DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.74.196330

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

T. BONDARENKO

Анотація


У статті схарактеризовано поняття «компетентності», подане власне потрактування терміна. Виявлено, що науковці виокремлюють цілий набір компетентностей, кожна з яких є сукупністю індивідуальних здібностей, умінь та навичок, і, в той же час, органічною складовою формування особистості учня як такої. Як наслідок, освітній процес у школах та вишах починає орієнтуватися на засади компетентнісного підходу до навчання та виховання, продиктовані вимогами сучасного суспільства. Ідея компетентнісного підходу як пріоритетного в освітній сфері ХХІ століття закріплена у нормативно-правових документах (Законі про освіту; Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.; Постанові Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011 року «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»).
Проаналізовано зміст інформаційно-комунікативної компетентності. Звернуто увагу на відсутність уніфікування номінації терміна. Так, у різних класифікаціях знаходимо такі назви, як: «інформаційно-цифрова компетентність», «компетентність з інформаційних та комунікативних технологій», «компетентність у цифрових технологіях», «інформаційна компетентність».
Нами виявлено, що означена компетентність є багатоаспектним явищем, що включає в себе здібності використовувати ІКТ в навчанні, роботі та повсякденному житті для розв’язання різного типу задач; уміння максимально критично оцінювати здобуті результати технологічної діяльності; навички до оперативного реагування на зміни, готовність постійно самовдосконалюватися паралельно з розвитком комп’ютерної техніки як такої. Досліджено колову структуру інформаційно-комунікативної компетентності: «оволодіння теоретичними знаннями – використання здобутих знань на практиці за рахунок виконання проблемних завдань», де жоден з елементів не є домінантним, а органічно доповнює одне одного за рахунок взаємозв’язків між ними.
Виокремлено п’ять етапів формування заявленої в темі компетентності: від закладання основ роботи з технікою як такою до розвитку навичок обрати найефективніший та найбільш економний за витратами часу шлях розв’язання поставленої задачі.

Ключові слова


компетенції; ІКТ; учні; середня школа; глобалізація; інновація, Google-сервіси

Повний текст:

PDF

Посилання


Balovsiak, N. Kh. (2006). Struktura ta zmist informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho spetsialista [Structure and content of information competence of the future specialist]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia 2: Komp’iuterno-oriientovani systemy navchannia [Scientific journal of NPU named after M. P. Drahomanov Series № 2. Computer-Oriented Learning Systems], 4(11), 3-6 [in Ukrainian].

Bibik, N. M. (Ed.).(2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: Teacher Advisor]. Kyiv: Vydav. dim «Pleiady» [in Ukrainian].

Demin, V. A. (2004). Professional’noe obrazovanie kompetentnogo spetsialista: ponyatie i vidy [Vocational education of a competent specialist: concept and types]. Monitoring obrazovatel’nogo protsessa [Educational process monitoring], 4, 35-41 [in Russian].

Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework. (2004). Brussels: European Commission.

Kliuchovi osvitni kompetentnosti [Key educational competences]. Retrieved from https://osvita.ua/school /method/2340/ [in Russian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2014). Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita [National Education Glossary: Higher Education]. Kyiv: Vydav. dim «Pleiady» [in Ukrainian].

Lohvinenko, V. H. (2008). IKT-kompetentnist ta IKT-kompetentsiia maibutnoho fakhivtsia. Teoriia ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky [ICT competency and ICT competence of the future specialist] (Т. 3, vol. VII, pp. 121-131). Kryvyi Rih: NatsMetAU [in Ukrainian].

Pro natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini do 2021 roku [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. № 344/2013. Retrieved from https://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/344/2013 [in Ukrainian].

Pro osvitu [Law on Education]. № 2745-VIII. (2017). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws /show/2145-19 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity [On approval of the State standard of basic and complete general secondary education]. № 1392-2011-п. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Prohrama rozvytku OON (PROON) [United Nations Development Programme (UNDP)]. Retrieved from http://za.nrav.org/rivniyrivnomu-vseukrayinska-blagodiyna-asotsiatsiya/ [in Ukrainian].

Verbytskyi, V. V. (2013). Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei uchniv – osnovne zavdannia navchalnoho zakladu [The formation of key competencies of students is the main task of the educational institution]. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/2372/1/Verbytsky.pdf 2013 [in Ukrainian].

Ya mriiu pro derzhavu v smartfoni – Volodymyr Zelenskyi [I dream about country in smartphone– Volodymyr Zelenskyi]. Retrieved from https://www.president.gov.ua/news/ya-mriyu-pro-derzhavu-u-smartfoni-volodimir-zelenskij-55585 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.