DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72.176132

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Natalia Tanko

Анотація


На основі аналізу провідних методологічних підходів і принципів науково обґрунтовано педагогічні умови інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): формування мотиваційно-ціннісної, когнітивної і вербальної сфер особистості студентів засобом системного застосування міждисциплінарних зв’язків й інформаційно-комунікативних технологій; реалізація когнітивних, комунікативних і респонсивних (адаптивних) стратегій освітньої діяльності через організацію діалогічної навчальної взаємодії між педагогом і студентами; забезпечення високого рівня активності й самостійності студентів шляхом занурення у професійно орієнтовані проблемні ситуації; забезпечення професійної спрямованості процесу навчання.

Ключові слова


педагогічні умови; інтерактивне навчання іноземних мов; навчальна взаємодія; суб’єкт навчальної взаємодії; навчальний діалог; форми навчання; методи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M. M. The dialogical imagination. Oxford : University Press, 1981. 217 p.

Andreev V. I. Evristicheskoe programmirovanie uchebno-issledovatel'skoi deyatel'nosti. M. : Vyssh. shk., 1981. 240 s.

Andrushchenko V. P. «Pedahohichna matrytsia» ukrainskoi osvity: yii znachennia dlia Ukrainy i yevropeiskoho svitu. Ridna shkola. 2012. No. 4/5. S. 13–18.

Babanskii Yu. Izbrannye pedagogicheskie trudy. M. : Pedagogika, 1989. 560 s.

Bibler B. C. Kul'tura. Dialog kul'tur: opyt opredeleniya. Voprosy filosofii. 1989. No. 6. S. 31–43.

Bueva L. P. Chelovek: deyatel'nost' i obshchenie. M. : Prosveshchenie, 1978. 234 s.

Vysotskyi S. Struktura psykholoho-pedahohichnykh umov formuvannia poshukovo-tvorchoi spriamovanosti osobystosti v protsesi navchannia. Nauk. visnyk Pivdennoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho : zb. nauk. pr. Odesa, 1999. Vyp. 8-9. S. 90–94.

Hrynova V. M. Profesionalizm i profesiina pidhotovka yak pidgruntia nadiinosti profesiinoi pidhotovky fakhivtsia. Nauka i osvita : nauk.-prakt. zhurnal / Pivdennoho naukovoho tsentru APN Ukrainy. 2009. No. 1/2. S. 147–150.

Kogan L. N. Tsel' i smysl zhizni cheloveka. M. : Mysl', 1984. 252 s.

Leont'ev A. N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. M. : Politizdat, 1975. 344 s.

Padalka H. M. Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin). K. : Osvita Ukrainy, 2008. 274 s.

Rubinshtein S. L. Osnovy obshchei psikhologii. SPb. : Piter, 2006. 724 s.

Savchenko O. Kliuchovi kompetentnosti – innovatsiinyi rezultat shkilnoi osvity. Ridna shkola. 2011. No. 8/9. S. 4–8.

Safonova V. V. Izuchenie yazykov mezhdunarodnogo obshcheniya v kontekste dialoga kul'tur i tsivilizatsii. Voronezh : Istoki, 1996. 237 s.

Khutorskoi A. V. Klyuchevye kompetentsii kak komponent lichnostno orientirovannoi paradigmy. Narodnoe obrazovanie. 2003. No. 2. S. 56–54.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.