DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74.196671

ТРАНСГРАНИЧНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ'Я: АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ

N. GRAMATIK

Анотація


Європейський вектор розвитку вищої освіти зумовлює необхідність відтворення кращих національних освітніх традицій, а також оновлення системи підготовки майбутніх фахівців у галузі освіти відповідно до європейських освітніх стандартів. Суттєвою відмінністю змін, у трансформаціях сучасності, є посилення вимог до професійної підготовки майбутніх учителів природничих наук з огляду на багатоаспектну специфіку їх фахової діяльності.

Одним зі шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його з сучасними потребами виступає компетентнісна освіта як стратегічно значущий фактор посилення конкурентоздатності майбутніх учителів. Поряд із цим, сьогодні актуальності набуває уточнення спектру компетентностей, що пов’язане з багатьма чинниками, оскільки вони є індикаторами готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності. Очевидним є те, що підготовка компетентнісного фахівця здатного до ефективної педагогічної діяльності в умовах нової Української школи, є пріоритетним напрямком професійної підготовки майбутніх учителів природничих наук у параметрах європейських стандартів.

Зрозуміло, що сучасний заклад вищої освіти не може своєчасно не реагувати на динаміку змін зовнішнього середовища, що відбиваються на глобальному, національному та регіональному рівнях. Саме компетентнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів й передбачає створення своєрідного середовища орієнтованого на інтеграцію науковоосвітнього потенціалу, використання можливостей міжнародного співробітництва в плані створення єдиного освітнього простору. Інтернаціоналізація та глобалізація вищої школи в даному ракурсі виступають засновниками державної освітньої політики та детермінують переосмисленню феномену університету, як соціальної інституцій, його специфічну роль у розвитку регіонального, національного і міжнародного полікультурного простору.

Транскордонне співробітництво на рівні вищої школи стає потужним конгломератом взаємовпливу національних систем вищої освіти та білінгвальним дидактичним компонентом професійно орієнтованої підготовки. В аспекті порушеної проблематики необхідно відзначити, що транскордонне співробітництво закладає міцне підґрунтя реалізації компетентнісного потенціалу сучасного ЗВО. Отже, зняття будь-яких бар’єрів стає лейтмотивом здійснення контекстуального аналізу поняття «компетентність» у вимірі трансграничного осучасненого розуміння.


Ключові слова


транскордонний освітній простір; компетентність; компетентнісний підхід; Нова українська школа; транскордонний конгломерат

Повний текст:

PDF

Посилання


Bila, O. O., Humennykova, T. R., Kichuk, Ya. V., Kniazian, M. O., & Riabushko, S. O. (2007). Kompetentnist samorozvytku fakhivtsia: pedahohichni zasady formuvannia u vyshchii shkoli [Specialist competence of the specialist: pedagogical principles of formation in higher education]. Izmail: IDHU [in Ukrainian].

Bontaş, I. (2001). Pedagogie. Bucureşti: ALL Educational.

Busel, V. T. (Ed.). (2002). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Irpin: Perun [in Ukrainian].

Cucoș, C. (2013). Educația. Experiențe, reflecții, soluții. Polirom.

Dubaseniuk, O. A. (Ed.). (2011). Profesiina pedahohichna osvita: kompetentnisnyi pidkhid [Professional Teacher Education: A Competent Approach]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Gliga, L. (2002). Standarde profesionale pentru profesia didactică. Bucureşti: Polsib SA.

Gremalschi, A. (2015). Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: Provocări şi constrângeri : studiu de politici educaţionale. Chişinău.

Guţu, V., Muraru, E., & Dandara, O. (2003). Proiectarea standardelor de formare profesională iniţială în învăţământul universitar. Chişinău: CE USM.

Jinga, I., & Istrate, E. (1998). Manual de Pedagogie. Bucureşti.

Kodzhaspіrova, G. M., & Kodzhaspіrova, A. Ju. (2000). Pedagogicheskij slovar [Pedagogical dictionary]. Moskva: Akademija [in Russian].

Kulykovskyi, S. S. (2014). Geneza poniattia «kompetentnist» u yevropeiskii ta ukrainskii pedahohichnii nautsi [Genesis of the concept of “competence” in European and Ukrainian pedagogical science]. Human Studies. Series of Pedagogy, 29(1), 92-103 [in Ukrainian].

Liepikhova, L. A. (2006). Sotsialno-psykholohichna kompetentnist u tsilespriamovanii povedintsi osobystosti [Socio-psychological competence in purposeful personality behavior]. Applied psychology and social work, 2. 65-69 [in Ukrainian].

Mândruţ O., Catană L., & Mândruţ M. (2012). Instruirea centrată pe competenţe. Bucureşti.

Marcus, S. (1999). Competenţa didactică: perspectivă psihologică. Bucureşti.

Negură, I., Papuc, L., & Pâslaru, V. (2000). Curriculum psihopedagogic universitar de bază. Chişinău.

Nychkalo, N. H. (Ed.). (2000). Profesiina osvita [Professional education]. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Onopriienko, O. V. (2007). Kontseptualni zasady kompetentnisnoho pidkhodu v suchasnii osviti [Conceptual foundations of competency approach in modern education]. Shliakh osvity [The path of education], 4, 32-37 [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (2009). Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: zahalnoievropeiski pidkhody. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Competent approach in education: pan-European approaches]. Information Technologies and Learning Tools, 5(13), 1-14 [in Ukrainian].

Petrovic, C. (2007). Competences of didactic profession – taxonomic models. Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza». Secţ. Ştiinţele Educaţiei, XI, 71-80.

Sarivan, L. (2010). Competenţele cheie – de la declaraţii de politică educaţională, la integrarea în procesul didactic. Revista de Pedagogie, 58(3), 161-168.

Savchenko, O. Ya. (2011). Kliuchovi kompetentnosti – innovatsiinyi rezultat shkilnoi osvity [Key competences are the innovative result of school education]. Ridna shkola [Nattive school], 8/9, 3-6 [in Ukrainian].

Serbănescu, L. (2011). Formarea profesională a cadrelor didactice – repere pentru managementul carierei. Bucuresti: Editura Printech.

Toma, M. C. (2015). Competenţele – temă pentru schimbarea de paradigmă în educaţie. 2015. Retrieved from https://epale.ec.europa.eu/ro/node/13729


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.