DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180995

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА

L. PETRENKO

Анотація


Стаття присвячена аналізу проблем релігійного виховання особистості, висвітлених у наукових працях Г. Ващенка. Підкреслено важливість впливу релігійних традицій на формування духовних цінностей. Виокремлено основні християнські доброчинності як риси ідеального християнина. Вказано на необхідність формування моральних чеснот шляхом релігійного виховання. Висвітлено завдання релігійного виховання дітей.

Ключові слова


Г. Ващенко; християнська мораль; духовні цінності; виховний ідеал; релігійні традиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Vashchenko, H. (1952). Vykhovannia voli i kharakteru [Education of the will and character] (Pt. 1: Psykholohiia voli i kharakteru [Psychology of freedom and character]. London: Vyd-vo Spilky Ukrainskoi Molodi [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1954). Rolia relihii v zhytti liudstva i relihiine vykhovannia molodi [The role of religion in the life of mankind and the religious education of youth]. Vyzvolnyi shliakh [Liberation path], 5. 29-34 [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1957). Vykhovannia voli i kharakteru [Education of the will and character] (Pt. 2). Boffalo: Vyd-vo Spilky ukrainskoi molodi [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1994). Vykhovnyi ideal [Educational ideal]. Poltava: Poltav. Visnyk [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (2000a). Moral khrystyianska i komunistychna [Christian and communist morality]( Vol. 4: Pratsi z pedahohiky ta psykholohii [Works on pedagogy and psychology],pp. 141-195). Kyiv [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (2000b). Osnovni zasady rozumovoho vykhovannia ukrainskoi molodi [Basic principles of intellectual education of Ukrainian youth](Vol. 4: Pratsi z pedahohiky ta psykholohii [Works on pedagogy and psychology], pp. 115-140). Kyiv [in Ukrainian].

Vorozhbit, V. O. (2013). Dukhovno-moralne vykhovannia dytyny u spadshchyni predstavnykiv relihiino-pedahohichnoho napriamu pedahohiky druhoi polovyny XIX - pochatku XX stolittia [Spiritual and moral upbringing of the child in the legacy of representatives of the religious-pedagogical direction of pedagogy of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries]. Novyi Kolehium [New Collegium], 2. 94-101. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2013_2_19 [in Ukrainian].

Fazan V. V. Rozvytok prosvitnytsʹko – pedahohichnoyi diyalʹnosti ta vykhovannya u vyshchykh navchalʹnykh dukhovnykh zakladakh Ukrayiny pry Kyyevo-Pechersʹkiy Lavri u ХІХ –ХХ. [Development of educational and pedagogical activity and education in higher educational institutions of Ukraine at the Kyiv-Pechersk Lavra in the 19th-18th centuries.] Pedagogical Sciences, 72, 70-74 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.