DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74.196682

ВНЕСОК ДУХОВЕНСТВА У ВИХОВАННЯ І ПРОСВІТНИЦТВО ДІТЕЙ

V. SHAFRANOVSKIY

Анотація


У статті досліджується роль духовенства у вихованні і просвітництві дітей. Акцентовано увагу на внеску духовенства у діяльність і розвиток освітньої системи України, на впливі, ролі та взаємодії церкви з освітою.


Ключові слова


духовенство; освіта; виховання; просвітництво; релігія; школа; церковно-парафіяльні школи

Повний текст:

PDF

Посилання


Blagovidov, F. (1891). Dejatel’nost’ russkogo duhovenstva v otnoshenii k narodnomu obrazovaniju v carstvovanie Aleksandra ІІ [The activities of the Russian clergy in relation to public education during the reign of Alexander II]. Kazan’ [in Russian].

Brychok, S. B. (2005). Tserkovnoparafiialni shkoly v systemi narodnoi osvity na Volyni (dr. pol. XIX – 20-ti rr. XX st.) [Church-parish schools in the system of public education in Volhynia (dr. Pol. XIX - 1920s)]. (Extended abstract of PhD. dissertation). Zhytomyr [in Ukrainian].

D’jakonov, K. P. (1907). Duhovnaja shkola v carstvovanie imperatora Nikolaja 1-go [The spiritual school in the reign of Emperor Nicholas the 1st]. Sergiev Posad [in Russian].

Fazan, V. V. (2018). Rozvytok prosvitnytsko-pedahohichnoi diialnosti ta vykhovannia u vyshchykh navchalnykh dukhovnykh zakladakh Ukrainy pry Kyievo-Pecherskii Lavri u XIX –XX st. [Development of educational and pedagogical activity and education in higher educational establishments of Ukraine at the Kiev-Pechersk Lavra in the XIX-XX centuries].Pedagogical Sciences, 72, 70-74.

Fazan, V. V. (2018). Vplyv sekuliaryzatsii na prosvitnytsko-vykhovnu diialnist dukhovnykh oseredkiv Ukrainy u XVIII st. [The influence of secularization on the educational activities of the spiritual centers of Ukraine in the eighteenth century.]. Image of the Modern Pedagogue, 4(181), 72-75 [in Ukrainian].

Fedorchuk, O. O. (2005). Pravoslav’ia v stanovlenni kultury pivdnia Ukrainy (kinets XVIII – pochatok XX stolittia) [Orthodoxy in the Formation of Culture of the South of Ukraine (end of XVIII - beginning of XX century))]. (Extended abstract of HistoryD. dissertation). Donetsk [in Ukrainian].

Koropov, G. (1917). Sezd uchashhih cerkovno-prihodskih shkol Poltavskogo uezda [Congress of students of parish schools of Poltava county]. Poltavskie eparhial’nye vedomosti [Poltava diocesan sheets], 9, 727-729 [in Russian].

Kovrovskyi, I. H. Relihiino-moralne vykhovannia uchniv tserkovnoprykhodskykh shkil rosiiskoi imperii (kinets XIX – pochatok XX st.) leitmotyv.

Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita /vupysku/6/statti /6kovrovsky.htm [in Ukrainian].

Kryzhanovskij, E. M. (1889). Osnovy «Didaktiki» v svjazi s osnovami cerkovno-prihodskoj shkoly [The basics of “Didactics” in connection with the basics of the parish school]. Cerkovno-prihodskaja shkola [Parish School], October, 132-147 [in Russian].

Lyman, I. (2004). Derzhavna tserkva i derzhavna vlada: Pivdenna Ukraina (1775-1861) [State Church and State Power: Southern Ukraine (1775-1861)]. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Lyman, I. (2004). Rosiiska pravoslavna tserkva na pivdni Ukrainy ostannoi chverti XVIII – seredyny XIX st. [Russian Orthodox Church in southern Ukraine of the last quarter of the 18th - mid 19th centuries.] Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Mukalova, N. (1892). Narodnaja shkola v Jugo-Zapadnom krae [Public School in the South-Western Territory]. Kiev [in Russian].

Petrenko, I. M. (2014). Rol zemstv u rozvytku tserkovnoparafiialnoi osvity v ukrainskykh livoberezhnykh huberniiakh Rosiiskoi imperii naprykintsi XIX – na pochatku XX st. [The Role of Zemstvos in the Development of Church-Parish Education in the Ukrainian Left-Bank Provinces of the Russian Empire at the End of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries]. Zaporizhzhia Historical Review, XXXIX, 37-41 [in Ukrainian].

Stepanenko, H. V. (2002). Osvitnia diialnist pravoslavnoho dukhovenstva v Ukraini (XIX – pochatok XX st.) [Educational activities of the Orthodox clergy in Ukraine (XIX - beginning of XX century)]. (Extended abstract of HistoryD. dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Titlinov, B. V. (1900). Duhovnaja shkola v Rossii v XIX st. [Theological school in Russia in the 19th century] (Vol. 1). Vil’na [in Russian].

Titlinov, B. V. (1909). Duhovnaja shkola v Rossii v XIX st. [Theological school in Russia in the 19th century.] (Vol. 2). Vil’na [in Russian].

Trudy Kievskoj gubernskoj uchenoj arhivnoj komissii [Proceedings of the Kiev Provincial Scientific Archival Commission] (Vol. 2).

(1912). Kiev [in Russian].

Tryhub, O. P. (2000). Istoriia Khersonskoi yeparkhii (1775-1918) [History of the Kherson Diocese (1775-1918)]. (Extended abstract of HistoryD. dissertation). Mykolaiv [in Ukrainian].

Zhurnaly obshheeparhial’nogo sezda o.o. zakonouchitelej Poltavskoj eparhii [Magazines of the general diocesan congress lawmakers]. (1917) Poltavskie eparhial’nye vedomosti [Poltava diocesan sheets], 16, 1261-1268 [in Russian].

Znamenskij, P. (1881). Duhovnye shkoly v Rossii do reformy 1808 goda [Theological schools in Russia before the reform of 1808].

Kazan’ [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.