DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2018.72.176118

МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО САМООЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Oleksandr Mamon, Dmytro Halchenko

Анотація


У статті уточнено сутність поняття «педагогічного стимулювання», виділено та обґрунтовано чотири ключові групи методів педагогічного стимулювання: формування пізнавального інтересу й розвитку позитивного емоційного ставлення до самооцінки навчальної діяльності; формування обов’язку та відповідальності в навчанні; використання мотивувального впливу навчальної групи; стимулювання подолання перешкод у навчанні.


Ключові слова


навчальна діяльність; самооцінка; стимул; педагогічне стимулювання; метод; методи педагогічного стимулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Babanskii Yu. K. Izbrannye pedagogicheskie trudy / sost. Yu. Babanskii. M. : Pedagogika, 1989. 560 s.

Bondar V. I. Dydaktyka : pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. K. : Lybid, 2005. 64 s.

Entsyklopediia osvity / APN Ukrainy ; holov. red. V. H. Kremen. K. : Yurinkom Inter, 2008. 1040 s.

Zadorozhna I. P. Orhanizatsiia samostiinoi roboty maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy z prak- tychnoi movnoi pidhotovky : monohrafiia. Ternopil : Vyd-vo TNPU, 2011. 414 s.

Kashin S. A. Metody pedagogicheskogo stimulirovaniya kak sredstvo vospitaniya uchebno-poznavatel'nykh interesov studentov : avtoref. diss. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 «Obshchaya pedagogika». K., 1984. 22 s.

Kodzhaspirova G. M., Kodzhaspirov A. Yu. Pedagogicheskii slovar' : [dlya stud. vyssh. i sred. ped. ucheb. zaved.]. M. : Akademiya, 2003. 176 s.

Lipkina A. I., Rybak L. A. Kritichnost' i samootsenka v uchebnoi deyatel'nosti. M. : Prosveshchenie, 1968. 141 s.

Tereshchuk H. V. Navchalnyi protses u vyshchomu zakladi pedahohichnoi osvity v konteksti innovatsiinykh zmin. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika. 2010. No. 3. S. 115–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2010_3_23

Chornous O. A. Osnovni polozhennia pedahohichnoho stymuliuvannia v navchalnii diialnosti. Pedahohika i psykholohiia formuvannia tvorchoi osobystosti: problemy i poshuky : zb. nauk. pr. Zaporizhzhia : ZOIPPO, 2008. Vyp.49. S. 314–317.

Shuman V. P. Stimuly i motivy poznavatel'noi deyatel'nosti uchashcheisya molodezhi. Vladimir, 1979. 176 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.