DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72.176131

ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ ЯК СИСТЕМИ

Valentyna Bondarenko, Oksana Kornosenko

Анотація


У статті за допомогою методів історико-ретроспективного, системного аналізу, вивчення комплексу історичних (нормативні акти, наукові праці з історії, матеріали науково-практичних конференцій та ін.) і науково- методичних (дисертації, монографії, підручники, енциклопедичні словники тощо) джерел, узагальнення педагогічного і тренерського досвіду розроблено періодизацію становлення системи професійної освіти фітнес-тренерів; виокремлено три періоди становлення професійної освіти фітнес-тренерів як системи: безсистемний, системно-допрофесійний, системно-професійний.

Ключові слова


система професійної підготовки; майбутні фітнес­тренери; фітнес

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko M.M. Suchasnyi stan ta problemy pidhotovky fitnes-treneriv u SShA. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2011. No. 11. S. 19–22.

Vatseba O. Istoriia fizychnoi kultury ta sportu v tematytsi dysertatsiinykh doslidzhen: Pokazhchyk avtoreferativ dysertatsii z istorii fizychnoi kultury i sportu / ukl. ta avtor vstup. st. O. M. Vatseba. L. : Ukr. tekhnolohii, 2003. 69 s.

Vashchuk L. Peredumovy rozvytku ta stanovlennia fitnesu v Ukraini. Istorychni, filosofski, pravovi y orhanizatsiini problemy fizychnoi kultury. 2013. No. 3. S. 7–9.

Blahova T. O. Rytmika u systemi neperervnoi khoreohrafichnoi osvity: istoryko-pedahohichnyi aspekt. Osvitolohichnyi dyskurs. 2014. No. 4. S. 22–33.

Grigorevich V. V. Vseobshchaya istoriya fizicheskoi kul'tury i sporta: ucheb. posob. URL: http://fts.grsu.by/books/ist_sporta 99

Kursi fitnes-instruktorov v Rossii. URL: https://www.ucheba.ru/article/332. 255

Lisitskaya T. S. Istoriya aerobiki. Vidy aerobiki. URL: http://wap.sportgymn.borda.ru 266

Pro osoblyvosti zaprovadzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity : Nakaz MON Ukrainy vid 06.11.2015 No. 1151 URL: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative.

Nikolai H. Yu. Heneza systemy muzychno-rytmichnoho vykhovannia E. Zhak-Dalkroza ta yii funktsionuvannia v Yevropi. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 2009. No. 2. S. 361–372.

Duffy P. Sport Coaching. Petry K., Froberg K., Madella A. Thematic Network Project AEHESIS. Report of the Third Year. Cologne : IESF. 2006. 213 p.

Lance C., Len Kravitz Dalleck The History of Fitness. IDEA Health Fitness Source, January, 2002. 24 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.