DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.181010

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ПРОФЕСОРА ВІКТОРА СИДОРЕНКА В ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

P. ARTIUSHENKO

Анотація


У статті розкрито внесок доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук Віктора Костянтиновича Сидоренка у розвиток вітчизняної технологічної освіти.
Розглядаються етапи його життя та науково-дослідної діяльності, наукові ідеї,
пошуки, здобутки викладацької, науково-методичної, науково-дослідної, видавничої спадщини в галузі технологічної освіти та особистісні риси вченого.

Ключові слова


трудове навчання; технології; ідеї, здобутки; наукова, викладацька діяльність; методична, видавнича робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V. P. (Ed.). (2005). Naukova shkola Sydorenka V. K. [Scientific school of Sidorenko V.K.]. In Naukovi shkoly Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova [Scientific schools of the National Pedagogical University named after. MP Drahomanov] (pp. 249-272). Kyiv: Chetverta khvylia [in Ukrainian].

Andrushchenko, V. P. (Ed.). (2005). Sydorenko Viktor Kostiantynovych [Sidorenko Victor Konstantinovich]. In Profesory Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova. 1997-2005 [Professors of the National Pedagogical University named after. MP Drahomanov. 1997-2005] (pp. 185–186). Kyiv: Chetverta khvylia [in Ukrainian].

Kuzmenko V. V., & Sliusarenko N. V. (2011a). Profesor V. K. Sydorenko ta yoho naukova shkola [Professor V. K .Sidorenko and his scientific school]. Tavriiskyi visnyk osvity [Taurian Journal of Education], 1. 263-271 [in Ukrainian].

Kuzmenko V. V., & Sliusarenko N. V. (2014b, February). Viktor Sydorenko: zhyttievyi shliakh ta naukovi zdobutky vchenoho [Viktor Sidorenko: The way of life and scientific achievements of the scientist]. In Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity: naukovi chytannia imeni profesora Viktora Sydorenka [heory and methodology of vocational education: scientific readings of the name of Professor Victor Sidorenko], V mizhnar. konf. (Kyiv, 26-27 liutoho 2014) (pp. 15-16). Kyiv: Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy [in Ukrainian].

Kuzmenko, V. V. & Sliusarenko, N. V. (Comps.). (2006). Shchedryi uchytelskyi dar (do yuvileiu V. K. Sydorenka [Generous teacher’s gift (for the anniversary of V.K. Sidorenko)]. Kherson: RIPO [in Ukrainian].

Kuzmenko, V. V. & Sliusarenko, N. V. (Comps.). (2011b). Shchedryi uchytelskyi dar (do yuvileiu V. K. Sydorenka [Generous teacher’s gift (for the anniversary of V.K. Sidorenko)] (2-e vyd. dop. ta pererob.). Kherson: RIPO [in Ukrainian]

Kuzmenko, V. V., & Sliusarenko, N. V. (2013). Vohon sertsia profesora V. K. Sydorenka [Fire of the heart of professor V.K. Sidorenko]. Tavriiskyi visnyk osvity [Taurian Journal of Education], 44(4), 278-280 [in Ukrainian].

Kuzmenko, V. V., & Sliusarenko, N. V. (2014a). Vnesok V. K .Sydorenka u rozvytok vitchyznianoi pedahohichnoi nauky [Внесок В. К .Сидоренка у розвиток вітчизняної педагогічної науки]. Naukowyi Chasopys National Pedagogical Dragomanov University. Series 5: Pedagogical sciences: reality and perspectives, 45. 161-166 [in Ukrainian].

Pam’iati Viktora Kostiantynovycha [Пам’яті Віктора Костянтиновича]. (2013). BOROVA. ORG. Retrieved from http://borova.org/pam-yati-viktora-kostyantinovicha/ [in Ukrainian].

Savchenko, A. (2018). Naukovo-pedahohichna spadshchyna profesora V. K. Sydorenka poltavskoho periodu [Scientific-Pedagogical Heritage of Professor V. K. Sydorenko of the Poltavа Period]. Pedagogical Sciences, 72. 132-137[in Ukrainian].

Viktor Sydorenko – vchenyi, pedahoh [Viktor Sidorenko - a scientist, a teacher]. Retrieved from http://uadocs.exdat.com/docs/index-299208.html/ [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.