методів формування уявлень дітей про професійну діяльність; застосування принципу гендерної рівності в цьому процесі; налагодження конструктивної партнерської батьківсько-виховательської взаємодії. Встановлено, що система педагогічних умов створює основу для появи у дітей інтересу до світу професій, бажання до пізнання нової інформації про професійну діяльність, прагнення до застосування отриманих знань в практичній діяльності. Виділено методи поглиблення уявлень дошкільників про професії: дидактичні ігри, комп’ютерні дидактичні ігри, читання дитячої літератури, перегляд мультфільмів та мультсеріалів, сюжетно-рольові ігри. Означено, важливість застосування гендерно-чуттєвого підходу в процесі формування у дітей уявлень про професійну діяльність різних представників професій. Запропоновано форми (спостереження, екскурсії та ін.), методи (дидактичні та сюжетно-рольові ігри, зустрічі з представниками різних професій, читання художньої літератури, розгляд картин, перегляд мультфільмів та ін.), які доцільно застосовувати для формування у дітей уявлень про розподіл праці. Визначено форми партнерської взаємодії вихователя з батьківським колективом: традиційні (семінари, бесіди, спільні екскурсії, виставки дитячих робіт, виготовлених разом з батьками та ін.), інноваційні (круглий стіл, семінар-практикум, майстер-клас та ін.). Виділено завдання для батьків з метою їх профорієнтаційної роботи з дітьми дошкільного віку.</p> 2021-12-29T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021