DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72.176125

IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF POLYTECHNIC EDUCATION AS INNOVATIVE DIRECTION OF SCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

Larysa Semenovska

Анотація


Розкрито історіографічні (етапи – імперський, радянський, пострадянський; напрями – філософсько-педагогічний, історико-виховний, історико-наративний; конкретнонауковий; науково-методичний) та методолого-теоретичні основи (сутність, закономірності, позитивні та негативні тенденції та суперечності) генези ідеї політехнізму в шкільній освіті України ХХ століття; обґрунтовано перспективні шляхи реалізації ідеї політехнізму в сучасній вітчизняній освітній практиці.

Ключові слова


ідея політехнізму; реалізація; шкільна освіта; особистість; навчання; виховання; трудова діяльність; виробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Atutov P. R. Politekhnicheskoe obrazovanie v usloviyakh integratsii nauki i proizvodstva. Pedagogika. 1991. No. 9. S. 35–40.

Burdun V. V. Formuvannia u starshoklasnykiv moralno-tsinnisnoho stavlennia do produktyvnoi pratsi : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 «Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky». Luhansk, 2006. 20 s.

Lednev V. S. Soderzhanie obrazovaniya : ucheb. posob. M. : Vyssh. shk., 1989. 360 s.

Makarenko A. S. Vykhovannia hromadianyna / pod red. L. Yu. Hordyna. M. : Prosveshchenye, 1968. 256 s.

Semenovska L. A. Ideia politekhnizmu v shkilnii osviti Ukrainy (XX stolittia) : monohrafiia. Poltava : PNPU imeni V. H. Korolenka, 2012. 344 s.

Sydorenko V. Politekhnichna osvita: suchasne bachennia problemy. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity. 2005. No. 2. S. 4–7.

Sukhomlynskyi V. O. Pratsia – osnova vsebichnoho rozvytku liudyny. Vybrani tvory : u 5 t. K. : Rad. shk., 1977. T. 5. S. 145–159.

Tereshchuk H. V. Dydaktycheskye osnovi yndyvydualyzatsyy trudovoho obuchenyia uchashchykhsia obshcheobrazovatelnikh shkol : avtoref. dys. … d-ra ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriia i metodyka trudovoho navchannia». M., 1993. 33 s.

Tkachenko I. H. Trudove vykhovannia starshoklasnykiv. K. : Rad. shk., 1971. 144 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.