DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180972

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

M. KONONOVA

Анотація


У статті подано аналіз сутності понять «критерій», «показник». Визначено та охарактеризовано такі критерії професійного розвитку майбутніх дефектологів, як когнітивно-креативний, мотиваційно-ціннісний, практично-діяльнісний, особистісно-рефлексивний. За кожним критерієм виокремлено провідні показники, що уможливлять об’єктивну оцінку професійного розвитку майбутніх дефектологів.

Ключові слова


майбутні дефектологи; критерії; показники; професійна діяльність; освітній процес; професійний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreev, A. L. (2005). Kompetentnostnaya paradigma v obrazovanii: opyt filosofsko-metodologicheskogo analiza [Competency paradigm in education: philosophic and methodological analysis]. Pedagogika [Pedagogy], 4. 19-27 [in Russian].

Fedii, O. A. (2010). Teoriia i praktyka pidhotovky pedahohiv do vykorystannia zasobiv estetoterapii u profesiinii diialnosti [Theory and practice of training teachers for the use of aesthetic therapies in professional activities]. (Ph.D.diss.). Poltava [in Ukrainian].

Halimov, A. V. (2004). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykor donnykiv do vykhovnoi roboty z osobovym skladom [Theoretical and methodical principles of preparation of future officers-doctors for educational work with personnel]. Khmelnytskyi: NADSPU [in Ukrainian].

Kovalenko, A. V., & Syromyatnikov, I. V. (2008). Professionalizm i ego razvitie kak nauchnaya problema v psikhologii [Professionalism and its development as a scientific problem in psychology]. Innovatsii v obrazovanii [Innovation in education], 10, 58-71 [in Russian].

Leont’ev, A. N. (2005). Deyatel’nost’. Soznanie. Lichnost’ [Activities Consciousness Personality]. (2-e izd., ster.). Moskva: Akademiya [in Russian].

Maslou, A. (1999). Motivatsiya i lichnost’ [Motivation and personality]. Sankt-Peterburg: Evraziya [in Russian].

Myronova, S. P. (2007). Teoretyko-metodychni osnovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv do korektsiinoi roboty v osvitnikh zakladakh dlia ditei z vadamy intelektu [Theoretical and methodological bases for the preparation of future teachers for correctional work in educational institutions for children with intellectual disabilities]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Pakhomova, N. H. (2013). Intehratsiia medyko-psykholohichnoi ta pedahohichnoi skladovykh profesiinoi pidhotovky maibutnikh lohopediv [Integration of medical-psychological and pedagogical components of professional training of future speech therapists]. (Ph.D.diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Putlyaeva, L. V. (1990). Sovremennye psikhologo-pedagogicheskie problemy professional’nogo obucheniya [Modern psychological and pedagogical problems of vocational training].Moskva: TsOLNUV [in Russian].

Rezvan, O. O. (2013). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Teaching method in high school]. Kharkiv: KhNADU [in Russian].

Synov, V. M., & Kobernyk, H. M. (1994). Osnovy defektolohii [Fundamentals of Defectology]. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Vozniuk, O. V., & Dubaseniuk, O. A. (2010). Intehratyvnyi pidkhid do profesiinoho rozvytku osobystosti pedahoha v umovakh tsyvilizatsiinykh zmin [Integrative approach to the professional development of the teacher’s personality in the conditions of civilizational changes]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.M. Drahomanova. Seriia 16: Tvorcha osobystist [Scientific journal of NPU named after MM Drahomanov Series 16: Creative Personality], 12(22), 17-22 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.