MODERN SPIRITUAL AND MORAL ASPECTS OF EDUCATION IN PEDAGOGICAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Автор(и)

  • T. FAZAN

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2022.79.264673

Ключові слова:

духовність, моральність, духовно-моральне виховання, педагогічні заклади вищої освіти

Анотація

The purpose of the article: to reveal the essence of the concept of spiritual and moral education in pedagogical institutions of higher education. To determine the directions of spiritual and moral education of students of higher education institutions. Create a model of spiritual and moral growth of the individual.

Посилання

Andrushchenka, V. P. & Luhovoho, V. I. (Eds.). (2011). Psykholoho-pedahohichni zasady proektuvannia innovatsiinykh tekhnolohii vykladannia u vyshchii shkoli [Psychological and pedagogical principles of designing innovative teaching technologies in higher school]. Kyiv: Ped. dumka. Retrived from https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/levshyn_monografia.pdf [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2018). Osobystist na shliakhu do dukhovnykh tsinnostei [Personality on the way to spiritual values]. Kyiv; Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian].

Bibliia. Knigi sviashchennogo pisaniia Vetkhogo i Novogo zaveta. Kanonicheskie [Bible: books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments (canonical)]. (1990). Chicago: SGP [in Russian].

Diachenko, H. (2002). Povnyi tserkovnoslovianskyi slovnyk [Complete Church-Slovonic Dictionary]. Moskva [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2014). Dukhovno-moralne vykhovannia studentskoi molodi [Spiritual and moral education of student youth]. In O. A. Dubaseniuk, & V. A. Kovalchuk (Ed.), Innovatsiini pidkhody do vykhovannia studentskoi molodi u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Innovative approaches to the education of student youth in higher educational institutions] : Proceeding of the Intertational Scientific Conference (pp. 78-87). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. Retrived from http://eprints.zu.edu.ua/18217/1/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E.pdf [in Ukrainian].

Havlitina, T. (2019). Dukhovni tsinnosti yak nadbannia osobystosti [Spiritual values as the property of the individual]. In Osobystist na shliakhu do dukhovnykh tsinnostei: teoriia, praktyka, poshuk [Personality on the way to spiritual values] : Proceeding of the Scientific Conference (pp. 24). Rivne [in Ukrainian].

Hryshchenko, M. (Ed.). (2016). Nova ukrainska shkola : kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [The new Ukrainian school: conceptual principles of secondary school reform]. Retrived from https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].

Kovbasiuk, T. (2018). Dukhovno-moralne vykhovannia yak chynnyk formuvannia pidrostaiuchoi osobystosti [Spiritual and moral education as a factor in the formation of a growing personality]. New pedagogical thought, 4(96), 120 [in Ukrainian].

Pavlyk, N. V. (2013). Sutnist i metody dukhovno-moralnoi samoaktualizatsii maibutnoho pedahoha [The essence and methods of spiritual and moral self-actualization of the future teacher]. Kyiv: Lohos, 2013. 48 s. Retrived from https://lib.iitta.gov.ua/709795/1/44.pdf [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity [National doctrine of education development]. № 347. (2002). Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [About the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period until 2021]. № 344. (2013). Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [About complete general secondary education]. № 463-IX. (2020). Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu [About higher education]. № 1556-VII. (2014). Retrived from http://fedmet.org/analytics/zakonukraini-pro-vishhu-osvitu/ [in Ukrainian].

Shcherbyna, S. M. (2016). Dukhovnyi rozvytok ta formuvannia dukhovnoi kultury osobystosti – naivazhlyvishi zavdannia suchasnoi osvity [Spiritual development and formation of spiritual culture of personality - the most important tasks of modern education]. In T. I. Sushchenko (Ed.), Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools] (pp. 283-291). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M. H. (1997). Ukrainska narodna pedahohika [Ukrainian folk pedagogy]. Kyiv: IZMN. Retrived from https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/stelmahovych_narped.pdf [in Ukrainian].

Verkhova, I. (2019). Dukhovno-moralni tsinnosti suchasnoi molodi yak konsoliduiuchyi chynnyk rozvytku ukrainskoho suspilstva ta ukrainskoi natsii [Spiritual and moral values of modern youth as a consolidating factor in the development of Ukrainian society and the Ukrainian nation]. In Osobystist na shliakhu do dukhovnykh tsinnostei: teoriia, praktyka, poshuk [Personality on the way to spiritual values] : Proceeding of the Scientific Conference (pp. 19). Rivne [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ