DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72.176120

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Pavlo Yanchenko

Анотація


У статті схарактеризовано розроблену структурно-функціональну модель формування правової культури майбутніх юристів, яка складається із 4 блоків. Цільовий блок моделі представлений загальною метою – формування правової культури майбутніх юристів у процесі фахової підготовки; освітньою метою; метою правового виховання. Методологічний блок моделі базується на основних та методологічних підходах (компетентнісний, культурологічний, діяльнісний, системний, технологічний, діалектичний, комунікативний, студентоцентрований, проектний). Функціонально-реалізаційний блок представлений функціями правової культури майбутніх юристів, технологіями навчання, формами, методами та засобами навчання. Діагностико-результативний блок моделі відображає такі критерії сформованості правової культури майбутніх юристів – когнітивний, опе- раційно-діяльнісний, особистісно-ціннісний.


Ключові слова


правова культура; юрист; фахівець; формування; модель; критерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Klimova H. P. Struktura ta funktsii pravovoi kultury. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia : zb. nauk. pr. Kh. : Pravo, 2012. No. 1(11). S. 292–298.

Kovalskyi V. Meta pravovoho vykhovannia. Yurydychnyi visnyk Ukrainy. 2005. No. 14. S. 3.

Leskova I. V. Sotsiokul'turnaya identichnost' i pravovoe vospitanie lichnosti. Gosudarstvo i pravo. 2007.No. 4. S. 98.

Maidanyk R. Stratehiia reformuvannia yurydychnoi osvity v Ukraini. Yevropeizatsiia ukrainskoi yurydychnoi osvity : materialy konf. u ramkakh Nimetsko-ukrainskoho pravoznavchoho dialohu / uklad. Tomas Mann. Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. T. 2: Ukrainska versiia. S. 23–34.

Onishchenko N. M. Kontseptualni zasady zabezpechennia pravovoi kultury naselennia v Ukraini. K., 2011. 12 s.

Petrov A. V., Simkanich O. M. Pravovaya kul'tura: soderzhanie i formy sushchestvovaniya. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. 2009. No. 2. S. 186–193.

Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini : monohrafiia / A. P. Hetman, L. M. Herasina, O. H. Danylian ta in. ; za red.: V. Ya. Tatsiia, A. P. Hetmana, O. H. Danyliana. 2-he vyd., pererobl. i dopov. Kh. : Pravo, 2013. 440 s.

Sovsun I. Rozrobka standartiv u haluzi «Pravo» pidvyshchyt yakist yurydychnoi osvity. URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/ 11/09/prezentacziya-proektu-svyuo/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.