DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2019.73.180898

ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ

N. PUSEPLINA

Анотація


Розглянуто проблему підготовки вчителя до виховної роботи у відповідності до соціокультурних умов з використанням потенціалу музейно-педагогічної діяльності, визначено основні музейно-педагогічні компетенції у сфері виховної роботи.

Ключові слова


виховна робота; музейно-педагогічна діяльність; музей; музейно-педагогічна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Brodska, L. V. (2006). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy do vykhovnoi roboty v shkoli [Formation of the readiness of future teachers of a foreign language for educational work at school]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (1996). Teoretychni i metodychni osnovy vykhovnoi diialnosti pedahoha [Theoretical and methodological foundations of educational activity of the teacher]. (PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Kapska, A. Y. (1997). Pedahohika zhyvoho slova : navch.-metod. posib [Pedagogy of the living word]. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].

Lozovetska, V. T. (2006). Kompetentnisnyi pidkhid u profesiinii pidhotovtsi suchasnoho vykladacha [Competency approach in the professional training of a modern teacher]. Pedagogical Sciences, 4 (51), 10-17 [in Ukrainian].

Makarenko, A. S. (1958). Sochineniia v 7 t. (Vol. 5: Obshchie voprosy teorii pedagogiki. Vospitanie v sovetskoi shkole [General questions in the theory of pedagogy. Education at a Soviet school]). Moskva [in Russian].

Semenovska, L. A. (2006). Profesiina kompetentnist maibutnoho vchytelia: alternatyva naukovykh [Professional competence of the future teacher: an alternative to scientific research]. Pedagogical Sciences, 4 (51), 24-31 [in Ukrainian].

Shatckii, S. T. (1965). Pedagogicheskie sochineniia [Pedagogical writings] (Vol. 2) Moskva [in Russian].

Fazan V. V. Rozvytok prosvitnytsʹko – pedahohichnoyi diyalʹnosti ta vykhovannya u vyshchykh navchalʹnykh dukhovnykh zakladakh Ukrayiny pry Kyyevo-Pechersʹkiy Lavri u ХІХ –ХХ. [Development of educational and pedagogical activity and education in higher educational institutions of Ukraine at the Kyiv-Pechersk Lavra in the 19th-18th centuries.] Pedagogical Sciences, 72, 70-74 [in Ukrainian].

Sukhomlinskii, V. A., & Soloveichik, S. (Comp.). (1973). O vospitanii [About upbringing]. Moskva [in Russian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Vybrani tvory [Selected works] (Vol. 2: Formuvannia komunistychnykh perekonan molodoho pokolinnia. Yak vykhovaty spravzhniu liudynu [Formation of the communist beliefs of

the younger generation. How to raise a real person]. Kyiv [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.