КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Автор(и)

  • T. SOBCHENKO
  • V. VOROZHBIT-HORBATIUK
  • L. SHTEFAN

DOI:

https://doi.org/10.33989/2524-2474.2021.78.249779

Ключові слова:

коучинг, освіта, здобувачі, заклади вищої освіти, інноваційна діяльність

Анотація

У статті порушено актуальну проблему інноваційної діяльності закладів педагогічної вищої освіти. Автори мають позицію, що у контексті зміни ролі педагога в сучасному суспільстві питання підготовки педагогічних фахівців нової генерації є затребуваним та вимагає негайного вирішення. Одним із шляхів вирішення проблеми є введення у цикл загальної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти навчальних дисциплін, які сприятимуть формуванню здатності здобувачів розв’язувати складні професійні задачі, забезпеченню якості навчання і викладання, підтримці, мотивуванню, психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, їхнього особистісного та професійного розвитку.
Метою статті є конкретизація змістового наповнення навчальної дисципліни «Коучингові технології в освіті» для Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Авторами статті представлено досвід впровадження та змістове наповнення вибіркової навчальної дисципліни «Коучингові технології в освіті» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наведено перелік загальних і фахових компетентностей, які формуються у майбутніх педагогів під час вивчення дисципліни, уточнено програмні результати. Цільові і змістові аспекти вибіркової навчальної дисципліни презентовано через призму стандартизованих вимог до вчителя загальної середньої освіти.
Розкрито методи навчання, серед яких частково-пошуковий, виконання практичних вправ, бесіда, дискусія, робота з основною і допоміжною літературою, інформаційними джерелами, розповідь, розв’язання кейсів, практичні вправи, написання есе, ділова гра, складання ментальних карт, сторітелінг, метод кейс-стаді, метод «Світове кафе».
Особливу цінність має презентований зміст вибіркової навчальної дисципліни, що складається з двох модулів «Філософія, принципи та види коучингу», «Коучинг в освіті». Представлено тематичний план та форми проведення лекцій та семінарських занять. Конкретизовано особливості проведення занять у формі коучинг-сесій. Перспективи подальших наукових розвідок полягають у розробленні практичних та методичних комплексів до навчальної дисципліни.

Посилання

Bilyk, N. I., & Liubchenko, N. V. (2020). Pedahohichnyi kouchynh yak tekhnolohiia profesiinoho rozvytku vchytelia v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii [Pedagogical coaching as a technology of professional development of personality in the system of further training]. Image of the modern pedagogue, 5(194), 41-46 [in Ukrainian].

Didkivska, Yu. A. (2021). Kouchynhovyi pidkhid yak efektyvnyi instrument rozvytku inshomovnoi kompetentnosti zdobuvachiv osvity vyshchykh navchalnykh zakladiv [Coaching approach as an effective tool for the development of foreign language competence of higher education students]. Pedagogical Sciences: Theory and Practice, 2 (38), 224-229 [in Ukrainian].

Khmelnytska, O. S. (2017). Kouchynh yak suchasna tekhnolohiia pidvyshchennia efektyvnosti navchalnoho protsesu [Coaching as a modern technology to increase the efficiency of the educational process]. Young scientist, 6(46), 315-320. Retrived from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/71.pdf [in Ukrainian].

Poberezska, H. H. (2017). Kouchynh yak pedahohichna tekhnolohiia studentotsentrychnoho navchannia u VNZ [Coaching as a pedagogical technology of student-centered education in higher education]. Technology and Technique of Typography, 4(58), 99-107 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity [About the statement of the Concept of development of pedagogical education]. № 776. (2018). Retrived from https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/17105 [in Ukrainian].

Shestakova, T. (2019). Osoblyvosti vprovadzhennia kouchinhu v pidhotovtsi vchyteliv pochatkovykh klasiv [Features of the introduction of coaching in the training of primary school teachers]. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of VO Sukhomlinsky MNU. Pedagogical sciences], 67, 251-257 [in Ukrainian].

Sobchenko, T. M. (2020). Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti [Preparation of future teachers for innovative professional activity]. Pedagogics and psychology, 63, 159-167. Retrrived from http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/article/view/3286. doi: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.17 [in Ukrainian].

Voronova, S. V. (2018). Kouch-tekhnolohiia dlia dyrektora shkoly [Coach technology for the school principal]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Vorozhbit-Horbatiuk, V. V. (2021). Kohnityvnyi komponent innovatsiinoi pedahohichnoi diialnosti vchytelia [Cognitive component of innovative pedagogical activity of a teacher]. Youth & market, 9/195, 6-11. Retrived from http://mir.dspu.edu.ua/article/view/243883/241835. doi: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.243883 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ