DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180971

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

O. POLONSKYI

Анотація


У статті визначено важливу роль у системі професійної підготовки майбутнього офіцера науково-дослідницької діяльності, яка є основою формування науково-дослідної компетентності фахівця. Доведено, що формування науково-дослідницької компетентності майбутнього офіцера передбачає перехід від навчальної діяльності до науково-дослідної і далі до професійної в контексті ефективного вирішення певного кола професійних завдань. Встановлено, що системоутворюючим ядром формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів є дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень», метою якої є надання курсантам знань та прищеплення практичних навичок в галузі організації наукових досліджень, основ науково-технічної творчості та правової охорони інтелектуальної власності.

Ключові слова


майбутній офіцер; професійна компетентність; науково-дослідна компетентність; складники компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhypova, M. (2009). Doslidnytska kompetentnist maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Research competence of future engineer educators]. Profesiine stanovlennia osobystosti: problemy i perspektyvy [Professional formation of the person: problems and perspectives], V Mizhnar. nauk.-prak. konf. (m. Khmelnytskyi, 22–24 zhovt., 2009 r.). Khmelnytsky [in Ukrainian].

Bets, I. O. (2011). Teoretychni osnovy formuvannia naukovo-doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Theoretical basis for the formation of scientific research competence of future officers-border guards]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina» [Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University «Ukraine»], 4. 11-15 [in Ukrainian].

Bukhun, A. H. (2015). Rekomendatsii z hromadianskoi osvity viiskovosluzhbovtsiv Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Recommendations on civic education of servicemen of the National Guard of Ukraine]. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Kharlamov, I. F. (2001). Pedagogika [Pedagogy]. Minsk: Universitetskoe [in Russian].

Khutorskoi, A. (2003). Klyuchevye kompetentsii kak komponent lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya [Key competencies as a component of personal-oriented education]. Narodnoe obrazovanie [Folk education], 2, 58-64 [in Russian].

Medvid, M. M., Babichev, A. V., Dem’ianyshyn, V. M., Medvid, YU. I., & Bukhun, A. H. (2016). Poperedu zmin u viiskovykh systemakh vyshchoi osvity ta profesiinoi oriientatsii [Ahead of changes in military systems of higher education and professional orientation]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky [Bulletin of Cherkasy University. Pedagogical Sciences], 14. 76-87 [in Ukrainian].

Mityaeva, A. M. (2005). Osobennostimnogourovnevoisistemypodgotovki v sovremennom vuze [Features of many level training system in modern high school.]. Pedagogika [Pedagogy], 8. 69-75 [in Ukrainian].

Torichnyi, O. V. (2016). Potentsial interaktyvnykh tekhnolohii u formuvanni fakhovoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Possibilities of interactive teaching technologies in the process of formation of professional competence of future border guard officers]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogy, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_2_9 [in Ukrainian]

Zorii, Ya. B. (2005). Viiskovo-patriotychna pidhotovka maibutnikh ofitseriv zapasu v umovakh navchalnoho protsesu vyshchoho navchalnoho zakladu [Military-patriotic training of future reserve officers in the conditions of the educational process of the higher educational establishment]. (Extended abstract of PhD dissertation). Vinnytskyi derzh. un-t im. M. Kotsiubynskoho, Vinnytsia [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.